Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 3.5 Fritaksordninger

Forsvarsloven gir hjemmel til å disponere nødvendig personell for å sørge for Forsvarets operative evne og sikre egnet bemanning. For å sørge for tilstrekkelig bemanning i kraftforsyningen ved mobilisering og krig, er det utarbeidet en egen unntaksbestemmelse for KBO.

Etter søknad fra en KBO-enhet kan personell som er viktig for å opprettholde driften av kraftforsyningen i krig, få utsettelse eller fritak for fremmøte i Forsvaret ved mobilisering. Etter søknad fra en KBO-enhet kan dette personellet også få fritak for tjeneste i sivilforsvaret og politireserven. Personell i KBO som er gitt utsettelse eller fritak for annen beredskapstjeneste får tjenesteplikt i KBO.

  

Kraftberedskapsforskriften § 3-5 synliggjør muligheten til å søke om fritak. Søknad utarbeides og sendes av den enkelte KBO-enheten til forvalter av aktuell fritaksordning. Alle KBO-enheter er registrert som samfunnskritiske virksomheter hos Forsvaret.  

Nedenfor gir vi en kort oversikt over fritaksordningene. Ellers viser vi til veiledningsmateriale utarbeidet av Forsvaret.  

Utsettelse eller fritak for fremmøte i Forsvaret. 

Søknad om fritak behandles etter reglene i vernepliktsforskriften kapittel 11. Forsvaret, gjennom Forsvarets personell- og vernepliktsenter, kan etter søknad innvilge mobiliseringsfritak (eller -utsettelse), for personell som er nødvendig for driften av kraftforsyningen.  

Forutsetningene for at det gis fritak for frammøte i Forsvaret etter vernepliktforskriften er at  

  • arbeidstakeren har fullført førstegangstjenesten  
  • arbeidstakeren har fått et disponeringskort eller en innkalling til Forsvaret 
  • arbeidstakeren dekker en kritisk funksjon i virksomheten 
  • virksomheten dekker en samfunnskritisk funksjon, og er registrert som samfunnskritiske virksomheter (SKV) 
  • arbeidstakeren er disponert eller planlagt disponert i Forsvarets styrker, Heimevernet inkludert, har fått brev om nytilføring til Heimevernet eller er innkalt til repetisjons-/hjelpetjeneste 

For å oppfylle tredje kulepunkt bør KBO-enheten ha utarbeidet et beredskapsplanverk hvor vedkommende sin funksjon i beredskapsorganisasjonen framgår, og en plan for hvordan personellbehovet ved krigsberedskap skal dekkes. Hjemmelen om å søke fritak gjelder for alle enhetene i KBO. 

Begreper og roller 

iht. vernepliktsforskriften 

Aktør i kraftbransjen 

Oppgaver 

Samfunnskritisk virksomhet 

«SKV» 

KBO-enhet 

- Sendersøknad til vernepliktsverket om fritak for eget personell.  

- Informerer Forsvaret om avgang/fratredelse av personell 

- Ta kontakt med NVE for avklaring ved behov for fritak av kritisk personell fra leverandør. 

 

Koordinerende forvaltningsorgan «KFO» 

NVE 

- Informerer Forsvaret om endringer i KBO (og dermed hvilke virksomheter som ansees som «SKV») 

Departementene 

OED 

- Informerer Forsvaret om at NVE er «KFO» 

For nærmere informasjon se Forsvaret sine nettsider: www.forsvaret.no/forstegangstjeneste/verneplikt/fritaksordninga 

Fritak for tjeneste i Sivilforsvaret og Politireserven

Etter forskrift om sivilforsvar kan nøkkelpersonell i kraftforsyningen fritas for tjeneste i Sivilforsvaret. Ordningen er ment å gi fritak for det personellet som er viktigst og vanskeligst å erstatte innen drift, feilretting, vedlikehold og økonomi og administrasjon.  

Den enkelte KBO-enheten skal ved innkalling sende skriftlig melding til aktuell sivilforsvarskrets om hvilket nøkkelpersonell som ønskes fritatt for tjeneste i Sivilforsvaret. Meldingen skal inneholde nødvendige opplysninger. Dette er navn, fødselsnummer (11 siffer) og stilling i virksomhetens beredskapsorganisasjon. Ved fratredelse i fritaksberettiget stilling, plikter både den enkelte og virksomheten å underrette sivilforsvarskretsen om det.  

Politireserven ble avviklet på oppdrag fra Justis og beredskapsdepartementet i 2020.1 

En KBO-enhet kan bare søke fritak fra tjeneste i Forsvar eller Sivilforsvaret for egne ansatte. Fritaksordningen gjelder som hovedregel ikke innleid personell. Ved behov for fritak av kritisk viktig personell hos leverandør, så ta kontakt med NVE for nærmere avklaring. 

Eksempel: Arbeidstakeren dekker en kritisk funksjon i virksomheten 

Virksomheten har to faste montører som kan reparere ødelagte kraftledninger ved utfall eller andre feil. En av montørene ansatt i KBO-enheten, som har gjennomført førstegangstjenesten, får mobiliseringsvarsel fra Forsvarets personell og vernepliktssenter. KBO-enheten har avtaler med to andre virksomheter om felles disponering av montører som kan reparere ødelagte punkter i kraftnettet. Dekker arbeidstakeren en kritisk funksjon i virksomheten? 

Etter NVEs mening:  

Ja. Vedkommende har spesialkompetanse som ikke lett kan erstattes av andre. Vedkommende er også definert av OED som samfunnskritisk personell og er beskrevet nærmere i virksomhetens beredskapsplanverk. For å sikre tilstrekkelig kjennskap til nettet i virksomheten har ikke virksomheten noe å gå på om en blir syk. NVE vil i slike tilfeller anmode Forsvaret eller sivilforsvaret om å regne vedkommende som å inneha en samfunnskritisk funksjon. 

Eksempel: Arbeidstakeren dekker ikke en kritisk funksjon i virksomheten 

KBO-enheten har en sentralbordoperatør. Sentralbordfunksjonen er viktig for virksomheten både til vanlig og under ekstraordinære situasjoner. Vedkommende har gjennomført førstegangstjeneste og får mobiliseringsvarsel fra Forsvarets personell og vernepliktssenter. Sentralbordfunksjonen er ikke beskrevet som en viktig funksjon i virksomhetens beredskapsplanverk. Dekker arbeidstakeren en kritisk funksjon i virksomheten? 

Etter NVEs mening: 

Nei. Det krever ikke lang spesialkompetanse å operere et sentralbord. Så lenge virksomheten heller ikke har definert rollen som samfunnskritisk i sitt beredskapsplanverk, regnes ikke vedkommende for å inneha en samfunnskritisk funksjon. Det forventes at virksomheten er i stand til å lære opp personer i bruk av sentralbordet innenfor relativt kort tid. Det forventes også at det er personer som allerede kan funksjonen og som brukes ved behov. NVE vil i slike tilfeller ikke anmode Forvaret eller sivilforsvaret om å regne vedkommende som å inneha en samfunnskritisk funksjon. 

 

Informasjonsskriv fra OED om hvem som regnes som driftskritisk personell i KBO-enhetene: 

Ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner