Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

5.2.8 Klassifisering etter ytelse er fastsatt på grunnlag av merkeytelser

For å ha et enkelt og kontrollerbart mål, er klassifiseringskriteriene fastsatt på grunnlag av samlet merkeytelse på de installerte generatorene, transformatorene, kjelene og varmevekslerne.

Ytelser som er angitt i konsesjonen, eller ytelser ved f.eks. midlertidig drift på lavere spenningsnivå, er uten betydning. Unntak fra dette prinsippet kan gjøres dersom det foreligger en saklig begrunnelse.

Samlet generatorytelse utgjøres av merkeytelsen for kraftstasjonen. Dette gjelder for alle generatorene som funksjonelt må regnes å tilhøre én stasjon. Helt fysisk separate anlegg skal normalt regnes hver for seg. Det samme gjelder ved f.eks. bygging av en helt ny stasjon i fjell der den eldre ligger i dagen.  

Samlet hovedtransformatorytelse, dvs. transformeringen mellom spenningsnivåer i nettet, utgjør merkeytelsen for transformatorstasjoner. For transformatorer med flere funksjoner (viklinger) regnes høyeste ytelse av transformering mellom nettnivåer. Generatortransformatorer regnes som en del av kraftstasjonen og regnes normalt ikke med i ytelse for transformatorstasjoner. Hvis stasjonen har generatortransformatorer, som også transformerer mellom ulike spenningsnivåer i nettet eller som leverer direkte til lokal forsyning, medregnes den ytelsen som forsyner til nettet i ytelsen til transformatorstasjonen. På linje med rene generatortransformatorer, inngår ikke transformering for reguleringstekniske formål, måletransformatorer, mobile reserve-/beredskapstransformatorer eller midlertidig oppsatte transformatorer i beregning av ytelsen.  

Treviklingstransformatorer i kraftstasjoner har som regel lavspentvikling for generatoren og høyspentvikling for tilkobling til nettet. Tertiærviklingen kan være for stabilisering eller for å håndtere enpolet jordslutning, og har sjelden uttak av kraft. Tertiærviklingens ytelse regnes ikke med. Hvis tertiærviklingen har uttak og leverer til forbruksformål, regnes den med i ytelse til nettransformering. I nettanlegg transformerer tertiærviklingen ofte til fasekompensering eller den er uten uttak for å håndtere enpolet jordslutning. I slike tilfeller regnes den ikke med. Av og til har transformatoren tre viklinger for tre forskjellige spenningsnivåer i nettet, og alle tre viklinger regnes med. Samlet transformatorytelse er angitt på merkeskiltet.  

 

Ytelser til grunn for klassifisering av treviklingstransformator med ulike formål for tertiærviklingen 

Transformatorytelse 

Primærvikling 

Sekundærvikling 

Tertiærvikling 

Ytelse for klassifisering 

100 MVA 

100 MVA 

80 MVA nett 

20 MVA regulering 

80 MVA 

100 MVA 

100 MVA 

80 MVA nett 

20 MVA nett 

100 MVA