Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 4.2 Kompetanse og personell

Håndtering av ekstraordinære situasjoner på en sikker og effektiv måte betyr trygghet for at personell ikke skades, at personellet har den kompetansen som er nødvendig for oppgaven, og at metoder og utstyr er de rette og fungerer effektivt.  

KBO-enheter skal ha personell med nødvendig kompetanse som kreves for kunne håndtere ekstraordinære situasjoner på en sikker og effektiv måte.

KBO-enheter skal dekke dette personellbehovet og ha tilgang på personell for å forsterke kapasiteten og holde driften gående i ekstraordinære situasjoner.

For å dekke kravet til kompetanse og personell skal det foreligge en plan som angir kompetansebehovet, og som omfatter eget og innleid personell.

 

KBO-enheter skal ha egne ansatte som utgjør kjernen i det som kreves for å håndtere ekstraordinære situasjoner. Ytterligere tilgang på personell med kompetanse kan sikres både gjennom pålagt overtid for eget personell, avtale om innleid personell eller gjennom samarbeidsavtaler. Når KBO-enheter velger å bruke innleid personell, må det inngås en bindende avtale om sikker tilgang til dette personellet. Legg merke til at kompetansekravet blant annet omfatter forhold som: 

  • Kriseledelse 
  • Sikring og drift av anlegg i ekstraordinære situasjoner, herunder produksjon, nett, fjernvarme, driftskontrollsystemer og samband 
  • Gjenoppretting og reparasjon 
  • Krisekommunikasjon (se også §2-8. Informasjonsberedskap og § 7-17. Mobile radionett – driftsradio 

Eksempel

I ett av koblingsanleggene har Strøm Nett to gamle trykkluftbrytere. Selv om de har to trykkluftbrytere, er det ingen i virksomheten som kan reparere dem hvis de svikter. Ved brytersvikt blir flere avganger til lokal forsyning uten spenning. Strøm Nett har derfor inngått en beredskapsavtale med et firma som kjenner teknologien. Avtalen sikrer oppmøte av kompetent personell innen 8 timer. I avtalen inngår også årlig kontroll og vedlikehold. Strøm Nett vurderer å bytte bryterne til en type som de selv har kompetanse på, og som er enklere å reparere og vedlikeholde.

I en beredskapssituasjon skal enheten ha sikker tilgang på fagfolk som har erfaring i å betjene anleggene ved lokal styring.  

Leder for virksomheten, beredskapsleder, beredskapskoordinator og IKT-sikkerhetskoordinator må ha nødvendig kompetanse og utgjør kjernen for styring av enheten gjennom ekstraordinære situasjoner. Energilovforskriften § 3-6 om tilgang til personell krever at nettselskaper med inntektsramme har tilstrekkelig egenbemanning til å lede virksomheten i enhver situasjon. Energilovforskriften krever ikke det samme av kraftprodusenter og fjernvarmevirksomheter, men kraftberedskapsforskriften har krav til at alle KBO-enheter har etablert en organisasjon og har personell med kompetanse for å håndtere ekstraordinære situasjoner.  

KBO-enheter bør lage en prioritert oversikt over hvilke funksjoner som alltid må ivaretas for å holde driften gående, og spesielt de som er viktige i ekstraordinære situasjoner. Personellplanen skal inkludere de personene som har denne kompetansen. Behovet for personell kan omfatte blant annet kriseledelse, reparasjon, gjenoppretting av drift og å holde driftskontrollfunksjoner i gang. 

Det skal foreligge planer for å dekke personellbehovet til de ulike funksjonene i ekstraordinære situasjoner.  

  • Oversikt over tilgjengelig personell til å dekke nødvendige funksjoner i en ekstraordinær situasjon 
  • Personellets funksjon og eventuell spesialkompetanse 
  • Nødvendig kontaktinformasjon 

Eksempel 

Strøm Nett og flere andre KBO-enheter i distriktet har inngått en avtale om å bistå hverandre ved større hendelser; deriblant to produksjonsselskaper og flere nettselskaper. På denne måten øker sikkerheten for at ikke alle rammes på likt av samme hendelse. Noen av KBO-enhetene har god bemanning, mens andre leier inn entreprenører. De har passet på at ikke alle har beredskapsavtale med den samme entreprenøren. 

Beredskapslederne og beredskapskoordinatorene møtes etter store hendelser for å evaluere om ordningen fungerer tilfredsstillende.

I den utstrekning KBO-enheter er avhengig av personell utenfor egen virksomhet, må de utarbeide personellplaner for disse. KBO-enhetene må inngå avtaler som sikrer dem prioritet til det innleide personellet i ekstraordinære situasjoner. Det må skaffes sikker tilgang til personell som ikke er en del av egen grunnbemanning ved avtaler. Slike avtaler kan inngås med andre KBO-enheter, eller driftsselskaper, entreprenørselskaper og leverandører. 

Eksempel 

Strøm Fjernvarme er helt avhengig av den største oljekjelen hvis de skulle få feil på en av de andre kjelene. Beredskapskoordinatoren har vurdert avtalen de har med firmaet som har levert kjelen, og ser at hvis de får feil, så kan de kontakte firmaet i arbeidstiden. Firmaet garanterer da å ha en reparatør på plass innen to døgn. Beredskapskoordinator og beredskapsleder i Strøm Fjernvarme innser at med en slik ordning, får de store problemer hvis en feil skjer rett før en helg eller høytid. Skjer feilen fredag nær arbeidstidens slutt, får de ikke kontakt før mandag morgen, og reparasjonen kan tidligst begynne onsdag. Strøm Fjernvarme bestemmer seg derfor for å kjøpe utvidet beredskap med kontaktmulighet alle dager, og at reparasjon skal påbegynnes senest innen ett døgn.