Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

Vedlegg kapittel 5: Sikringstiltak for klassifiserte anlegg

Veiledning kraftberedskapsforskriften: Sikringstiltak for klassifiserte anlegg, Kbf § 5-4 vedlegg 1, §5-5 vedlegg 2, §5-6 vedlegg 3 og vedlegg 4

Ordforklaring

Redundans

Reservekapasitet/dublering av kritiske komponenter og funksjoner for å øke påliteligheten til systemet

Stasjonsstrøm

Stasjonens strømforsyning for egen drift og sikkerhet – styring, overvåkning, vern, lys og stikk, og øvrige hjelpeanlegg (VVS, pumper, kompressorer m.v.), inkludert nødstrømsforsyning dersom ordinær strømforsyning svikter.

Nødstrøm

Reserveløsning for strømforsyning ved bortfall av ordinær stasjonsstrøm, i form av stasjonært aggregat, mobilt aggregat eller begge deler. Må kombineres med batteribank(er) for å kunne oppnå avbruddsfri strømforsyning.

Kontrollutrustning

Utrustning i lokale og sentrale kontrollanlegg for å overvåke tilstand og styre brytere i kraftforsyningen.

Styresignaler

Signaler som formidles elektronisk (automatiske eller manuelle) over kommunikasjonsnett fra kontrollutrustningen.

HB

Hardhet Brinell: Brinellhardhet er et mål på hardheten til metaller og legeringer. Ved brinellhardhetstesting trykkes en hard kule med diameter 10 mm mot en plan flate med en valgt last. Diameteren på inntrykket måles, og et hardhetsnummer, HB, bestemmes ut fra en kalibrert skala. Brinellhardheten angis som forholdet mellom presskraften og arealet av den sirkelen som dannes i materialflaten. (kilde: Store norske leksikon)

FG-klasse

Regler for lås og beslag utgitt av Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd

Brannklasse

Ut fra den konsekvensen en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljøet, skal byggverk eller ulike deler av et byggverk plasseres i brannklasser etter tabellen nedenfor. Brannklassene skal legges til grunn for prosjekteringen og utførelsen for å sikre byggverkets bæreevne mv. ved brann.

Brannklasse

Konsekvens

1

Liten

2

Middels

3

Stor

4

Særlig stor

(kilde: § 11-3 i Tek 17))

Brannmotstand

En konstruksjons evne til i en gitt tid å opprettholde bæreevne, stabilitet, integritet og varmeisolering slik at den tilfredsstiller angitte krav ved standardisert brannprøving. (kilde: Kollegiet for brannfaglig terminologi)

REI M

I dag følges Euroklassesystemet, hvor brannmotstanden til bygningsdeler og konstruksjoner deles inn etter følgende fire kriterier med tilhørende bokstavkoder:

bæreevne – R
integritet – E
isolasjonsevne – I
mekanisk motstandsevne – M

Bokstavkoden etterfølges av motstandstiden i minutter: 15, 30, 60, 90 og så videre. (kilde: Store norske leksikon)

HF-sperre

Induktans (luftspole) som sperrer for høyfrekvente signaler i luftledninger ved overgang mellom luftledning og stasjonsanlegg. Signalene ledes frem til kontrollanlegget gjennom en kapasitiv kobling med spenningsdeling (høyspenningskondensator).

HF-sperre

© 2021 Trench Group