Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 4.4 Materiell og utstyr

Komponenter som det er vanskelig å skaffe eller som har lang leveringstid, må være tilgjengelig i et beredskapslager.  

KBO-enheter skal ha rask og sikker tilgang til reservemateriell og utstyr som trengs for å opprettholde kraftforsyningen i ekstraordinære situasjoner, og for å gjenopprette funksjon.

Med reservemateriell menes materiell som kan erstatte komponenter som er nødvendige for drift av anlegg.

Med utstyr menes verktøy, maskiner, reparasjonsmateriell, komponenter til driftskontrollsystemet og annet som er nødvendig for å foreta reparasjoner, gjenoppretting eller om nødvendig iverksette midlertidige tiltak.

Ressursbehovet kan dekkes ved at KBO-enheten enten har dette selv, eller sikrer tilgang fra andre. Utstyr og ressurser skal holdes i forsvarlig stand og være tilgjengelig for KBO-enheten i ekstraordinære situasjoner.

 

Driften kan ofte opprettholdes ved omkoblinger eller ved midlertidige provisoriske tiltak. Eksempler på det siste kan være forberedt forbikobling av et bryterfelt i et koblingsanlegg. Andre ganger kan master i en luftledning være havarert eller en kabel gravd over. I slike tilfeller må det være tilgang på reservemateriell for provisorisk drift og utstyr for en permanent reparasjon. 

Et viktig forhold er at det skal være sikker tilgang til materiell og utstyr i en ekstraordinær situasjon uavhengig av om ressursene eies av KBO-enheten eller av andre. 

Reservemateriell  

Enheten må ha tilgang til materiell og utstyr for gjenoppretting av nødvendige funksjoner etter skader og havari. Dette er av særlig stor betydning for kritisk viktig utstyr med lang leveringstid. Nødvendig reservemateriell kan være: 

 • beredskapsmaster 
 • reservetransformatorer, transformatorolje og liknende 
 • kabellengder og skjøter (sjø, luft, fjordspenn og liknende) 
 • komponenter som effektbrytere, kompressorer, isolatorer og liknende 
 • fjernvarmerør, ventiler og pumper 
 • mobile varmesentraler 
 • datakomponenter og programvare for kritiske funksjoner 

Utstyr 

Enheten må ha tilgang til alt nødvendig utstyr som trengs for å opprettholde kraftforsyningen i ekstraordinære situasjoner, og for å gjenopprette funksjon. Dette kan være verktøy, maskiner eller annet som er nødvendig for å foreta reparasjoner, gjenoppretting eller iverksette midlertidige tiltak. Eksempler på nødvendig utstyr kan være: 

 • transportutstyr og maskiner 
 • kraner og annet utstyr som er nødvendig for tunge løft 
 • aggregater 
 • verktøy for reparasjonsarbeid 
 • sikkerhetsutstyr 

Reservemateriell og utstyr kan sikres gjennom avtale med andre

Kravene til reservemateriell og utstyr kan etterleves enten gjennom at KBO-enheten selv har tilstrekkelig med utstyr og materiell eller gjennom skriftlige avtaler med leverandør, samarbeidsordninger, som eksempelvis REN Beredskap, eller andre. Det vil være avgjørende med tilstrekkelig klare avtaler og at eventuelle samarbeidsordninger har et omfang og et innhold som gjør tilgangen på utstyr og reservemateriell sikker etter de risikovurderinger som er gjort.   

Enheten må sørge for at leverandører av kritisk viktige komponenter forplikter seg til å 

 • ha reservedeler i tilstrekkelig antall i en avtalt tid 
 • ha maksimale reparasjonstider for enkelte komponenter. Enheten bør avtale prioritet hos sine leverandører for å sikre rask respons under en ekstraordinær situasjon 
 • gi løpende informasjon om feil, mangler og andre svakheter på kritiske komponenter i anleggene, etter hvert som disse blir oppdaget 

 

Forsvarlig stand 

Materiell og utstyr som er nødvendig for sikrings- og beredskapstiltak, skal holdes i forsvarlig stand slik at det fungerer etter forutsetningen i ekstraordinære situasjoner. KBO-enheter må derfor gjennomføre systematisk vedlikehold og modernisering eller erstatte gammelt utstyr med nytt, slik at utstyret fungerer etter hensikten når behovet oppstår. KBO-enheter bør legge spesiell vekt på dette for utstyr som sjelden er i bruk. Materiell og utstyr må lagres på en forsvarlig måte etter de anvisninger som er gitt fra fabrikanten.  Ofte vil det være på sin plass å ha et eget lager for materiell og utstyr som skal brukes i ekstraordinære situasjoner. Se også § 5-1 Sikringsplikt. 

Utstyr som sjelden brukes 

Hvis utstyret er sjelden i bruk, kan kunnskapene om hvordan det brukes, gå tapt. Dessuten finnes det utstyr som har komponenter med begrenset holdbarhet slik at disse må skiftes eller kontrolleres regelmessig. Utstyr som brukes sjelden, kan bli neglisjert slik at en motor ikke starter eller noe har rustet fast. Derfor er det spesielt viktig å vedlikeholde denne typen utstyr. 

Tilgjengelighet  

KBO-enheter skal oppbevare materiell og utstyr slik at det er tilgjengelig for rask bruk uansett årstid, og med egnet transportberedskap. Det er et krav at disse ressursene er tilgjengelige i ekstraordinære situasjoner, også dersom de leveres av en underleverandør.
 
Oversikt og dokumentasjon  

For at materiell og utstyr skal være tilgjengelig, er det viktig at KBO-enheten har oversikt over dette. Oversikten skal holdes oppdatert. Kravet gjelder ikke bare for reservemateriell og utstyr beregnet på kraftsystemet og anlegg, men også for driftskontrollsystemer med samband, relévern, driftsradio og andre nødvendige systemer.  

KBO-enheter må gjennomføre systematisk kontroll og vedlikehold, og trene på bruk. 

Sjøkabelberedskap i transmisjonsnettet og regionalt distribusjonsnett 
 
Alle eiere av sjøkabelanlegg i transmisjonsnett og regionalt distribusjonsnett skal ha tilgang på kompetanse, reparasjonsmateriell, reservedeler og transportmidler slik at reparasjon eller utskifting av kabelanlegget i en ekstraordinær situasjon kan påbegynnes og utføres uten unødig opphold. 

KBO-enheter må sørge for tilgang til følgende ressurser 

 • fartøy med nødvendig utstyr og mannskap 
 • biler for kabeltransport 
 • krankapasitet 
 • skjøtekompetanse 
 • reservelengder av kabel for innskjøting eller hele lengder for erstatning 
 • endemuffer, skjøtemuffer og overgangsmuffer for å dekke feil på mer enn en fase 
 • nødvendig reparasjonsmateriell, verktøy og utstyr 
 • festemateriell for landtak 
 • oversikt over reservedeler og reparasjonsutstyr og system for å holde dette i forsvarlig stand 
 • oppdaterte trasékart og inntegning av ankringsforbudssone i sjøkartet 
 • utstyr og kompetanse for feilsøking og feilstedlokalisering 
 • alternative planer for drift av nettet inntil anlegget igjen er fullt funksjonsdyktig 
 • sjekkliste for håndtering av kabelfeil for hvert enkelt kabelanlegg 
 • For hvert enkelt sjøkabelanlegg bør følgende dokumenteres og opplysningene være lett tilgjengelige 
 • kontaktpersoner 
 • handlingsplan ved kabelfeil 
 • feilsøking og reparasjon 
 • juridiske forhold og miljøspørsmål 
 • informasjonshåndtering og varsling 
 • avtaler og kontrakter om bistand 
 • forsikringer 
 • anleggsdata 
 • reservedeler og reparasjonsutstyr 
 • krav til reparasjonsfartøy og spesifikasjon for innleie 
 • adresseliste over relevante leverandører, organisasjoner og myndigheter 
 • oversikt over andre rør- og kabelinstallasjoner med eiere i området for kabelanlegget 

Sjøkabelberedskap i lokalt distribusjonsnett 

Viktige kabelanlegg uten reserver, dypt forlagte anlegg og lange sjøkabler bør ha samme reparasjonsberedskap som i regionalt distribusjonsnett. 

Standarder

REN-blad 9301 Prosjektering av sjøkabelanlegg, se REN-Renbladserie 

REN-blad 9305 Tilstandskontroll av sjøkabelanlegg - våt del 

REN-blad 8032 Driftsmerking av 0,23-24 kV-Nett, pkt. 9.3 Sjøkabel 

REN-blad 9307 Feilsøking sjøkabel ver 1.0

Virksomheter som eier GIS-anlegg

Beredskap for GIS-anlegg i sentral- og regionalt distribusjonsnett
Alle eiere av gassisolerte bryteranlegg i transmisjonsnettet og regionalt distribusjonsnett skal ha tilgang på kompetanse, reparasjonsmateriell, reservedeler og transportmidler slik at virksomheten kan utføre reparasjon eller utskifting av GIS-anlegget uten unødig opphold.

Virksomheter som eier GIS-anlegg bør ha spesiell oppmerksomhet på tilgang til

 • komplett reserve bryterfelt 
 • blindlokk for gassromseksjonering, mv. 
 • gass og påfyllingsutstyr 
 • kompetanse, ev. avtale med leverandøren av anlegget 
 • overspenningsavledere, høyspenningskabler, tilkoblinger / gjennomføringer, effektbrytere, skillebrytere, måletransformatorer, pakninger, lagre, mv. 

I tillegg må virksomheten sørge for sikkerhetsutstyr og miljøhåndtering og opplæring i tråd med krav gitt av andre myndigheter. 

Sikringstiltak og reservemateriell som det er gitt statstilskudd til etter tidligere bestemmelser 

Gjennom årene er det gitt statstilskudd fra NVE til sikringstiltak og anskaffelse av reservemateriell etter søknad, med hjemmel i forskrift om beredskap i kraftforsyningen utgitt 2003, § 7-2, eller etter andre tidligere bestemmelser. Vilkårene som gjaldt da tilskuddet ble gitt, skal følges så lenge sikringstiltaket er relevant og reservemateriellet ikke har passert teknisk/økonomisk levetid.  

Reserve- og beredskapsmateriell som det er gitt statstilskudd til, skal være fullverdiforsikret, oppbevares forsvarlig, vedlikeholdes og være tilgjengelig for andre KBO-enheter. Ved utløpet av utstyrets levetid skal NVE varsles. Enheten skal gi melding til NVE før slike sikringstiltak avvikles og før reservemateriell kondemneres. NVE avgjør i hvert enkelt tilfelle om avvikling eller kondemnering kan foretas. 

Beredskapsmateriell som registreres hos REN Beredskap, kan særbehandles gjennom inntektsrammereguleringen. RME vurderer å endre ordningen med virkning fra 2021. Kostnader ved investeringer i beredskapsutstyr EØ-notat 3 2011