Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Publisert 11.01.24Sist endret 11.01.24

Del denne sidenDel på e-post

5.2.6 Anlegg som ikke inngår i klassifiseringen

Etter kraftberedskapsforskriften er det flere typer anlegg som ikke klassifiseres.

Anlegg for rene industriformål: Anlegg som for eksempel transformatorer, omformere (likerettere), kraftledning, samt fjernvarmeanlegg som eies av virksomheten selv for egne formål og som ikke i vesentlig grad forsyner andre sluttbrukere, klassifiseres ikke etter denne bestemmelsen, men kan bli klassifisert ved enkeltvedtak etter § 5-7. Det er sluttbrukergruppene innen industri (iht. FASIT kravspesifikasjon) som legges til grunn ved bruk av termen rene industriformål, se Tabell 4. Sluttbrukergruppene er basert på standard SN2007 for næringsgruppering (ref Statistisk Sentralbyrå). 

 

Sluttbrukergrupper innen industri som faller inn under anlegg som ikke inngår i klassifiseringen, dersom forsyningen til anlegget er til rene industriformål 

Sluttbruker-gruppe nr. 

Sluttbrukergruppenavn 

Næringskodestandard 

SN2007 

Kundegruppe for KILE iht. kontrollforskriften § 9-2 

Bergverksdrift 

05+07-09, unntatt 09.1 

Industri 

Utvinning av råolje og naturgass 

06 

Eldrevne prosesser 

Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 

09.1 

Industri 

Produksjon av papirmasse, papir og papp 

17.1 

Eldrevne prosesser 

Produksjon av kjemiske råvarer 

20.1 

Eldrevne prosesser 

Produksjon av jern og stål 

24.101 

Eldrevne prosesser 

Produksjon av ferrolegeringer 

24.102 

Eldrevne prosesser 

Produksjon av primæraluminium 

24.421 

Eldrevne prosesser 

10 

Produksjon av andre ikke-jernholdige metaller 

24.4, unntatt 24.421 

Eldrevne prosesser 

11 

Næringsmiddelindustri 

10+11+12 

Industri 

12 

Raffineri 

19,2 

Eldrevne prosesser 

13 

Annen industri 

 

Industri 

 

Dammer og vassdragsreguleringsanlegg som ikke forsyner en klassifisert kraftstasjon klassifiseres etter damsikkerhetsforskriften. 

Vindkraftanlegg Vindkraftanlegg med vindturbiner og lokalkontrollanlegg for disse klassifiseres ikke.  

Omformerstasjoner for jernbane og sporveisdrift på mindre enn 10 MVA klassifiseres ikke. 

Midlertidig anlegg Omfatter anlegg hvor det er planer om nært forstående om- og utbygginger. Dette omfatter også anlegg der det er behov for å etablere midlertidige løsninger i forbindelse med nett- og kraftutbygginger, for eksempel midlertidige tilkoblinger eller transformering mellom eksisterende og framtidig spenning. I slike tilfeller kan NVE for et avgrenset tidsrom akseptere at slike anlegg eller anleggsdeler ikke sikres iht. klasse. Øvre grense for varighet av midlertidige løsninger er anslått til fem år.

NVE forutsetter at det foreligger konkrete planer for utbygging eller oppgraderinger. Tvilstilfeller avgjøres av NVE. Etter byggefasen og når anlegget / anleggsdelen kan anses for permanent, skal virksomheten uoppfordret sikre anlegget etter riktig klasse. 

Eksempel: Midlertidige anlegg

Hvis transformator med tilhørende arrangementer inngår i midlertidige løsninger i forbindelse med konkrete planer for nettutvikling med ombygging fra et spenningsnivå til et annet, kan transformatoren også unntas fra å inngå i ytelsesgrunnlaget for klassifiseringen. Sikringstiltakene ved transformatoren kan utføres tilsvarende mer moderat. NVE kan for eksempel akseptere at virksomheten ikke etablerer transformatorcelle der transformatoren ikke blir en del av det fremtidige permanente anlegget. 

Det må være en konkret plan for tilbakeføring til endelig anlegg, og det kan være nødvendig med midlertidige sikringstiltak, som f.eks vakthold.