Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Publisert 11.01.24Sist endret 11.01.24

Del denne sidenDel på e-post

§ 1.3 Hvem forskriften gjelder for

Forskriften gjelder for KBO-enheter og for de virksomheter som NVE ved enkeltvedtak har bestemt at forskriften skal gjelde for.

Forskriften gjelder for de virksomheter som er KBO-enheter etter § 2-1 annet ledd bokstav a eller som er blitt KBO-enheter etter § 2-1 annet ledd bokstav b. For KBO-enheter gjelder bestemmelsene rettet til KBO-enheter og virksomheter. 

Beredskapsmyndigheten kan ved enkeltvedtak bestemme at deler av forskriften skal gjelde for andre virksomheter som helt eller delvis eier eller driver anlegg, system eller annet som er eller kan bli av vesentlig betydning for produksjon, omforming, overføring, omsetning eller fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme. For virksomheter som ikke er KBO-enheter, er det kun de bestemmelser som er rettet til virksomheter som kan anvendes. 

Beredskapsmyndigheten kan ved enkeltvedtak bestemme at § 6-3 og § 6-4 skal gjelde for andre virksomheter enn de som er omfattet av første eller annet ledd. 

Forskriften § 6-2 om taushetsplikt for kraftsensitiv informasjon gjelder for enhver. 

Kraftberedskapsforskriften § 1-3 kort oppsummert

Type virksomhet Relevante krav
Virksomheter som eier eller driver klassifiserte
anlegg er KBO-enheter
Hele kraftberedskapsforskriften gjelder
Andre virksomheter som er KBO-enhet etter
særskilt vedtak i NVE
Her framgår det av vedtaksbrevet hvilke krav i kbf som gjelder for virksomheten
Virksomheter som er underlagt kbf som har fått
innvilget dispensasjon fra forskriftens krav
gjennom enkeltvedtak
Her framgår det av vedtaksbrevet hvilke krav som er unntatt for virksomheten
Enhver Alle som får tilgang eller kjennskap til
kraftsensitiv informasjon, både fysiske og
juridiske personer.

 

Krysskoplinger til annet regelverk

§§ 3-5a Drift, vedlikehold og modernisering og 5-3 a Drift og vedlikehold og §§ 3-5c og 5-3 c Beredskap: 
Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften)

Oversikt over virkeområdet til kraftberedskapsforskriften fordelt på paragrafer

  Virksomheter med vedtak etter §1-3  
BESTEMMELSENE KBO-enhet annet ledd tredje ledd Enhver
§ 1-4. Ansvar x x    
§ 1-5. Beredskapsplikt og beredskapsplan x x    
§ 2-1. Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon x      
§ 2-2. Organisasjon og funksjon x      
§ 2-3 Risikovurdering x      
§ 2-4. Beredskapsplanlegging x      
§ 2-5. Varsling x      
§ 2-6. Rapportering x      
§ 2-7. Øvelser x      
§ 2-8. Informasjonsberedskap x      
§ 2-9. Evaluering x      
§ 2-10. Internkontrollsystem x      
§ 3-1. Beredskapsmyndigheten        
§ 3-2. Ansvar og oppgaver for KBO-enhetene x      
§ 3-3. Ansvar og oppgaver for KBO-enheter eller KBO under beredskap og krig x      
§ 3-4. Ansvar og oppgaver for KDS        
§ 3-5. Fritaksordninger x      
§ 3-6. Sektorvist responsmiljø for IKT-sikkerhetshendelser        
§ 4-1. Reparasjonsberedskap x      
§ 4-2. Kompetanse og personell x      
§ 4-3. Drift i ekstraordinære situasjoner og gjenoppretting av funksjon x      
§ 4-4. Materiell og utstyr x      
§ 4-5. Transport x      
§ 4-6. Nasjonal tungtransportberedskap x      
§ 4-7. Samband x      
§ 5-1. Sikringsplikt x x    
§ 5-2. Klasser x      
§ 5-3. Sikring av klassifiserte anlegg x      
§ 5-4. Sikringstiltak for klasse 1 x      
§ 5-5. Sikringstiltak for klasse 2 x      
§ 5-6. Sikringstiltak for klasse 3 x      
§ 5-7. Vedtak om sikring eller klasse        
§ 5-8. Vurdering x x    
§ 5-9. Meldeplikt om sikringstiltak x x    
§ 5-10. Vakthold x x    
§ 5-11. Restriksjoner for adgang til steder og områder x      
§ 6-1. Identifisering av kraftsensitiv informasjon og rettmessige brukere x Fjerde ledd Fjerde ledd Fjerde ledd
§ 6-2. Kraftsensitiv informasjon x x x x
§ 6-3. Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll x x x  
§ 6-4. Sikkerhetsinstruks x x x  
§ 6-5. Anskaffelser x      
§ 6-6. Begrenset anbudsinnbydelse x      
§ 6-7. Personkontroll x      
§ 6-8. Sikkerhetskopier x x    
§ 6-9. Digitale informasjonssystemer x x    
§ 6-10.Brytefunksjonalitet i avanserte måle- og styringssystem (AMS) x      
§ 7-1. Generell plikt til å beskytte driftskontrollsystemet x x    
§ 7-2. Interne sikkerhetsregler x x    
§ 7-3. Dokumentasjon av driftskontrollsystemet x x    
§ 7-4. Kontroll med brukertilgang x x    
§ 7-5. Kontroll ved endringer i driftskontrollsystemet x x    
§ 7-6. Kontroll med utstyr i driftskontrollsystemet x x    
§ 7-7. Håndtering av feil, sårbarheter og sikkerhetsbrudd x x    
§ 7-8. Beredskap ved svikt i driftskontrollsystemet x x    
§ 7-9. Bemanning av driftssentral x x    
§ 7-10. Ekstern tilkobling til driftskontrollsystem x x    
§ 7-11. Systemredundans i driftskontrollsystemet x x    
§ 7-12. OPPHEVES        
§ 7-13. Beskyttelse mot elektromagnetisk puls og inferens x x    
§ 7-14. Særskilte krav til driftskontrollsystem i klasse 2 x      
§ 7-15. Særskilte krav til driftskontrollsystem i klasse 3 x      
§ 7-16. Vern av kraftsystem i regional- og transmisjonsnett x      
§ 7-17.Mobile radionett - driftsradio x      
§ 8-1. Kontroll x x x  
§ 8-2. Pålegg (vedtakshjemmel) x x x  
§ 8-3. Dispensasjon (vedtakshjemmel) x x x  
§ 8-4. Tvangsmulkt (vedtakshjemmel) x x x  
§ 8-5. Overtredelsesgebyr (vedtakshjemmel) x x x  
§ 8-6. Straff (vedtakshjemmel) x x x  
§ 8-7. Gebyr til beredskapsmyndigheten x      
§ 8-8. Forholdet til eldre vedtak om klassifisering og overgangsregler x x x