Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 4.3 Drift i ekstraordinære situasjoner og gjenoppretting av funksjon

KBO-enhetene skal sørge for at energiforsyningen har korte gjenopprettingstider også i ekstraordinære situasjoner.

KBO-enheter skal i ekstraordinære situasjoner drive de anlegg og den del av kraftforsyningen enheten har ansvaret for, herunder driftskontrollfunksjoner, og gjenopprette nødvendige funksjoner i og etter ekstraordinære situasjoner.

 

I denne bestemmelsen konkretiseres at KBO-enheter skal drive anleggene og gjenopprette funksjoner. Til dette skal den organisasjonen som er omtalt i § 4-1 brukes; personell som har riktig kompetanse etter § 4-2 være tilgjengelig; og materiell og utstyr som angitt i § 4-4 stå til rådighet. 

For å oppfylle kravet, må  KBO-enheter: 

 • ta hensyn til at spesielle forhold som ekstremvær kan forsinke gjenopprettingen, men at gjenopprettingen likevel skal skje så snart som mulig 
 • ta hensyn til påregnelige praktiske eller tekniske vansker ved gjenoppretting 
 • sikre at det er så mange personer tilgjengelig at det blir mulig å opprettholde arbeidet gjennom langvarige situasjoner 
 • kunne håndtere ekstraordinært press over lang tid 
 • ta høyde for at det kan oppstå flere samtidige hendelser 
 • sørge for at personell ikke skades 

Det som skal gjenopprettes, er funksjon i anlegg og komponenter i alle typer anlegg – kraftstasjoner, fjernvarmeanlegg, transformatorstasjoner, koblingsanlegg, ledningsanlegg og driftskontrollsystemer. Det betyr at både anleggets funksjon skal gjenopprettes og at ødelagte komponenter skal repareres eller erstattes. Anleggets funksjon skal gjenopprettes uten ugrunnet opphold eller så raskt som fysisk mulig, avhengig av anleggets klasse.  

For driftskontrollsystemets mest vitale og mest utsatte enkeltkomponenter skal det etableres særskilt reparasjonsberedskap, enten i egen enhet eller kontraktfestet hos ekstern leverandør. 

Reparasjonsberedskap i transmisjonsnett og regionalt distribusjonsnett med tilgrensende kraftstasjoner  

Nødvendige ressurser må være tilstrekkelige og tilgjengelige i ekstraordinære situasjoner. KBO-enheter bør på forhånd gjennomføre en egen vurdering og bestemme akseptabel responstid for startfasen etter en uønsket hendelse, og dokumentere dette i beredskapsplanen.  

Når det er redundans i kraftsystemet, skal forsyningen gjenopprettes øyeblikkelig og automatisk, eller ved kobling. Ved radiell forsyning skal KBO-enheter legge stor vekt på å ha forberedt provisorisk forsyning. I enkelte feiltilfeller hvor det i utgangspunktet er bygget med redundans, kan likevel funksjonen rammes hvis flere redundante komponenter rammes. 

Den følgende skissen til responstider er hentet fra rapporten Reparasjonsberedskap i sentral- og regionalnettet og tilknyttede kraftstasjoner, Oslo desember 2011. Rapporten er utarbeidet gjennom et samarbeidsprosjekt mellom NVE, Statnett, nettvirksomheter og produksjonsvirksomheter oppnevnt av Energi Norge, Samfunnsbedriftene og Distriktsenergi.

Skisse til responstider

 
Feilretting når driftskontrollsystemet er i klasse 2 
 • oppdage hendelsen raskt i driftssentral og driftskontrollsystem, anslagsvis 1 til 15 minutter, se § 5-5. Sikringstiltak for klasse 2 
 • vurdere hendelsen og iverksette innledende tiltak uten ugrunnet opphold, anslagsvis 10 til 15 minutter 
 • videre reaksjonsmønster i henhold til beredskapsplan, se § 2-4  

Etter gjennomført startfase kan det ta dager til måneder for å gjenopprette status som før feilen oppstod – se nedenfor om reparasjonsfasen. 

Feilretting når driftskontrollsystemet er i klasse 2 og 3 - Feil som medfører avbrudd i forsyningen til kunder 

 • oppdage og vurdere hendelsen – se over 
 • bestemme innledende tiltak, anslagsvis 5 til 15 minutter 
 • innkalle mannskap for kriseledelse, lokalisering av feil med mer, anslagsvis 15 minutter 
 • mannskap klar for utrykking, anslagsvis 15 minutter til 2 timer 
 • kartlegge og vurdere hendelsen i detalj, fra timer til døgn, avhengig av tilgjengelighet, værforhold, risiko ved befaring og andre forhold på stedet 
 • reparasjon av ødelagt anlegg eller komponent, fra timer til måneder 
 • provisorisk løsning etableres for å gjenopprette forsyningen, anslagsvis 4 timer til 1 døgn 
 • gjenopprette forsyningen provisorisk fra en helt ødelagt transformatorstasjon, 3 til 4 døgn 

Avbrudd med stort omfang 

 • innledende faser som over 
 • etablere krisestab 
 • sende ut mannskap for å se omfanget og vurdere tiltak, anslagsvis ½ til 2 timer avhengig av vær 
 • innkalle beredskapsressurser (materiell og mannskap) 
 • iverksette eventuelle midlertidige løsninger (kabler på bakken, forbikobling, provisoriske koblingsanlegg) 

Reparasjonsfasen 

 • begynne reparasjoner så snart som praktisk mulig 
 • beredskapsmaster settes opp, kabler skjøtes, transformatorer flyttes og liknende 
 • til skjøting av oljekabler og andre situasjoner der det kreves tilgang på spesialkompetanse, må det legges ekstra vekt på forberedte tiltak 
 • reparasjon fullført og provisorisk løsning avvikles, full normal funksjon, (anslagsvis minutter til døgn; prøvekoblinger, stille reléer, forsiktig opplasting) 

Produksjonsanlegg i klasse 2 og 3 

 • oppdage hendelsen raskt/straks i driftskontrollsystemet 
 • vurdere situasjonen, iverksette innledende tiltak uten ugrunnet opphold/så raskt som fysisk mulig 
 • foreta omkobling for å gjenopprette mest mulig av forsyningen, 1 minutt til 1 time 
 • det kan være nødvendig å sende inn mannskaper for å se på omfanget og hvilke deler av anlegget som er ”friskt” for innkobling, ½ til 3 timer 
 • gjøre beslutninger om videre tiltak, neste arbeidsdag 
 • innkalle relevante beredskapsressurser (materiell og mannskap) 
 • igangsette reparasjonsarbeider 

Deretter kan det ta fra dager til måneder for å gjenopprette status som før feilen oppstod. 

Reparasjonsberedskap for lokalt distribusjonsnett og fjernvarme

Krav til gjenoppretting av funksjon gjelder alle nettnivåer og klasser, og både for produksjon og distribusjon av elektrisitet og fjernvarme. Feil langt ute i nettet, nær forbrukerne, fører som regel til avbrudd i forsyningen. Ofte finnes det ikke omkoblingsmuligheter. Det er derfor av like stor betydning som for overliggende nettnivå å: 

 • oppdage feil raskt 
 • gjøre innledende vurderinger 
 • lokalisere feil-sted 
 • sende ut mannskap for å starte med reparasjoner uten ugrunnet opphold 
 • iverksette midlertidige løsninger hvis avbrudd kan forventes å vare i mer enn noen timer 

Det bør tilstrebes samme responstider som for transmisjons - og regionalt distribusjonsnett. I tillegg bør det i lokalt distribusjonsnett legges vekt på aggregatdrift inntil feil er reparert, for at samfunnsviktige funksjoner kan opprettholdes.  

NVE presiserer at alle kunder som er kritisk avhengige av kontinuerlig strømforsyning, selv har ansvar for å sikre egen nødstrøm.