Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 7.13 Beskyttelse mot elektromagnetisk puls og interferens

Virksomheter skal vurdere driftskontrollsystemets sårbarhet for elektromagnetisk puls (EMP) eller elektromagnetisk interferens (EMI). Dersom sårbarheter avdekkes, skal det gjennomføres sikrings- eller beredskapstiltak etter driftskontrollsystemets betydning for sikker drift og gjenoppretting av funksjon i kraftforsyningen.

Virksomheter skal vurdere driftskontrollsystemets sårbarhet for elektromagnetisk puls (EMP) eller elektromagnetisk interferens (EMI). Dersom sårbarheter avdekkes, skal det gjennomføres sikrings- eller beredskapstiltak etter driftskontrollsystemets betydning for sikker drift og gjenoppretting av funksjon i kraftforsyningen.

Ordforklaring

Elektromagnetisk puls (EMP)  

EMP omfatter alle elektriske forstyrrelser med kort varighet. EMP transmitteres både som elektromagnetisk stråling og som ledningsbåren strømpuls. EMP fra lynutladninger omtales som LEMP (L = Lightning) og EMP fra kjerneeksplosjoner betegnes NEMP (N = Nuclear). NEMP er ca. 1000 ganger raskere enn LEMP 

Elektromagnetisk interferens (EMI) 

Elektromagnetisk interferens, betegnelse på forstyrrelser og støy i elektronisk utstyr som skyldes elektromagnetisk påvirkning fra omgivelsene, enten denne kommer i form av radiobølger eller via ledninger 

Tilsiktet (intentional) elektro-magnetisk interferens (IEMI)  

Elektromagnetisk forstyrrelse forårsaket av radiofrekvente våpen (RFV) med mikrobølgekilder. 18 GHz utgjør en øvre teoretisk grense for funksjonsforstyrrelser eller ødeleggelse av elektronisk utstyr, mens 10 GHz utgjør en øvre grense for praktisk utforming av radiofrekvente våpen.  

Virkningen dekker et meget begrenset geografisk område, i praksis kanskje bare opptil 100 m. Energien kan – på tilsvarende måte som for EMP – forplante seg som stråling eller være ledningsbundet. En smalspektret puls kan ha svært høy pulseffekt, selv om det totale energiinnholdet er lavt. Det største skadepotensialet ligger i utnyttelse av resonans. En bredspektret puls har mye lavere spektraleffekt, og er mer egnet til å skape forstyrrelser enn forårsake varig skade 

 

Hvordan oppfylle kravet

Virksomheten skal vurdere driftskontrollsystemets sårbarhet for elektromagnetisk puls og elektromagnetisk interferens. Definisjonen av driftskontrollsystem er vid, jf. § 7-1.

Virksomheten må gjøre en samlet vurdering av risiko og behov for EMP- og EMI-sikring i driftskontrollsystemet. Basert på risikovurderingen må virksomheten ha en overordnet strategi for hvordan sikring gjennomføres.  Et sentralt driftskontrollsystem som styrer mange lokalkontrollanlegg vil kreve høy driftspålitelighet (oppetid), mens andre mindre kritiske funksjoner, eksempelvis lokalkontrollanlegg, kan tillates å falle ut en kort tid. Andre igjen kan ha avbrudd noe lengre tid uten at det får konsekvenser for kraftforsyningen, eksempelvis dublert kommunikasjonsvei. Tiltak vil kunne være jording, skjerming, avledning og filtrering, alternativt reservedeler eller prosedyre for manuell styring direkte i kontrollanlegget.

Veiledning 

SINTEF Energiforskning. EMP-sikring av kraftforsyningsanlegg: Håndbok. Lysaker: Energiforsyningens fellesorganisasjon, 2000   

Forsvarsbygg. EMP-handbok: Veiledning i sikring av kritisk infrastruktur mot elektromagnetiske effekter. Oslo: Forsvarsbygg, 2020. (Distribusjon ved henvendelse til Forsvarsbygg)  

Beskyttelse av elektroniske installasjoner i totalforsvaret mot elektromagnetisk puls (EMP), retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet 24.03.1998.  

Krysskoplinger 

Driftskontrollsystemer i klasse 2 og 3 har tilleggskrav om EMP og EMI i kbf § 7.14 i)

Driftskontrollsystemer i klasse 3 har tilleggskrav om EMP og EMI i kbf § 7.15 e)