Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 2.4 Beredskapsplanlegging

Bestemmelsen skal sikre at virksomheten håndterer ekstraordinære situasjoner effektivt slik at konsekvensene for kraftforsyningen blir minst mulig.

KBO-enheter skal ha et oppdatert beredskapsplanverk tilpasset virksomhetens art og omfang. Planverket skal bygge på risikovurderinger og skal omfatte alle beredskapstiltak etter denne forskriften.

Beredskapsplanleggingen skal blant annet omfatte forberedelser og tiltak det kan bli nødvendig å iverksette ved store ulykker, vesentlige skader, trusselsituasjoner, rasjonering og andre ekstraordinære situasjoner som kan påvirke kraftforsyningens drift og sikkerhet. Beredskapsplanverket skal, innenfor rammene av kapittel 6 om informasjonssikkerhet, samordnes med berørte myndigheter og andre relevante virksomheter, deriblant andre KBO-enheter.

 

Beredskapsplanverket og arbeidet med dette er beredskapsleders virkemiddel til å komme raskt i gang med krisehåndtering. Formålet med beredskapsplanverket, er at KBO-enheten skal ha forberedt tiltak som reduserer skade og konsekvenser i ekstraordinære situasjoner. Beredskapsplanverket består som oftest av instrukser og sjekklister på ulike områder, for eksempel brann i elektrisk anlegg, uvær og IKT-angrep i tillegg til overordnede planer og innsatsplaner. En god beredskapsplan er kortfattet, angir tydelig funksjoner, ansvar og kontaktinformasjon, samt aksjonspunkter dersom en ekstraordinær situasjon oppstår. Beredskapsplanen må inneholde aksjonspunkter for håndtering av restrisiko avdekket etter risikovurderingene iht. § 2-3.

Beredskapsplanverket skal være oppdatert til enhver tid. Dette gjelder også for endring av informasjon i varslingslister. Revisjonsdato skal alltid framgå av planverket.

Beredskapsplanverket skal være lett tilgjengelig og godt kjent av dem som skal bruke planverket. Den kraftsensitive delen av beredskapsplanen skal merkes som nærmere beskrevet i kap. 6-2 i veilederen.

Beredskapsplanverket skal som hovedregel ikke deles med samarbeidspartnere, men like fullt samordnes med berørte myndigheter, andre KBO-enheter og andre relevante samarbeidspartnere. Virksomheten kan velge å dele opp beredskapsplanen i en offentlig versjon som kan deles med samarbeidspartnere, og en del som holdes unntatt offentlighet. Aktuelle samarbeidspartnerne kan for eksempel være: kommuner, fylkeskommune, hovedredningssentralen, brannvesenet, politi, PST, sivilforsvaret, Forsvaret, Ekom-aktører, NVE, REN, leverandører og KraftCERT for IKT-sikkerhetssituasjoner. De berørte KBO-enhetene er ofte naboenheter eller tilgrensende til hverandres kraftnett. Samordning omfatter å avklare gjensidige forventninger og betingelser for samarbeid og støtte dersom en ekstraordinær situasjon skulle oppstå og beredskapsplanen bli iverksatt. Slik samordning kan for eksempel gjøres i møter med aktuelle aktører.

Eksempel: Innhold i beredskapsplan

 • Liste over hvem i virksomheten som kan påkalles ved en situasjon, og hvilken rolle de har
 • Liste over myndigheter med kontaktinformasjon som skal varsles ved en situasjon
 • Liste over andre KBO-enheter det er aktuelt å varsle avhengig av omfang av situasjonen
 • Liste med aktuelle leverandører eller andre som brukes ved feilretting
 • Liste over viktige samfunnsfunksjoner som er sluttbrukere
 • Kontaktinformasjon/oversikt over sårbare sluttbrukere
 • Oversikt over reparasjonsressurser både personell og materiell
 • Innsatsplan for tungtransport med nødvendige tillatelser som må iverksettes
 • Muligheter for nødaggregat og hvor lenge ulike kommunikasjonsløsninger er i drift ved strømutfall
 • Enkel handlingsplan ved driftsstans
 • Viktige telefonnumre (brann - politi - ambulanse - lokal kommunal kriseledelse)
 • Informasjonsberedskapsplan til egne ansatte og sluttbrukere (ref. § 2-8)
 • Plan for håndtering av personell ved langvarige beredskapssituasjoner
 • Kart over egne anlegg og området virksomheten forvalter

Standarder

Beredskapsplaner bør bygge på siste oppdaterte standarder. Det anbefales å følge med på når nye oppdateringer kommer.

NEK EN 60300-3-14 Dependability management – Part 3-14: Application guide – Maintenance and maintenance support
NEK EN 60300-3-16 Dependability management – Part 3-16: Application guide – Guidelines for specification of maintenance support services.
NEK EN 62550 Spare parts provisioning