Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 2.6 Rapportering

Rapporter etter § 2-6 gjelder situasjoner som er avsluttet, og som NVE skal ha informasjon om. Det er ikke et krav at situasjonen må være varslet på forhånd for at man skal kunne levere en rapport i etterkant.

KBO-enheter skal uten ugrunnet opphold og senest innen tre uker skriftlig innrapportere følgende uønskede hendelser til beredskapsmyndigheten:  

  1. Forsøk på inntrengning og/eller manipulasjon av hele eller deler av driftskontrollsystemet og avanserte måle- og styringssystem (AMS).
  2. Innbrudd, hærverk, sabotasje eller andre kriminelle handlinger, eller forsøk på dette.
  3. Ved begrunnet mistanke om at sikkerhetstruende virksomhet har rammet eller vil kunne ramme virksomheten eller andre virksomheter.
  4. Situasjoner hvor kraftsensitiv informasjon er blitt kjent for andre enn rettmessige brukere, eller mistanke om dette.
  5. Avbrudd i distribusjon av elektrisitet i mer enn to timer som berører viktige samfunnsfunksjoner eller et stort antall sluttbrukere.
  6. Avbrudd i fjernvarmeforsyningen i mer enn 12 timer som berører viktige samfunnsfunksjoner eller et stort antall sluttbrukere.
  7. Større havarier i transmisjon- og regionalnettet.
  8. Omfattende feil og sikkerhetstruende hendelser i driftskontrollsystemer.

Beredskapsmyndigheten kan kreve rapportering av andre tilfeller av uønskede hendelser enn de som er nevnt i første ledd. 

Beredskapsmyndigheten kan også pålegge virksomheter som eier eller driver anlegg eller system, som er eller kan bli av vesentlig betydning for produksjon, omforming, omsetning eller fordeling av elektrisk energi og fjernvarme, å rapportere uønskede hendelser i samsvar med andre ledd.  

 

Situasjoner som er listet opp i bokstav a-h, gir en oversikt over hva som minimum må rapporteres. I tillegg kan NVE kreve rapportering av andre tilfeller av uønskede situasjoner enn de som er nevnt i bokstav a-h. KBO-enheten kan også uoppfordret rapportere om forhold som de mener NVE bør kjenne til.  

I noen tilfeller vil det være nødvendig for NVE å etterspørre ytterligere informasjon. I slike tilfeller vil NVE ta kontakt med KBO-enheten og be om en nærmere skriftlig redegjørelse. Slike skriftlige redegjørelser vil komme i tillegg til, og ikke i stedet for selve rapporteringen. Sluttrapporten kan være virksomhetens egen evalueringsrapport og/eller utfylt NVE-skjema (Se informasjon om rapporteringsmal i informasjonsboks) 

NVE har satt relativt kort frist på rapporteringen for å sørge for at kunnskap om håndteringen av situasjonen ikke går tapt. 

Rapportering etter situasjoner brukes blant annet til å se etter mønstre i ulike typer situasjoner på tvers av KBO-enheter. NVE rapporterer slike mønstre tilbake til hele KBO, for eksempel gjennom årsrapporten eller en anonymisert situasjonsrapport. Rapporteringen blir også brukt til å vurdere justeringer i regelverk og tilsyn i tillegg til å løfte problemstillinger som er relevante for kraftforsyningen til andre myndigheter.  

Informasjon om hvordan KBO-enhetene sender inn sluttrapporter etter en situasjon er beskrevet nærmere i Retningslinjer for varsling og rapportering. Rapporteringsskjema er tilgjengelig på NVE sine nettsider. Om rapporten inneholder kraftsensitiv informasjon, så skal informasjonen beskyttes i henhold til krav gitt i kapittel 6, som er nærmere beskrevet i overnevnte retningslinje for varsling og rapportering. Husk at rapportering skjer til egen e-postadresse. Beredskapsvakta skal ikke ha avsluttede rapporter. 

Eksempel: Fysisk innbrudd

Fredag kveld oppdager en ansatt, som jobber ved transformatorstasjonen, at noen har brutt seg inn på anleggsområdet og forsøker å starte en brann på området. Hun skremmer bort brannstifterne med sitt nærvær og varsler raskt beredskapsleder i virksomheten. Ingenting ser ved første øyekast ut til å ha blitt ødelagt. Skal dette varsles og/eller rapporteres til NVE?  

Situasjonen har allerede inntruffet. I en tidlig fase er det likevel vanskelig å vite om inntrengerne har rukket å ødelegge noe annet før de ble oppdaget. Dette er en pågående situasjon. Det er viktig å ta rask kontakt med politi slik at de får sikret spor. Varsle også NVE for å informere om situasjonen. Rapport skal leveres NVE senest innen 3 uker etter situasjonen ble håndtert. 

Husk at alle innbrudd, innbruddsforsøk og andre kriminelle forhold alltid skal politianmeldes. 

Husk at det finnes en egen e-postkasse i NVE for sluttrapporter. Se NVE sine retningslinjer for varsling og rapportering. 

Eksempel: IKT-innbrudd

En ansatt oppdager enkelte ødelagte komponenter i transformatorstasjonen mandag morgen. Etter nærmere undersøkelser viser det seg at ødeleggelsene muligens kan kobles til et IKT-innbrudd noen dager tidligere. Vedkommende er i kontakt med IKT-sikkerhetskoordinator i virksomheten som mener forholdet er så alvorlig at han utarbeider en rapport til NVE. 

Situasjonen har allerede inntruffet. Det er ikke en pågående situasjon. Husk likevel å varsle KraftCERT så raskt som mulig. Kanskje andre har blitt utsatt for det samme innbruddet. Utstyr har blitt ødelagt. Dette passer i en rapport til NVE. Det er ikke behov for å varsle i tillegg.   

Husk at alle innbrudd, innbruddsforsøk og andre kriminelle forhold alltid skal politianmeldes. 

Maler 

Skjema for rapportering, se to ulike vedlegg på NVE sine nettsider (nederst på nettsiden): https://www.nve.no/energi/tilsyn/kraftforsyningsberedskap-og-kbo/veiledning-til-kraftberedskapsforskriften/ 

Veiledere 

Retningslinjer for varsling og rapportering 

Retningslinjene er underlagt taushetsplikt etter energiloven § 9-3 jf. kbf. § 6-2, og unntatt fra innsyn etter offentleglova § 13 og kan ikke deles med andre enn de NVE utpeker som rettmessige brukere av retningslinjene. Retningslinjene vil bli oppdatert, og deles med alle KBO-enheter årlig. 

Fjernvarmeberedskap – Veiledning 

Se oversikt over hva fjernvarmeselskapene skal rapportere til NVE, s. 12 punkt 7.2.6 i veilederen under: 

Fjernvarmeberedskap