Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

3.4 Ansvar og oppgaver for kraftforsyningens distriktssjefer

Formålet er å definere KDS sitt ansvarsområde og understreke hvilke oppgaver som hører til KDS-funksjonen.

Beredskapsmyndigheten skal beslutte inndeling av distrikter og utpeker KDS med stedfortredere.

KDS skal bidra til å tilrettelegge for hensiktsmessig samarbeid om forebygging og håndtering av ekstraordinære situasjoner. Oppgaver for KDS kan reguleres gjennom avtaler mellom beredskapsmyndigheten og den person som er utpekt som KDS og i årlige forventningsbrev. Fullmakt til vedtak kan delegeres fra beredskapsmyndigheten til KDS.

 

Første ledd viser til at det er NVE som har ansvar for å inndele KDS-distriktene i hensiktsmessige områder og som bestemmer hvilke personer som skal ha funksjonen som KDS og stedfortredende KDS. NVE kan be om innspill til både distriktsinndeling og hvem som bør tildeles dette ansvaret. KDS kan ikke endre områdegrensene eller velge hvem som skal inneha rollene uten godkjenning fra NVE. 

KDS utpekes som hovedregel fra en KBO-enhet som driver det regionale nettet innenfor et større område (distrikt). Normalt legges KDS-funksjonen til den virksomheten som ivaretar myndighetspålagte energiutredninger i området (jf. forskrift om energiutredninger). NVE kan fravike denne hovedregelen.  

Inngåtte avtaler mellom KDS, stedfortreder og NVE regulerer KDS-funksjonen sine oppgaver i normalsituasjon, i ekstraordinære situasjoner regionalt og krise eller krig regionalt eller nasjonalt. KDS-avtalen er gjensidig oppsigelig.  

Årlige forventningsbrev fra NVE beskriver også oppgaver NVE forventer at KDS setter på dagsorden det året. KDS har plikt til å oppfylle inngåtte avtaler og oppgaver i forventningsbrevet.  

KDS-oppgaver: 

KDS er NVEs representanter på regionalt nivå i ekstraordinære situasjoner. Kort fortalt skal KDS ha et koordinerende ansvar for å sikre godt samarbeid mellom ulike aktører i sin region. KDS representerer NVE i alle fylkesberedskapsråd angående alle spørsmål som har med kraftforsyningen å gjøre. KDS-ene skal ha oversikt over de viktigste beredskapsmessige utfordringene innenfor sine distrikter, tilrettelegge for samhandling mellom KBO-enhetene og bidra med råd og veiledning om sikringstiltak og beredskap der det er naturlig. 

NVE har myndighet til å delegere ytterligere oppgaver til KDS uavhengig om det er en ekstraordinær situasjon. NVE kan delegere fullmakt til å fatte vedtak i sitt distrikt, til KDS (jf. enl. § 9-4). KDS har i slike situasjoner myndighet til å fatte vedtak overfor alle KBO-enheter innenfor sitt distrikt på vegne av NVE. Sitat energiloven § 9-4, 2. ledd: 

«Forvaltningsloven kapittel II om ugildhet gjelder ikke for saker som behandles av KBO. Saker skal uansett forberedes og avgjøres etter en forsvarlig, saklig og nøytral saksbehandling»  

Les mer om delegering av myndighet under veiledning til § 3-3.  

NVE forventer at KBO-enhetene i et distrikt møter når KDS innkaller til samarbeidsmøter. Alle KBO-enheter plikter å svare på henvendelser fra KDS i forbindelse med ekstraordinære hendelser der KDS er satt til å koordinere situasjonsrapporteringen. Se retningslinjer for varsling og rapportering. KDS plikter på sin side å ha kapasitet til å ivareta en koordinerende rolle. NVE kan alternativt be om situasjonsrapportering direkte fra KBO-enhetene inn til NVE. I så fall sendes situasjonsrapporteringen fra KBO-enhetene til KDS for kommentar.  

KDS-rollen må rapportere inn oppdatert kontaktinformasjon. Dette gjøres ved å fylle ut Skjema for innrapportering av kommunikasjonsmidler KDS

http://www.nve.no/energi/tilsyn/kraftforsyningsberedskap-og-kbo/veiledning-til-kraftberedskapsforskriften/

Kostnader til KDS-arbeidet dekkes gjennom inntektsrammereguleringen. Alt som legges til grunn for beregning av inntektsrammen rapporteres igjennom eRapp.  

Krysskoplinger til annet regelverk

Forskrift om energiutredninger 

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 

Påloggingsveiviser eRapp 

Veileder   

Retningslinjene for varsling og rapportering er underlagt taushetsplikt etter energiloven § 9-3 jf. kbf. § 6-2, og unntatt fra innsyn etter offentleglova § 13 og kan ikke deles med andre enn de NVE utpeker som rettmessige brukere av retningslinjene. Retningslinjene vil bli oppdatert og delt med alle KBO-enheter årlig.