Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 7.17 Mobile radionett – driftsradio

Hensikten med bestemmelsen er å sikre at de virksomhetene som er avhengige av et mobilt radionett, anskaffer et system som også fungerer i ekstraordinære situasjoner, for eksempel der forsyning av elektrisitet til et område faller ut.

KBO-enheter som er avhengig av pålitelig mobilkommunikasjon for drift, sikkerhet eller gjenoppretting av funksjon, skal ha tilgang til et mobilt sambandssystem. Dette sambandssystemet skal:

 1. Omfattes av den generelle sikringsplikten etter § 5-1
 2. Til enhver tid holdes i funksjonsdyktig stand, være klar til bruk, og det skal være rask tilgang på kritiske reservedeler og kompetanse på feilretting
 3. Kunne betjenes av personell med nødvendig kompetanse til bruk
 4. Ha tilstrekkelig dekningsgrad for kraftforsyningens anlegg og drift
 5. Kunne fungere uavhengig av funksjonssvikt i offentlige elektroniske kommunikasjonstjenester eller kommunikasjonsnett
 6. Ha tilstrekkelig nødstrøm ved omfattende eller langvarige strømbrudd, herunder et nødstrømssystem med automatisk start og minimum 48 timer selvstendig driftstid
 7. Ha nødvendig funksjonalitet med blant annet direkte apparat til apparat-kommunikasjon, gruppesending og felles oppkall
 8. Kunne fungere som reservesamband om annet viktig samband svikter
 9. Der hvor radionettet benytter anlegg tilhørende et klassifisert driftskontrollsystem eller hvor det må regnes som en del av dette, skal sambandssystemet beskyttes i henhold til driftskontrollsystemets klasse
 10. Der hvor radionettet er digitalisert og f.eks. baserer seg på IP-løsninger, skal dette sikres mot uautorisert tilgang, spredning av uønsket programvare, urettmessig overtakelse m.m. etter relevante bestemmelser i denne forskrift

Hvordan oppfylle kravet

Bestemmelsen om mobilt radionett er teknologinøytral. NVE setter ingen begrensninger for valg av system eller teknologi så lenge kravene i bestemmelsen og andre relevante krav i denne forskriften er oppfylt.

KBO-enheten må sikre uavhengighet i forhold til funksjonssvikt i offentlige elektroniske kommunikasjonstjenester eller kommunikasjonsnett. Nødstrøm for 3 døgns drift er et tiltak som kan bidra til det. Dersom tjenesten driftsradio kjøpes fra ekstern leverandør, må tjenesten ved strømavbrudd og brudd til sentral server hos leverandør tilby kommunikasjon i form av minimum talesamband mellom KBO-enhetens mannskap på anlegg ute og driftssentralen i minimum 48 timer.

Driftsradioen må ha tilstrekkelig geografisk dekningsgrad. Det betyr at mannskap hos KBO-enheten må kunne kommunisere med driftssentralen og utføre arbeid på alle viktige elkraftanlegg som KBO-enheten har ansvar for. KBO-enheten må ha oversikt over hvilke anlegg som er viktige for å opprettholde forsyningssikkerhet. Dersom det ikke er dekning på stedet der mindre viktige anlegg står, må det være mulig å forflytte seg til et dekningsområde innenfor rimelig tid. Hva som er rimelig tid, avgjøres av KBO-enheten.

Systemet må som et minimum gi tilgang til talekommunikasjon mellom KBO-enhetens mannskap ute og driftssentralen selv om det offentlig ekom-nettet svikter. Risiko for svikt i radionettet reduseres ved å sikre at radionettet har tilstrekkelig nødstrøm for minimum 48 timer i områder der viktige elkraftanlegg er lokalisert. Dersom tjenesten kjøpes eksternt av leverandør, må virksomheten undersøke hvilke tjenester eller dekningsområde i radionettet som faller ut dersom driftsradioen mister kontakt med sentral server hos leverandøren, eller dersom offentlig ekom-nett faller ut. KBO-enheten må avhengig av konsekvensene, iverksette kompenserende tiltak.

Mobilt radionett blir normalt ikke klassifisert og er som sådan ikke en del av et klassifisert driftskontrollsystem, da det nødvendigvis ikke er sammenheng mellom driftskontrollsystemets betydning og radionettets betydning. Dersom KBO-enheten likevel, i tillegg til talekommunikasjon, benytter radiosystemet til overføring av signaler til driftskontrollsystemet eller andre viktige signaler, må KBO-enheten i tillegg oppfylle relevante krav til beskyttelse av driftskontrollsystemet i henhold til bestemmelsene. Dette gjelder særlig krav til redundans, særskilte krav til fysisk beskyttelse, EMP og EMI samt beskyttelse mot IKT-trusler. KBO-enheten bør også vurdere redundans ved for eksempel å ha to overføringsmuligheter i viktige dekningsområder, uavhengig om man benytter radiosystemet til andre formål enn talesamband. NVE anser ringstruktur av basestasjoner som et akseptabelt redundanstiltak.

Sjekkliste for mobil driftsradio

Strømforsyning og kabling

Ordinær strømforsyning, nødstrøm og samband bør føres inn i bygninger gjennom jordkabler. Stasjonens kabling bør organiseres slik at den beskytter mot overspenninger. Sikringsskap og liknende plasseres innendørs. Likerettere bør dupliseres og overvåkes med alarmer. Stasjonene bør utstyres med batterianlegg med driftstid på minst 72 timer. Alternativt kan stasjonen ha batterianlegg med driftstid på minst 48 timer dersom stasjonært nødstrømsaggregat er installert. Krav til nødstrøm kan reduseres dersom man har god adkomst til stasjonen.

Fysiske sikringstiltak

 • Viktige og utsatte stasjoner bør bygges i betong, eventuelt stålkontainer (dette gir bl.a. beskyttelse mot brann, innbrudd og hærverk)
 • Viktige komponenter bør plasseres i avlåste rom uten vinduer, med innbruddsalarm til døgnbemannet sentral (eventuelt hjemmevakt)
 • Vinduer bør tildekkes med solide lemmer, låst eller boltet til innsiden
 • Kabelføringer til mast bør føres i tildekket kanal eller i kabelbro slik at de ikke er lett tilgjengelige for uvedkommende
 • Jordkabler bør beskyttes mekanisk ved at de legges i egne rør eller betongkanaler
 • Antenner og master er vanskelige å beskytte. Her bør det anskaffes reserveutstyr og også tilrettelegge for alternative føringsveier for kommunikasjon. Master bør beskyttes med klatrehindre
 • ARom som inneholder elektronisk utstyr og som har betydning for driften av driftsradiostasjonen (datarom og liknende), skal gjennom en risikovurdering vurderes skjermet mot EMP/EMI, jf § 7-13. Beskyttelse mot elektromagnetisk puls og interferens

 Beskyttelse av digitale sambandsløsninger

Digitale driftsradioløsninger er utsatt for samme type trusler som annen IKT. Kravene i kapittel 6 og i kapittel 7 gjelder dersom radiosystemet også benyttes til signalering i driftskontrollsystemet.

Reservedeler og reparasjonsberedskap

Virksomhetens beredskapsplan må inkludere reparasjon av driftsradioanlegg. Virksomheten bør ha de mest kritiske komponentene i radiosystemet på lager. Der det benyttes viktige enheter med svært lang leveringstid, bør leverandøren kontaktes for å inngå avtale om lagerhold. Egne medarbeidere bør ha tilstrekkelig kompetanse for enkel feilsøking og ‑retting. Behov for assistanse må avtales med leverandør eller andre.

Krav til kompetanse for å installere utstyr i radioanlegg er regulert i lov om elektronisk kommunikasjon kommunikasjon (ekomloven) § 2-14, med tilhørende forskrifter; forskrift om elektroniske kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) kapittel 9, samt forskrift om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr (autorisasjonsforskriften) kapittel 9.

Lov om elektronisk kommunikasjon (Ekomloven)

Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften)

Krysskoplinger