Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 2.9 Evaluering

Formålet med å evaluere etter øvelser og ekstraordinære situasjoner er å avdekke hvordan virksomheten fungerer i ekstraordinære situasjoner.

KBO-enheter skal etter ekstraordinære situasjoner og øvelser gjennomføre en evaluering. Evalueringen skal brukes som grunnlag for at virksomhetens beredskapskompetanse utvikles, at risikovurderinger og beredskapsplaner oppdateres, og at det gjennomføres konkrete beredskapstiltak for anlegg, drift, gjenoppretting og øvrige tiltak som oppfyller kravene i denne forskriften. 

 

Dette vil bidra til læring og avdekke behov for endringer på systemnivå samt vurdere grad av måloppnåelse. Alle funn og læringspunkter skal følges opp gjennom en ledelsesforankret tiltaksplan.

Fokuset under evalueringen skal være rettet mot hvordan oppgaver ble håndtert og derav søke å forklare hvilke handlinger som bidro til, eller hindret, måloppnåelse. For best mulig utbytte av øvelser, er det viktig å planlegge evalueringsprosessen samtidig med øvelsesplanleggingen. Før gjennomføring av øvelser, er det viktig å vite hva slags data man trenger for å kunne vurdere måloppnåelse etter øvelsen. Oppfølging av øvelser er først avsluttet når alle punktene i tiltaksplanen er fulgt opp tilfredsstillende.

Gjennom evalueringer kan man avdekke suksesser og feilgrep både på menneskelig, teknisk og organisatorisk nivå. Det er viktig å vite hva man skal bevare og videreføre, og hva som bør endres i håndtering av ulike scenarioer. Det er viktig at forhold som man avdekker i virksomheten, som har forbedringspotensialer, blir trent spesielt på. Dette gjør at man er bedre rustet om en lignende situasjon inntreffer.

Sjekkliste: Hva en evaluering bør inneholde

  • Dokumentere hva som har skjedd
  • Identifisere hva som fungerte tilfredsstillende – og hvorfor
  • Identifisere hva som må endres for å bli bedre
  • Oppsummere læringspunkter og forslag til tiltak
  • Forankre i ledelsen hvordan læringspunkter og forslag til tiltak skal følges opp videre

Ta gjerne utgangspunkt i S-M-A-R-T (se veiledning til § 2-7 i denne forskrift)

Evalueringen etter en situasjon bør skje raskt etter at normal drift er gjenopprettet. Evaluering etter en øvelse bør skje rett etter at øvelsen er avsluttet. Det er viktig å dokumentere resultatene etter en evaluering. Funn skal følges opp av de som er ansvarlige. Dokumentasjon på hvem som er ansvarlig og hvilke tiltak som skal settes i verk innenfor gitte frister er viktig etter § 2-10.