Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

Kapittel 8: Avsluttende bestemmelser

Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er at NVE ved kontroll og bruk av reaksjoner kan bidra til at kravene gitt i eller i medhold av kraftberedskapsforskriften blir overholdt.

Les mer om NVEs tilsynsvirksomhet på http://www.nve.no/tilsyn.

Med kontroll menes kontrollerende aktiviteter med sikte på å undersøke etterlevelsen av gitte krav.

Kontroll kan resultere i avvik eller anmerkning. Reaksjoner er handlinger og virkemidler som kan benyttes når avvik er avdekket. Hensikten med bruk av reaksjonsmidler er å sørge for effektiv etterlevelse av regelverket. Virkemidler i kraftberedskapsforskriften er bruk av tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og straff