Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

5.2.2 Anlegg som inngår i klassifiseringen

Klassifisering gjelder disse anleggene: Transformatorstasjoner, kraftstasjoner, selvstendige koblingsstasjoner, driftskontrollsystemer, omformerstasjon, sambandsanlegg, kraftledninger og fjernvarmeanlegg.

Transformatorstasjoner: Sikring i henhold til klasse omfatter hele anlegget med alle elektrotekniske, mekaniske og bygningsmessige installasjoner. Lokalt kontrollanlegg, koblingsanlegg, muffeanlegg, tilhørende anleggsdeler og annen utrustning er inkludert. 

Kraftstasjoner: Sikring i henhold til klasse omfatter hele anlegget med alle elektrotekniske, mekaniske og bygningsmessige installasjoner. Lokalt kontrollanlegg, koblingsanlegg, muffeanlegg, tilhørende anleggsdeler og annen utrustning er inkludert.  

For vannkraftstasjoner omfattes den del av vannveien som har direkte betydning for drift og sikring av stasjonen. Dammer og vassdragsreguleringsanlegg av vesentlig betydning for kraftproduksjon, følger sikringsplikten for kraftstasjonens klasse. Kraftstasjoner med en samlet ytelse på mindre enn 50 MVA er ikke lenger klassifisert, se § 8 -9. For kraftstasjoner bygget i fjell utgjør fjellet en vesentlig del av sikringen. Kraftstasjoner på minst 250 MVA som ikke er plassert i fjell, er i klasse 2.

Selvstendige koblingsstasjoner: Sikring i henhold til klasse omfatter samleskinner, brytere og felt for avganger til kraftledninger. Med selvstendig koblingsstasjon, menes koblingsanlegg som ikke tilhører en kraftstasjon eller transformatorstasjon. I de tilfeller der koblingsanlegg funksjonelt tilhører en kraft- eller transformatorstasjon, blir koblingsanlegget regnet som en del av den stasjonen det tilhører og får klasse etter denne. Med funksjonelt tilhørende menes at anlegget er direkte koblet til kraft- eller transformatorstasjonen og at koblingsanlegget er en viktig del av videre forsyning. I de tilfeller hvor koblingsanlegget er viktigst, skal dette klassifiseres som selvstendig koblingsstasjon, og gis klasse etter spenningsnivå.  

Driftskontrollsystemer: Se definisjon av driftskontrollsystem i § 7-1. Lokalkontrollanlegg og annet som funksjonelt er en del av en kraft-, transformator-, koblings- eller omformerstasjon, klassifiseres etter vedkommende stasjons klasse. Dersom lokalkontrollanlegget har komponenter og anleggsdeler som har betydning for hele eller deler av driftskontrollsystemet som styrer anlegg utenfor det lokale anlegget, klassifiseres disse etter driftskontrollsystemets klasse. 

Omformerstasjon: Sikring i henhold til klasse omfatter like-/vekselretting med transformering, koblingsanlegg og annen utrustning, og omfatter større (samlet ytelse på minst 10 MVA) AC/DC anlegg for HVDC kabler og for jernbanedrift. Det er kontinuerlig ytelse som angitt på merkeskiltet, og ikke kortvarig ytelse, som legges til grunn. NVE har ikke utarbeidet spesifikke sikringskrav til omformerstasjoner, men bestemmelsene om sikring av transformatorstasjoner, koblingsanlegg mv. brukes så langt disse passer. Det stilles normalt ikke særlige krav til fysisk beskyttelse av ventilhaller e.l. Her gir bestemmelsene i § 5-7 hjemmel til å treffe tilpassede enkeltvedtak om sikringstiltak.  

Sambandsanlegg regnes normalt som en del av det driftskontrollsystemet det betjener, og skal sikres i henhold til driftskontrollsystemets klasse. Sambandsanlegg som bare benyttes til driftsradio, klassifiseres ikke.  

Kraftledninger: Sikring i henhold til klasse omfatter alle ledninger som kan overføre elektrisk kraft (vekselstrøm eller likestrøm), både luftledning og kabel (sjø og land) med tilhørende elektriske og bygningstekniske installasjoner, herunder muffeanlegg, brytere og T-avgreininger mv, når dette ikke er del av et annet anlegg. Den omfatter også den fysiske ledningstraseen så langt denne har beredskapsmessig betydning for sikring, drift og gjenoppretting. Klassifiseringen omfatter kraftledninger på minst 5 kV i lokalt fordelingsnett, men ikke de tilhørende nettstasjonene. 

Fjernvarmeanlegg: Sikring i henhold til klasse, omfatter hele varmesentralen med alle bygninger, teknisk utrustning og tilhørende bygningstekniske konstruksjoner.