Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 5.11 Restriksjoner for adgang til steder og områder

Alle driftssentraler i klassifiserte driftskontrollsystemer, og alle anlegg klassifisert i klasse 3, skal ha restriksjoner for adgang. beredskapsmyndigheten kan vedta at også anlegg i klasse 2 skal ha restriksjoner for adgang.

Alle driftssentraler i klassifiserte driftskontrollsystemer, og alle anlegg klassifisert i klasse 3, skal ha restriksjoner for adgang. beredskapsmyndigheten kan vedta at også anlegg i klasse 2 skal ha restriksjoner for adgang.

Ved anlegg underlagt restriksjoner for adgang skal:

a. De besøkende følge en fast avgrenset rute

b. De besøkende til enhver tid være ledsaget av en erfaren og ansvarlig representant for anlegget

c. Fotografering være forbudt med mindre spesiell tillatelse er innhentet fra ansvarlig representant for anlegget

For driftssentraler i driftskontrollsystemer i klasse 3 er det forbudt med besøkende og fotografering. Personer uten full bakgrunnssjekk etter § 6-7 skal ikke ha adgang til driftssentraler i klasse 3. Beredskapsmyndigheten kan vedta det samme for andre anlegg i klasse 3.

Hensikten med bestemmelsen er å forebygge kartlegging, lekkasje og spredning av sensitiv og taushetsbelagt informasjon, planlegging og gjennomføring av skadeverk, rettsstridig overtakelse, og bruk av trusler og vold mot personell på anlegg og driftssentraler. 

Restriksjoner for adgang til steder og områder gjelder i tillegg til sikring av anlegg mot adgang for uvedkommende, jf. § 5-1 

For rubrisert fremstilling av de generelle restriksjonene, se tabell under. 

 

Generelle restriksjoner for gjester og personell i tjenesteoppdrag

 

Gjester 

Personell i tjenesteoppdrag 

Klasse 1 og 2 – driftssentraler 

Fast avgrenset rute (annet ledd bokstav a).  

Ledsagelse (annet ledd bokstav b).  

Fotoforbud, med mulig unntak (annet ledd bokstav c).  

Fotoforbud, med mulig unntak (annet ledd bokstav c).  

Klasse 1 og 2 – anlegg (inkl. lokalkontrollanlegg) 

Fast avgrenset rute (annet ledd bokstav a)). 

Ledsagelse (annet ledd bokstav b) 

Fotoforbud, med mulig unntak (annet ledd bokstav c).  

Fotoforbud, med mulig unntak (annet ledd bokstav c).  

Klasse 3 – driftssentraler 

Besøksforbud (tredje ledd). 

Fotoforbud (tredje ledd). 

Fotoforbud (tredje ledd). 

Fysisk adgang krever full bakgrunnssjekk (tredje ledd). 

Klasse 3 – anlegg (inkl lokalkontrollanlegg) 

Fast avgrenset rute (annet ledd bokstav a). 

Ledsagelse (annet ledd bokstav b). 

Fotoforbud, med mulig unntak (annet ledd bokstav c). 

Fotoforbud, med mulig unntak (annet ledd bokstav c). 

 

For definisjon av driftssentral, se veiledning til § 7-1. 

Med besøkende menes gjester hvis besøk ikke er knyttet til et konkret tjenstlig behov for anleggets (eller driftssentralens) eier eller driver. Gjester kan være foreninger, skoleklasser, turister, journalister, offentlige virksomheter - når de ikke driver myndighetsutøvelse, eller private selskaper - utenom anskaffelser og leverandørforpliktelser. Listen er ikke nødvendigvis utfyllende. 

Personell i tjenesteoppdrag, det vil si personell som er satt til å utføre stedlige oppgaver på vegne av anleggets (eller driftssentralens) eier eller driver, skal ikke regnes som besøkende. Viktigste restriksjon som kommer til anvendelse er fotoforbud 

Kravet om full bakgrunnssjekk for adgang til driftssentraler i klasse 3, se tredje ledd, gjelder ved fysisk adgang. Bestemmelsene skiller ikke mellom norske og utenlandske statsborgere. 

Bestemmelsen gjelder for anlegg som er i drift eller under sikkerhetsmessig ferdigstillelse. For anlegg som er under delvis drift på grunn av utvidelse, oppgradering eller vedlikehold, må virksomheten vurdere risiko og iverksette egnede tiltak. Et prinsipp er å dele av anlegget i ulike soner med hensyn til personellsikkerhet.