Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 2.1 Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon

Bestemmelsen er ment å gi en oversikt over de ulike delene kraftforsyningens beredskapsorganisasjon er inndelt i.  

Med KBO menes kraftforsyningens beredskapsorganisasjon. KBO består av KBO-enhetene, KDS og beredskapsmyndigheten, samt KSL når denne trer i kraft, jf. § 3-3.

Med KBO-enhet menes:

a) De virksomheter som eier eller driver anlegg, system eller annet og som i medhold av § 5-2 eller § 5-7 er klassifisert etter denne forskrift.

b) Andre virksomheter beredskapsmyndigheten har vedtatt er KBO-enhet i medhold av § 3-1 annet ledd.

Med KDS menes kraftforsyningens distriktssjefer.

Med KSL menes kraftforsyningens sentrale ledelse. Kraftforsyningens sentrale ledelse består av beredskapsmyndigheten med deltakelse fra Statnett SF.

KBO-enheter er større kraftprodusenter, nettselskaper, fjernvarmeselskaper og større vindkraftverk som har klassifiserte anlegg, jf. kap. 5 i denne forskriften. I tillegg er enkelte andre virksomheter av vesentlig betydning for kraftforsyningen også utpekt av NVE som KBO-enheter. Virksomheter som ikke har klassifiserte anlegg, må være utpekt av NVE gjennom enkeltvedtak (jf. § 3-1) om de skal være KBO-enheter. Virksomheter som ikke har klassifiserte anlegg, men som er viktige lokalt (f.eks. forsyner kritisk infrastruktur), kan be NVE om å bli utpekt som KBO-enhet. 

Ytterligere informasjon om KBO som organisasjon, KDS og KSL er nærmere beskrevet i kapittel 3 i denne forskrift.