Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

Vedlegg 1: krav til anlegg i klasse 1

Vedlegg 1 beskriver kravene til anlegg i klasse 1.

Dersom et minst like godt sikringsnivå kan dokumenteres, kan beredskapsmyndigheten akseptere andre sikringstiltak enn de som er beskrevet i punkt 1.1 til 1.3

1.1. Transformatorstasjoner, koblingsstasjoner, kraftstasjoner og fjernvarmeanlegg klasse 1

For transformatorstasjoner, koblingsstasjoner, kraftstasjoner og fjernvarmeanlegg gjelder følgende krav:

 

Fysisk sikring, adgangskontroll og brannmotstand

1.1.1    Det skal etableres en adgangskontrollert sone som omfatter alle adkomster til anlegget. Fysisk sikring skal som et minimum omfatte et solid bygg med dører/ porter, vinduer og øvrige adkomster. Disse skal oppfylle krav til normalt sikringsnivå etter fastsatte normer.

Alle installasjoner skal ha fysisk beskyttelse. I friluftsanlegg kan dette være et flettverksgjerde med låst port. Innendørsanlegg skal ha fysisk beskyttelse (skallsikring), minimum i form av et låsbart lettbygg (elementer, plater eller liknende.

 

Alle utvendige dører, porter og andre mulige adkomster bør sikres etter sikkerhetsklasse 3 etter gjeldende EN-normer og tilsvarende låseanordninger i FG (Forsikringsselskapenes godkjenningsnemnd) klasse 2 eller bedre.

Hærverkshemmende vinduer i klasse P4A eller P5A etter EN 356 (se veiledning til vedlegg 4), eller andre måter å beskytte vinduer og andre mulige adkomster på.

1.1.2 Brannsikring skal oppfylle krav i henhold til andre relevante forskrifter og normal brannmotstand etter fastsatt norm.

Brannsikring etter veiledningen til forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef) § 4-9 Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr, eller bedre. Man skal vurdere å innføre tilleggssikring i forhold til egne akseptkriterier og ut fra analyse av anleggets betydning og lokal risiko, se også §§ 5-3 og 5-8. Dette kan eksempelvis være tiltak som gjelder for grunnsikring transformatorstasjon klasse 2.

1.1.3 Rom for lokal driftskontroll, styring og samband skal være egne adgangskontrollerte soner, og skal oppfylle krav til normalt sikringsnivå og brannmotstand etter fastsatte normer.

Se veiledningen til krav 1.1.1

Eksempel: Sikringsnivå i kraftbereskapsforskriften vs forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef)

Det er gjennomført flere prosjekter for å finne om det er motstridende krav eller alvorlige hull i kravene gitt i hhv kbf og fef: 

  • Regelverksprosjektet mellom NVE, DSB og Statnett (NVE Rapport 2/2009) 
  • Sikker levering av elektrisk energi – Grensesnittet mellom DSB og NVE (Difi Rapport 4/2009) 
  • Overlappprosjektet mellom NVE og DSB 

 Konklusjonen var at det ikke finnes motstridende krav eller vesentlig hull. Fef angir et grunnivå og kbf tilleggskrav. 

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4327, "udi": "umb://media/735ba9418bf3499c944d28fb2c6fef54", "image": "/media/lgufw25t/kbf-kap-5-vedlegg-1-2-3-4-figur-3.svg", "caption": "Prinsippskisse for klasse 1 stasjonsanlegg", "altText": "" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Prinsippskisse for klasse 1 stasjonsanlegg

 

Nødstrøm og reserver

1.1.4 For egen stasjonsstrømforsyning skal anlegget ha et nødstrømsanlegg med batteribank og avbruddsfri strømforsyning. Et mobilt aggregat må kunne kobles til innenfor batteritiden. Anlegget må samlet sett ha en gangtid på minst ett døgn.

Samlet skal batterianlegg og nødstrømsaggregat gi en strømforsyning uten avbrudd i minst ett døgn. Nødstrømsanlegget må ha kapasitet til å opprettholde anleggets viktigste funksjoner. Virksomheten må forberede tilkobling av nødstrømsaggregat, og aggregatet må alltid være så tilgjengelig at det faktisk kan kobles til før batteriene tar slutt. Utholdenhet vil blant annet være avhengig av at det etableres rutiner for etterfylling av drivstoff og annet vedlikehold. Utover dette må den som eier selv vurdere kapasitet og utholdenhet ut fra anleggets art og betydning, samt sannsynligheten for utfall i ordinær strømforsyning og konsekvenser av dette. På utsatte steder og hvor ekstraordinære forhold kan gi langvarige utfall må lenger utholdenhet vurderes. For driftssentraler skal de systemene som har betydning for driften av kraftsystemet, forsynes fra batterianlegg/UPS (Uninterruptible Power Supply) som bør ha en driftstid på minst 2 timer. Et mobilt nødstrømsaggregat må uansett kunne kobles til innen den driftstid batterianlegget gir. Dersom driftssentralen er lokalisert sammen med KBO-enhetens administrasjon og ledelse bør permanent nødstrømsaggregat vurderes. Sambandsanleggene bør utstyres med batterianlegg med driftstid ½ -1 døgn eller mer, avhengig av tilgjengelighet. Det bør uansett planlegges og forberedes tilkobling av nødstrømsaggregat.

1.1.5    Det skal være tilgang på reserver for viktige komponenter.

Det er ikke spesifikke krav til redundans for anlegg i klasse 1, men viktige komponenter skal kunne erstattes. Se § 4-4 (materiell og utstyr). Behovet for redundans og tilgang på reservemateriell må avgjøres gjennom risikovurdering.


Tilleggsveiledning for fjernvarme

Fjernvarmesentraler skal sikres som øvrige produksjonsanlegg i klasse 1, så langt disse reglene passer.

NVE har utarbeidet en egen veiledning om fjernvarmeberedskap, se NVE veileder nr. 5-2015.

1.2 Driftskontrollsystemer

For driftskontrollsystemer gjelder følgende krav:

 

1.2.1 Driftssentraler

1.2.1.1 Driftssentraler skal plasseres i et bygg med normal brann- og innbruddssikkerhet.

Rom for driftssentral skal utføres som branncelle(r) (mot tilstøtende rom, også over og under) med en brannmotstand på minst EI 30 (selvlukkende dører bør vurderes). Tilsvarende brannsikring for kabelgjennomføringer med mer.

Nødvendige slukkemidler for å slå ned en mindre brann raskt, må være tilgjengelig.

Rommet må være låst med FG godkjent lås.

1.2.1.2 Skal ha et effektivt innbrudds- og brannvarslingssystem.

Driftssentralen skal ha brann- og innbruddsalarm med effektiv varsling av hjemmevakt, lokalt brannvesen eller annen bemannet driftssentral, installert for driftssentralen.

1.2.1.3 Skal være normalt fysisk sikret etter fastsatt norm.

Rom for driftssentral skal utføres med solide låsbare dører som sammen med annen sikring av adkomster bør oppfylle sikkerhetsklasse 3 (enkel innbruddsikring) etter EN.

Operatørrom bør ha hærverkshemmende vinduer etter EN 356. For øvrige (tekniske) rom unngås vinduer.

1.2.1.4 Skal være utstyrt med avbruddsfri strømforsyning og mulighet for tilkobling av mobilt nødstrømsaggregat, med en samlet gangtid på minst ett døgn.

Se veiledningen til krav 1.1.4

1.2.1.5 Skal ha et alternativt opplegg for utøvelse av viktige funksjoner for drift og ledelse i en ekstraordinær situasjon.

Alternativt opplegg: Driftskontrollsystemer i klasse 1 skal ut fra sin funksjon og betydning ha et alternativt opplegg for drift, ledelse og gjenoppretting i ekstraordinære situasjoner. Se også § 7-8. Det skal fungere dersom den ordinære driftssentralen havarer, må evakueres eller blir ødelagt av for eksempel brann. Ved alternativ drift skal viktige funksjoner kunne ivaretas på en sikker og effektiv måte. Det kan gjøres ved hjelp av et forberedt alternativt sted eller ved lokal betjening av aktuelle anlegg. Det er opp til den enkelte enheten å planlegge og etablere slik alternativ drift. Sambandsopplegget må være klart, og øvelser må gjennomføres, blant annet for å kontrollere at opplegget virker og for å etablere og opprettholde kompetansen i forhold til en alternativ drift.

 

1.2.2 Sambandsanlegg

For sambandsanlegg gjelder følgende krav:

1.2.2.1 Sambandsanlegg regnes normalt som en del av det driftskontrollsystem de betjener og skal planlegges og utføres etter de påregnelige påkjenninger de kan bli utsatt for.

Ytre påkjenninger: Sambandsanlegg skal planlegges og utføres etter de maksimalbelastningene (uvær, ising med videre) de kan bli utsatt for. Dette gjelder særlig utsatte komponenter med tilhørende oppheng/føringer og festeanordninger som kabler, master, antenner, radiospeil, HFsperrer med mer.

1.2.2.2 Anlegget skal sikres mot uønskede hendelser og handlinger som innbrudd, hærverk, sabotasje og brann.

Sikring mot uønsket adgang og brann: Sambandsanlegg skal gis en tilfredsstillende fysisk sikring etter klasse og risiko for inntrenging, sabotasje, brann og andre former for ødeleggelse. Dette kan gjøres eksempelvis ved bruk av ikke brennbare materialer, brannslukkingsanlegg/-utstyr, brann- og innbruddsalarm. Vinduer skal unngås i alle anlegg, eventuelt skal de sikres med hærverks- eller innbruddshemmende glass, stållemmer, solide gitter eller liknende som låses eller boltes fra innsiden. Antenneanlegg, master og kabelføringer sikres mot hærverk, sabotasje, uønsket adgang og brann. Dette omfatter tiltak som bruk av ikke brennbare materialer, beskyttelse av kabler, inngjerding av master og tildekking/beskyttelse av kabeltrasé fram til disse. Strømforsyning og samband bør føres inn i anlegget gjennom jordkabler eller gis annen beskyttelse. Master beskyttes med klatrehindre.

1.2.2.3 Anlegget skal utstyres med nødstrøm med automatisk start og gangtid på minst ett døgn.

Se veiledningen til krav 1.1.4

1.2.2.4 Anlegget skal også oppfylle kravene som fremgår av § 4-7.

Se veiledningen til § 4-7 (samband)

1.3 Kraftledninger

For kraftledninger gjelder følgende krav:

1.3.1 På grunnlag av risiko- og sårbarhetsanalyser skal selskapet sørge for å iverksette nødvendige sikrings- og beredskapstiltak ut fra stedlige forhold og samfunnsmessige betydning.

En risikovurdering bør ta hensyn til stedlige forhold som for eksempel adkomst og tilgjengelighet for linjerydding og feilretting mv. Risikovurderingen bør også ta hensyn til klimavariasjoner og ev. økt fare for naturgitte hendelser på grunn av klimaendringer. Kraftledningenes samfunnsmessige betydning kan f.eks. være kraftforsyning til helseinstitusjoner, offentlig beredskapsvirksomhet, mv. i henhold til egen oversikt over prioriterte kunder som virksomheten skal ha utarbeidet i en beredskaps- eller rasjoneringsplan etter § 6a og vedlegg 1 i kraftrasjoneringsforskriften.