Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

5.2.7 Hvordan klassifisere anlegg som har flere funksjoner og eiere

Enkelte kraftforsyningsanlegg ivaretar ulike funksjoner i kraftsystemet (produksjon, transmisjonsnett, regionalt distribusjonsnett, osv.) og ulike deler av anlegget kan være fordelt på flere eiere.

Hvis anleggets funksjoner og eiere har naturlig sammenfall med anleggets fysiske og elektriske inndeling, kan anlegget deles opp slik at ulike deler får ulik klasse. Dette forutsetter en vesentlig forskjell i de ulike anleggenes betydning og må være i overenstemmelse med kriteriene for klassifisering i denne bestemmelsen. 

Andre steder vil betydning og risikobilde tilsi at anlegget som helhet sikres etter den klassen som er dekkende for viktigste funksjon(er) eller summen av ulike funksjoner. Sekundære deler av anlegget kan likevel sikres etter lavere klasse, hvis kravet i § 5-3 om at risikoen skal bli minst mulig er oppnådd og en risikovurdering iht. § 2-3 kan begrunne det. 

Eksempel: Anlegg med flere funksjoner og eiere 

I en 420 kV selvstendig koblingsstasjon i klasse 3 skal det settes inn en 40 MVA transformator for lokal forsyning. Dette anlegget blir ikke automatisk en transformatorstasjon i klasse 1. Hele anlegget må sikres etter viktigste funksjon, dvs. 420 kV-anlegget. Eventuelt, hvis transformatoren funksjonelt og fysisk kan skilles fra øvrig anlegg, kan anlegget betraktes som én koblingsstasjon i klasse 3 og én transformatorstasjon i klasse 1. Dette forutsetter at en feil, et havari eller en villet ødeleggelse av transformatorstasjonen ikke får konsekvenser for koblingsstasjonen. 

Hvis det ikke er naturlig å dele opp et anlegg med flere funksjoner i flere klasser, skal den klassen som er utløst på grunn av den viktigste funksjonen, være bestemmende for hele anleggets klasse.

Eksempel:  

Industribedrift med en stor selvstendig koblingsstasjon, stor transformatorytelse, der en liten andel av ytelsen går til alminnelig forbruk  

En stor kraftkrevende industribedrift har samlet transformatorytelse på 200 MVA. En liten andel av denne ytelsen (ca. 12 MVA) er til alminnelig forbruk til ca. 4000 innbyggere i lokalsamfunnet, mens resten er til industriformål. Av historiske og praktiske årsaker er uttak av kraft til industrien og til lokal områdekonsesjonær tilknyttet de samme transformatorene. Det er ikke fysisk mulig å skille mellom forsyning til industriformål og til alminnelig forbruk. Anlegget må derfor klassifiseres. NVE har lagt befolkningsmengde, ikke total transformatorytelse, til grunn i et enkeltvedtak iht. § 5-7, og anlegget er gitt klasse 1.