Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Publisert 11.01.24Sist endret 11.01.24

Del denne sidenDel på e-post

§ 8.6 Straff

Overtredelses av bestemmelsene i kraftberedskapsforskriften kan straffes med bøter eller fengsel .

Overtredelse av bestemmelsene i kapittel 2-8, inkludert vedleggene til kapittel 5, kan straffes med bøter eller fengsel i medhold av energiloven § 10-5.

Ordforklaring

Straff Med straff menes bøter eller fengsel. Energiloven § 10-5 har ulik strafferamme for forsettlige og uaktsomme overtredelser:

• Forsettlige overtredelser kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år eller begge deler

• Uaktsomme overtredelser kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder eller begge deler


Kraftberedskapsforskriften § 8-6 bør ses i sammenheng med § 8-5 om overtredelsesgebyr, som gir forvaltningen flere alternative sanksjonsmuligheter. Straff kan kun benyttes mot brudd på de
bestemmelsene i kraftberedskapsforskriften som er angitt i § 8-6. Videre kan brudd på energiloven straffes.

Hvem kan ilegge straff?

Verken kraftberedskapsforskriften eller energiloven gir NVE hjemmel til å straffe med fengsel eller bøter. Dersom NVE vurderer at noen som har gjort noe straffbart etter kraftberedskapsforskriften eller kapittel 9 i energiloven bør ilegges straff, må saken anmeldes til politiet. Domstolene ilegger eventuelt straff.