Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 4.7 Samband

Hensikten med sambandsberedskap er å sørge for at nødvendig samband, enten det er i driftskontrollsystemet, i systemet for driftsradio, eller annet samband fungerer og at det repareres hvis det svikter.

KBO-enheter skal ha intern og ekstern sambandsberedskap for daglig drift, håndtering av ekstraordinære situasjoner og evne til rask gjenoppretting av nødvendige funksjoner for ledelse, drift og sikkerhet.

Ordforklaring

Ord Forklaring
Samband  Et teknisk kommunikasjonssystem som understøtter informasjonsutveksling, tale eller data, mellom to eller flere parter. 

 

Hensikten med sambandsberedskap er å sørge for at nødvendig samband, enten det er i driftskontrollsystemet, i systemet for driftsradio, eller annet samband fungerer og at det repareres hvis det svikter. Krav til samband i driftskontrollsystemet og til driftsradio finner du i kapittel 7. 

KBO-enheten skal ha samband som muliggjør kommunikasjon med personell som er viktig for å opprettholde energiforsyningen, også under ekstraordinære situasjoner. Dette gjelder 

 • nødvendig personell som må tilkalles 
 • montører og annet personell ute i felt 
 • personell i stasjoner 
 • personell ved andre kontorer i samme KBO-enhet 
 • KDS og andre KBO-enheter man har behov for å kommunisere med 
 • viktige eksterne leverandører, for eksempel entreprenører og leverandører av driftskontrollsystem 
 • myndigheter 

Samme krav gjelder for kommunikasjon mellom tekniske systemer og komponenter for overvåking og styring av nettet. Ved svikt bør det finnes alternativer som raskt kan etableres.  

KBO-enheter må for sine egne sambandssystemer også sørge for at 

 • enheten har nødvendig reparasjonsmateriell og tilgang til reparasjonskompetanse for sitt sambandssystem 
 • det er tilstrekkelig nødstrøm til sambandssystemene 

Mobilnettet har i varierende grad nødstrømkapasitet over mer enn to timer og kan slutte å virke ved strømbrudd. Det samme gjelder IP-basert telefoninett.  

KBO-enheten bør bruke alle typer samband som er beskrevet i beredskapsplanen i daglig drift for å sikre at personellet som skal bruke sambandet, kjenner det. KBO-enheten må trene på bruken jevnlig. 

Planlegging og dokumentasjon av sambandsberedskapen bør omfatte 

 • oversikt over de sambandsmidler enheten disponerer, for eksempel satellittelefoner, nødnett eller egne driftsradioer, og hvor utstyret befinner seg 
 • sambandsutstyrets viktigste egenskaper og funksjoner under ekstraordinære forhold 
 • oversikt over reserveløsninger 
 • oversikt over personell som kan bruke og reparere sambandet. Dette inkluderer blant annet personell i driftssentralen, ledelsen, reparasjonspersonell, personell som skal styre klassifiserte anlegg lokalt 
 • rutiner for bruk og opplæring 
 • vedlikeholdsrutiner, testing inklusive logg for eget utstyr 
 • avtaler med eksterne leverandører for vedlikehold, reparasjoner etc. (se også punkt under om eksterne leverandører) 
 • oversikt over digitale kommunikasjonssystemer, -tjenester og deres funksjon under strømbrudd. Eksempler er mobiltelefoni, tjenester for sms-varsling til kunder eller tjenester levert over internett, eksempelvis sosiale medier 

Samband i ekstraordinære situasjoner 

Talesamband er spesielt viktig når tiden er knapp og raske avklaringer og beslutninger må tas. KBO-enhetene må etablere sambandsberedskap med bruk av ulike kommunikasjonssystemer. Kommunikasjonssystem, for eksempel egen driftsradio eller satellitt-telefoni, skal til enhver tid være klar til bruk.  

Nødnett er et digitalt radiosamband driftet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Nødnett kan benyttes for å oppfylle kravet i denne paragrafen i de områdene hvor Nødnett har tilfredsstillende dekning. Dersom ikke nødnettet eller eget mobilt radionett er tilgjengelig, skal sambandsberedskapen ivaretas på annen måte, som for eksempel ved satellittelefon, mobiltelefoni levert av ulike leverandører, jaktradio eller annet. 

Eksterne leverandører av sambandstjenester – avtaler 

Ved kjøp av sambands- og kommunikasjonssystemer bør leveransepålitelighet og service for tjenesten kontraktfestes.
 

For nærmere krav til samband i driftskontrollsystemer, se kapittel 7 og for mobile radionett - driftsradio, se § 7-17. 

Forhold som bør avklares og fastsettes i avtale: 

 • vilkår ved mobilabonnement (prioritet) 
 • dekningsområde og oppetid for tjenesten 
 • nødstrøm og levetid etter strømbrudd, ev oversikt over tjenestebortfall ved strømbrudd 
 • apparat til apparat kommunikasjon og avhengighet av sentraliserte kommunikasjonstjenester 
 • Mulighet for å prioritere brukere eller samtaler 
 • gruppesamtaler 
 • kryptert samband 
 • dataoverføringskapasitet eller båndbredde i henhold til behov 
 • supportgaranti med tidsfrist