Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 8.9 Forholdet til eldre vedtak om klassifisering og overgangsregler

Bestemmelsen beskriver forholdet mellom dagens forskrift og tidligere regelverk og vedtak.

Kraftstasjoner klassifisert i klasse 1 med installert ytelse under 50 MVA, er ikke lenger klassifisert. Fjernvarmesentraler klassifisert i klasse 1 ved enkeltvedtak og som har lavere installert ytelse enn 50 MW, er ikke lenger klassifisert. 

Øvrige vedtak om sikring eller andre vedtak i medhold av forskrift 16. desember 2002 nr. 1606 om beredskap i kraftforsyningen truffet etter 1. januar 2003 og før 1. januar 2013 står fortsatt ved lag inntil de blir endret eller opphevet i medhold av denne forskrift. 

Anlegg som er idriftssatt før 1. januar 2013, og som ikke er omfattet av vedtak omtalt i annet ledd, klassifiseres etter denne forskrift, men slik at sikringstiltak etter kapittel 5 kan tilpasses bygningsteknisk utforming og tidligere pålegg om fysisk sikring. Ved vesentlig ombygging eller utvidelse vil kravene etter kapittel 5 gjelde fullt ut for den del av anlegget som endres. 

Vedtak om beredskapsmessige forhold til kraftforsyningen om annet enn klassifisering og sikringstiltak truffet før 1. januar 2003, og som ikke er erstattet av senere vedtak eller forskrifter står ved lag så langt de passer inntil de blir endret eller opphevet i medhold av denne forskrift. 

Alle anlegg som er satt i drift etter 1. januar 2013 skal klassifiseres og sikres etter denne forskrift. Dette gjelder selv om de har fått konsesjon før 2013. For disse anleggene gjelder en overgangsperiode på 2 år. Beredskapsmyndigheten kan gi én dispensasjon fra dette. Slik dispensasjon kan kun gis én gang for hvert anlegg for en periode på inntil 2 år. 

Etter energiloven kapittel 9 kan NVE stille krav om å gjennomføre nye eller endrede tiltak ved både nye og eksisterende kraftforsyningsanlegg, uavhengig av tidligere pålegg.

Første ledd forskriftsfester at kraftstasjoner med mindre installert ytelse enn 50 MVA som tidligere var klassifisert i klasse 1, ikke lenger er det. Det samme gjelder for tidligere klassifiserte fjernvarmeanlegg under 50 MW. Den tidligere klassifiseringsgrensen var 25 MVA for kraftstasjoner. Mange fjernvarmeanlegg på minst 10 MJ/s var klassifisert ved enkeltvedtak før 2013.

Nærmere om forholdet til beredskapsforskriften fra 2002

Annet ledd angir at vedtak om sikring truffet etter beredskapsforskriften fra 2002 (BfK) fremdeles gjelder. Annet ledd omfatter ikke vedtak om klassifisering og sikring som er truffet før BfK trådte i kraft 1. januar 2003.

Også andre vedtak truffet etter BfK gjelder frem til de blir opphevet av NVE.

Formuleringen ”inntil de blir endret eller opphevet” er en henvisning til § 5-7 og adgangen til å fatte enkeltvedtak om klassifisering og sikringstiltak.

Eksempel: anlegg bygget og klassifisert før 2003

Tangefjord kraftverk med 55 MVA installert ytelse ble satt i drift i 1976. Anleggets betydning for kraftforsyningen ble vurdert til å være høy, spesielt for lokal forsyning på grunn av dårlig nettkapasitet i området. Anlegget ble klassifisert i høyeste klasse som den gang var klasse 1; nå klasse 3. Etter som tiden har gått, har det kommet til flere kraftstasjoner i området og nettet er forsterket. Tangefjord kraftverk har ikke lenger samme betydning. Enkeltvedtaket om klasse var fra 1972. Det gamle vedtaket er ikke lenger gyldig av to grunner. Vedtaket var ikke gitt med hjemmel i BfK i perioden 1. januar 2003 til 1. januar 2013 og anlegget ble satt i drift før 1. januar 2013. Det blir derfor klassifisert etter kbf (denne forskriften) uten at NVE skriver et nytt enkeltvedtak. Kraftverket kommer i klasse 1 fordi det er på minst 50 MVA og under 100 MVA.

Eksempel: anlegg bygget og klassifisert mellom 2003 og 2013

Sjukehuset varmesentral har to oljekjeler og en elektrokjel på til sammen med 75 MW.
Varmesentralen ble satt i drift i 2008. Sentralen ble vurdert å være svært viktig for sjukehuset. Varmesentralen ble klassifisert i høyeste klasse for fjernvarmeanlegg; det vil si klasse 2. Enkeltvedtaket om klasse var fra 2009. Vedtaket er gyldig fordi det er gitt med hjemmel i BfK i perioden 1. januar 2003 til 1. januar 2013. Hadde det blitt klassifisert etter kbf (denne forskriften) ville det kommet i klasse 1 fordi det er på minst 50 MW og under 150 MW.

Eksempel: anlegg bygget og klassifisert mellom 2003 og 2013

Østre transformatorstasjon har to transformatorer på 20 MVA, til sammen 40 MVA.
Transformatorstasjonen ble satt i drift i 2012 og NVE klassifiserte den med et enkeltvedtak til å være i klasse 2 i 2010. Vedtaket er gyldig fordi det er gitt med hjemmel i BfK i perioden 1. januar 2003 til 1. januar 2013. Hadde det blitt klassifisert etter kbf (denne forskriften) ville det kommet i klasse 1 fordi det er på minst 10 MVA og under 50 MVA.

Anlegg uten enkeltvedtak etter beredskapsforskriften fra 2002

Tredje ledd omhandler eldre anlegg som ikke er omfattet av enkeltvedtak etter beredskapsforskriften av 2002 i perioden 01.01.2003 til 01.01.2013.

Reglene om sikring og klassifisering etter kbf med presiseringene nedenfor, gjelder uavhengig av om det er truffet vedtak om sikring og klassifisering i medhold av beredskapsforskriften av 2002 eller ikke. Mange eksisterende anlegg vil være av eldre dato, noe anleggene kan bære preg av. NVE forventer at mange eldre anlegg vil utvides eller ombygges i årene framover. På grunn av anleggets utforming vil det i mange tilfeller ikke være hensiktsmessig å gjennomføre sikringstiltak som helt ut fyller krav etter denne forskriften for eksisterende anlegg.

Overgangsbestemmelsen innebærer at det kan tas hensyn til anleggenes alder og i hvilken grad de oppfyller tidligere pålagte sikringstiltak ved vurderingen av om et anlegg oppfyller krav til sikring. Utgangspunktet er likevel at tidligere pålagte sikringstiltak er gjennomført. Dette gjelder selv om disse ikke er hensiktsmessige etter dagens forhold, eller at de ikke fullt ut oppfyller dagens forskrift.

Normalt krever ikke NVE at det skal utføres sikringstiltak som innebærer vesentlige endringer i
planløsninger, bygningsmasse eller hvordan de elektriske høyspenningsanleggene er arrangert, og som medfører store ombygginger av eksisterende anlegg. Dette gjelder likevel ikke særlig viktige anlegg eller særlig dårlig sikrede anlegg.

Tredje ledd gir ikke grunnlag for dispensasjon fra tidligere pålagte tiltak som ikke er gjennomført.

Eksempel: Transformatorstasjon med enkel kabelføring

Ved tilsyn i en transformatorstasjon i klasse 3 ble det oppdaget at kabler for styring og
 amband, nød- og stasjonsstrøm og høyspent alle lå i samme kabelføring. Stasjonen var bygget på 70-tallet etter datidens krav til sikring. En omlegging og fysisk separering ville kreve større bygningsmessige endringer. NVE besluttet derfor at kravet om dublerte og fysisk uavhengige kabelføringer skulle utstå til stasjonen eventuelt skulle bygges om.

Eldre vedtak om tilskudd til reservemateriell

Fjerde ledd viser også til vedtak som tidligere er truffet om tilskudd til og forvaltning av
reservemateriell, og innebærer at vilkårene om forvaltning av reservemateriellet fremdeles gjelder. Dette er nærmere behandlet i kapittel fire. Bestemmelsen gjelder også eventuelle andre vedtak.