Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 8.5 Vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelsen gir beredskapsmyndigheten hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr.

Ved overtredelse av bestemmelsene i kapittel 2 til 7, inkludert vedleggene til kapittel 5, og vedtak truffet i medhold av § 8-3 kan det ilegges overtredelsesgebyr i medhold av energiloven § 10-7.

Bestemmelsen gir NVE hjemmel til å bruke overtredelsesgebyr som reaksjon. Henvisningen til
energiloven § 10-7 betyr at bruken av tvangsmulkt må skje på de vilkår som følger av denne
bestemmelsen.

Ordforklaring

Overtredelsesgebyr Et overtredelsesgebyr innebærer at NVE pålegger en virksomhet å betale et pengebeløp til det offentlige som følge av at virksomheten har brutt et forbud eller påbud som er fastsatt i lov, forskrift eller enkeltvedtak.

Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon som skiller seg fra straff ved at det er forvaltningen (NVE) og ikke domstolene/politiet som ilegger reaksjonen.

 

Når bruker NVE overtredelsesgebyr?

Overtredelsesgebyr er en sanksjon som kan benyttes mot brudd på de bestemmelsene i
kraftberedskapsforskriften som er særskilt nevnt i § 8-5. I tillegg er det adgang til å ilegge
overtredelsesgebyr for brudd på energiloven kapittel 9.

For å treffe vedtak om å ilegge overtredelsesgebyr, må følgende være oppfylt

• handlingen eller unnlatelsen må rent objektivt rammes av krav som angitt i § 8-5
• det må foreligge subjektiv skyld, enten i form av forsett eller uaktsomhet
• NVE mener overtredelsesgebyr bør ilegges basert på en skjønnsmessig vurdering

På energilovens område vil de fleste overtredelser begås av virksomheter. For at en virksomhet skal kunne ilegges overtredelsesgebyr, må det også foreligge skyld, enten i form av forsett eller
uaktsomhet, hos enkeltperson(er) som handler på vegne av virksomheten. Virksomheten er ansvarlig for feil der det er ukjent hvem som er ansvarlig for feilen. Virksomheten er også ansvarlig for feil som oppstår på grunn av flere enkelthendelser som hver for seg ikke medfører havari eller avbrudd.

For uhell og særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll, som for eksempel
naturkatastrofer, kan ikke virksomheten ilegges overtredelsesgebyr.

Ved avgjørelsen av om overtredelsesgebyr skal ilegges og ved utmåling av sanksjonen, skal det etter energiloven § 10-7 særlig legges vekt på:

a) overtredelsens grovhet
b) om overtreder ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne forebygget overtredelsen
c) om overtredelsen er begått for å fremme overtreders interesser
d) om overtreder har hatt eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen
e) om det foreligger gjentakelse
f) overtreders økonomiske evne