Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 4.6 Nasjonal tungtransportberedskap

Statnett SF har et omfattende ansvar for tungtransportberedskapen i fred, ved beredskap og i krig.

Statnett SF skal ha en nasjonal tungtransportberedskap for å sikre at tunge komponenter av betydning for energiforsyningen kan transporteres på kort varsel. Statnett SF skal vedlikeholde og oppgradere transportmidler med utstyr, samt anskaffe nye ressurser ved behov.

Statnett SF kan benytte den virksomhet som er etablert for å ivareta ansvar for tungtransportberedskap etter første ledd, til å utføre virksomhet for andre på markedsmessige vilkår. Endringer i virksomheten skal forelegges beredskapsmyndigheten for godkjenning.

Den nasjonale tungtransportberedskapen skal gjelde for ekstraordinære situasjoner, samt under beredskap og i krig.

Beredskapsmyndigheten kan treffe vedtak om organisering, bruk og finansiering av nasjonal tungtransportberedskap.

 

Statnett SF har et omfattende ansvar for tungtransportberedskapen i fred, ved beredskap og i krig. Tungtransportoppdrag for KBO skal utføres med materiell som skal befinne seg i landet når det er behov for det. Det er viktigere at det er kort mobiliseringstid enn at transportmidlene er i landet. Først under erklært beredskap (av regjeringen) og i krig, er det avgjørende at materiellet befinner seg i Norge. Tungtransport skal kunne utføres til alle havaristeder, og den gjennomføres etter den tungtransportplan som eieren av materiellet har utarbeidet. Den transport som er innbefattet, er angitt i § 4-5 Transport, annet ledd. Transportoppdrag utføres både som beredskapsoppdrag, og på vanlige forretningsmessige vilkår. Oppdragsgiver betaler i alle tilfeller for utførelsen av oppdraget.  

Statnett SF disponerer transportmidler for tungtransport på jernbane, vei og til sjøs. Lufttransport må utføres med materiell som normalt ikke befinner seg i Norge.   

Dekning av utgifter  

Statnett SF skal administrere og organisere transportberedskapen og vedlikeholde maskinparken som transportberedskapen omfatter. 

Utgifter knyttet til kapitalkostnader og opplæring av personell som skal betjene utstyret, blir dekket gjennom Statnett SFs nettariff. Lagring og vedlikehold av utstyret og øvrige kostnader dekkes gjennom inntekter fra bruken av utstyret. 

Statnett SF har ansvar for å foreslå nødvendige nyanskaffelser og oppgraderinger. I tvilstilfeller skal NVE avgjøre hvilke utgifter knyttet til transportberedskapen som skal regnes som beredskap eller forretning. 

Klargjøringstid 

I
fredstid skal Statnett SF kunne iverksette transportoppdrag på kortest mulig tid, bare begrenset av transportmateriellets tilgjengelighet og klargjøring. 

Ved beredskap/krig skal transportfunksjoner kunne iverksettes omgående når behov oppstår. Mannskap som inngår i transportberedskapen, skal være fritatt for annen tjeneste i Totalforsvaret. Se § 3-5 om fritaksordninger.