Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 5.9 Meldeplikt om sikringstiltak

Melding om sikringstiltak er en dokumentasjon på at anlegget blir riktig klassifisert og en erklæring om at anlegget blir sikret godt nok i henhold til sin klasse.

Virksomheter som planlegger å bygge, endre eller utvide anlegg, system eller annet, skal i god tid før arbeidets oppstart sende beredskapsmyndigheten skriftlig melding om hvilken klasse det vil bli utført etter, jf. § 5-2. Meldingen skal bekrefte at arbeidet vil skje i samsvar med kravene i § 5-4 til § 5-6.

Melding skal gis på den måten beredskapsmyndigheten bestemmer. Meldingen skal være vedlagt den informasjon som beredskapsmyndigheten bestemmer.

Hensikten med meldeplikten

Sikringstiltak må planlegges og prosjekteres tidlig i prosessen, slik at sikringstiltakene kan utføres på en hensiktsmessig måte uten unødvendige kostnader. NVE bruker også meldingen for å holde oppdatert oversikt over klassifiserte anlegg. 

Melding om sikring av konsesjonspliktige anlegg finnes på nve.no.  

Husk at meldingsskjemaet inneholder kraftsensitiv informasjon som skal beskyttes, se § 6-2.  

Alle anlegg som skal klassifiseres etter § 5-2, er meldepliktige. Det er ikke meldeplikt for nettstasjoner fordi installert ytelse er så lav at stasjonen ikke klassifiseres. Legg merke til at det er meldeplikt for driftskontrollsystemer i klasse 1 (systemer som styrer eller overvåker anlegg i klasse 1). Det er meldeplikt for driftskontrollsystemer som styrer eller overvåker kraftledninger bygget innenfor områdekonsesjonen. Virksomheten skal benytte skjema for alle meldepliktige anlegg, ikke kun konsesjonspliktige anlegg. Dette gjelder altså anlegg, system eller annet som er eller kan bli av vesentlig betydning for produksjon, omforming, overføring, omsetning eller fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme. Virksomheten må også sende oppdatert melding ved endring eller utvidelse av et anlegg eller system. 

Meldingen skal sendes i så god tid at det er mulig for virksomheten å forholde seg til eventuelle krav fra NVE. Det er opp til virksomheten selv å vurdere hva som er «god tid» og ta hensyn til saksbehandlingstid i NVE. Hva som er god tid, kommer blant annet an på omfanget av hva som bygges, endres og utvides, samt hvilke krav til sikringstiltak som gjelder. NVE ser det derfor ikke hensiktsmessig å angi en bestemt frist for når melding skal sendes, men som et minimum bør virksomheten sende den minst tre til seks måneder for oppstart av arbeidet.