Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 5.1 Sikringsplikt

Virksomheter har plikt til å etablere et grunnleggende sikringsnivå og motvirke uønskede hendelser og handlinger ved alle anlegg, bygg, systemer, ressurser, materiell, utstyr og annet av betydning for kraftforsyningen.

Virksomheter plikter å sikre anlegg, system eller annet som er eller kan bli av vesentlig betydning for virksomhetens ledelse, drift eller gjenoppretting i ekstraordinære situasjoner mot uønskede hendelser og handlinger, herunder adgang for uvedkommende. Med anlegg menes her også bygg og andre ressurser omfattet av kapittel 4.

Det er den enkelte virksomhets ansvar å planlegge, gjennomføre og vedlikeholde sikringstiltak etter anleggets eller systemets type, oppbygging og funksjon.

Alle anlegg m.m. som nevnt i første ledd skal holdes i funksjonsdyktig stand og skal så langt som mulig virke etter sin hensikt under ekstraordinære forhold.

Det skal særlig tas hensyn til ekstraordinære forhold som:

-      uvær og annen naturgitt skade

-      brann og eksplosjoner

-      alvorlig teknisk svikt

-      innbrudd, hærverk, sabotasje og andre kriminelle handlinger

Ordforklaring

Adgang 

Blir i denne forskriften brukt om fysisk adgang til anlegg og områder 

Tilgang 

Blir i denne forskriften brukt om tilgang på personell (kap. 4), materiell (kap 4 og 5), kraftsensitiv informasjon (kap 6) og til driftskontrollsystemer (kap 7). 

Blir i dette kapitlet brukt om tilgang til reserver. 

 

Virksomheter må sørge for å etablere et grunnleggende av sikringsnivå og motvirke uønskede hendelser og handlinger ved alle anlegg, bygg, systemer, ressurser, materiell, utstyr og annet av betydning for kraftforsyningen. Dette gjøres på bakgrunn av risikovurdering, se § 2-3 (risikovurdering) og § 5-8 (vurdering), som tar hensyn til stedlige forhold og risiko. Det bør være en riktig balanse mellom sikringstiltakene, og for klassifiserte anlegg er dette et krav, se § 5-3 og §§ 5-4 til 5-6 inkludert vedlegg om sikringstiltak for klasse 1 til 3, om særlige krav til sikring av anlegg. Se også § 2-10 (internkontrollsystem). 

Sikringsplikten gjelder for alle som eier eller driver energianlegg mv. som er eller kan bli av vesentlig betydning for kraftforsyningen, og omfatter både anlegg, bygg og ressurser etter kapittel 4 om ressurser og reparasjonsberedskap.  

For konsesjonspliktige anlegg vil dette primært gjelde den som har fått konsesjon. Også driftsansvarlige og eiere uten konsesjon av relevante bygg, eiendom, grunn og andre ressurser plikter å sikre anlegg og øvrig virksomhet etter denne bestemmelsen. 

Sikringsplikten gjelder også for eiere av anlegg som ikke er konsesjonspliktige, som for eksempel driftskontroll- og sambandsanlegg, og ressurser som for eksempel lagerbygg og reservemateriell, Dersom slike anlegg drives av en annen virksomhet, må eieren avtale at denne også får ansvar for sikringsplikten.

Eksempler på balanse mellom sikringstiltak

En solid port inn til et adgangskontrollert område får begrenset effekt dersom gjerdet rundt området har for dårlig kvalitet, eller er mangelfullt vedlikeholdt.  

Det er begrenset virkning av en solid dør dersom usikrede vinduer gir adkomst til de samme arealene.  

Ventilasjons-, tak-, kjeller,- kabelkanal-luker mv. må ha samme sikringsnivå som dører, porter og vinduer.