Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Veiledning til kraftberedskapsforskriften forklarer mer detaljert hvem som er omfattet av kraftberedskapsforskriften, og gir råd om hvordan en kan etterleve kravene. Denne veilederen erstatter veilederen fra 2022.

Veilederen er inndelt i samme kapittel som forskriften. Hvert underkapittel viser først forskriftskravet, deretter ordforklaring og anonymiserte eksempel som bygger på spørsmål fra bransjen, som NVE har svart på tidligere. Til sist viser veilederen til aktuelle kilder som eksempelvis standarder, maler, temaveiledninger publisert av NVE og andre, og krysskopling til andre paragrafer og regelverk.

Ved å krysskople til andre krav, håper vi at det blir lettere å se kravene i sammenheng. Dette er også slik forskriften er bygd opp - en kan ikke lese et krav isolert sett, men må se de ulike kravene i sammenheng.

Veilederen har også en samlet fil for alle kapitler (inkludert endringslogg), egnet for utskrift, og en engelsk oversettelse av kraftberedskapsforskriften.

Vi gjør leseren oppmerksom på at dersom det er motstrid mellom NVEs tolking av kravet og informasjon i andre henviste kilder,  er det NVEs tolking som har forrang.

Kraftberedskapsforskriften (kbf)

Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften) FOR-2012-12-07- 1157, Kraftberedskapsforskriften (kbf), er hjemlet i Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) av 29. juni 1990 nr. 50, kapittel 9 om beredskap. Virksomheter og personell som faller innenfor energilovens og kraftberedskapsforskriftens virkeområde, plikter å oppfylle kravene som gjelder i både energiloven kapittel 9 og kraftberedskapsforskriften.

Veilederen til kraftberedskapsforskriften forklarer mer detaljert hvem som er omfattet av forskriften, og viser gjennom eksempler hvordan kravene i forskriften kan oppfylles. Å velge metoder som angitt i veilederen vil anses som godt nok til å oppfylle forskriftens krav. Der forskriften oppstiller funksjonskrav, kan virksomhetene velge andre like gode løsninger og metoder.

Veilederen er bygd opp på følgende måte:

  • Kapitler: Veilederen er inndelt i samme kapitler som forskriften. Hvert kapittel starter med en kort introduksjon til kapittelet.
  • Forskriften sine kapitler inneholder krav i form av paragrafer. Veilederen gjengir forskriftsteksten til hver paragraf, en kort forklaring av kravene i paragrafen om nødvendig, ordforklaring og veiledning til hvordan kravene kan oppfylles i praksis. NVEs forklaring av kravene er illustrert i eksempel der det er relevant. Eksemplene bygger på spørsmål fra bransjen om forskriften og NVEs svar. NVE har valgt å benytte fiktive navn på virksomheter i eksemplene.
  • I veilederen viser NVE videre til andre veiledere, for eksempel NSM sin veileder på sikkerhet eller REN blad, temarapporter utarbeidet av NVE eller andre myndigheter og organisasjoner. Veilederen henviser videre til maler og skjema fra NVE og nasjonale og internasjonale standarder. NVE anbefaler at brukere av veilederen henter mer kunnskap og råd i disse refererte dokumentene når virksomhetene ser at det er relevant. Merk at NVE fører tilsyn med etterlevelsen av forskriftskravene, ikke med etterleving av denne veilederen, standarder og andre temadokument som det er vist til i denne veilederen.
  • Avslutningsvis til hver bestemmelse henviser veilederen til krysskoblinger til andre paragrafer i forskriften eller til andre forskrifter der det er relevant.

Denne digitale veilederen er en oppdatering av NVEs Veiledning til kraftberedskapsforskriten (2022).

Kontakt: nve@nve.no

Redaktør for Kraftberedskapsforskriften:

Janne M. Hagen