Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 8.3 Dispensasjon

Hjemmelen gir mulighet for dispensasjon fra krav i forskriften.

Beredskapsmyndigheten kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift. 

Denne bestemmelsen gir NVE hjemmel til å gi dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften. En slik dispensasjon gis ved enkeltvedtak.  

Når kan dispensasjon gis?  

For å gi dispensasjon fra bestemmelser i kraftberedskapsforskriften eller fra enkeltvedtak gitt i medhold av denne, må det foreligge et særlig tilfelle 

At bestemmelsen stiller krav om at det foreligger er særlig tilfelle, innebærer at det skal mye til før NVE kan gi dispensasjon. Hva som er særlig tilfelle, må vurderes konkret i hver enkelt sak. Med et særlig tilfelle menes forhold som er vesentlig avvikende fra det som er vanlig i norsk kraftforsyning. Økonomiske og miljømessige forhold vil i svært liten grad gi grunnlag for dispensasjon. Bestemmelsen blir praktisert strengt. 

NVE kan sette vilkår for en dispensasjon.  

Eksempel: Ønske om felles IKT-sikkerhetskoordinator

NVE mottok søknad om dispensasjon fra § 2-2 som pålegger KBO-enhetene å utpeke
funksjonene beredskapsleder, beredskapskoordinator og IKT-sikkerhetskoordinat.
Søknaden var begrunnet i et ønske om at flere KBO-enheten kunne dele en ekstern
ressurs som dekket funksjonen IKT-sikkehetskoordinator. Denne funksjonen inngår i
kjernevirksomheten (beredskap) og er derfor ikke noe KBO-enhetene kan tjenesteutsette.
NVE har godtatt at funksjonene etter § 2-2 kan deles i et konsern uten at det er
nødvendig å søke om dispensasjon.

NVEs avslo søknaden. Begrunnelsen for avslaget var at det ikke forelå et særlig tilfelle
som ga grunnlag for dispensasjon

Eksempel: Utøvelse av driftskontrollfunksjoner under en pandemi

Dersom driftskontrollfunksjoner i klasse 3 må løses hjemmefra på grunn av sykdom eller
strenge karantenebestemmelser under en pandemi, kan dette anses som et særlig tilfelle
som kan gi grunnlag for dispensasjon. Søknad må sendes til NVE.