Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 5.3 Sikring av klassifiserte anlegg

Klassifiserte anlegg skal sikres slik at risikoen blir minst mulig.

Alle klassifiserte anlegg skal prosjekteres, plasseres, utføres, utrustes, sikres, driftes og holdes i slik stand at risiko for skade, havari og funksjonssvikt og andre uønskede hendelser og handlinger blir minst mulig.

 

Denne bestemmelsen er en viktig forutsetning som må legges til grunn ved all vurdering av sikring av anlegg. Kravet er at risikoen blir minst mulig.  

 

De etterfølgende bestemmelsene §§ 5-4, 5-5 og 5-6 stiller tilleggskrav til sikringstiltak av anlegg i klasse 1, 2 og 3. Forskriften stiller ellers krav til å vurdere risiko ved ekstraordinære forhold (se § 2-3) og til risikovurdering i forbindelse med bygging, vesentlig endring eller utvidelse (se § 5-8). Intensjonen med risikovurdering er å avdekke sårbarhet og så sikre anleggene slik at konsekvensen blir minst mulig. Klassifiserte anlegg har viktige samfunnsfunksjoner. Hvis man bare tar bedriftsøkonomiske hensyn og følger minimumskravene uten nærmere vurderinger, er ikke kravet i denne bestemmelsen oppfylt 

Sikringsnivå og sikringstiltak skal inngå i anleggets utforming og utførelse. Dette gjelder helt fra stedsvalg foretas og prosjekteringen starter, konsesjonssøknad sendes, melding om sikring sendes og fram til anlegget er i drift med oppfølgende kontroll og vedlikehold. Se mer om meldeplikt om sikringstiltak i § 5-9.

 

Krav til sikring og andre beredskapshensyn blir langt på vei en del av konsesjonsprosessen. Se gjeldende utgave av NVEs Veileder for utforming av søknader om konsesjon for nettanlegg.  

 

Anleggets konstruksjon, tilstand og skirning etter denne bestemmelsen og etter § 5-4 med vedlegg 1, § 5-5 med vedlegg 2 og § 5-6 med vedlegg 3 skal kunne dokumenteres, se også § 2-10 om internkontrollsystem.