Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

Tillegg om beredskapsrom

Dette tillegget er et utdrag fra veileder nr 1-2013 til beredskapsforskriften, side 118-119 og vedlegg 13.

Ved prosjektering av beredskapsrom benyttes kravene til tilfluktsrom etter Forskrift om tilfluktsrom - Lovdata. I tillegg skal kravene i etterfølgende tabell være oppfylt. 

Plassbehov

 

Gassluse

 

Ventilasjon

 

Min. 2 m2/ per person.  

I alle beredskapsrom. 

Innvendige mål minimum: 

L x B = 2,5 x 1,5 m 

 

Normalventilasjon: 

Min. 20 m3/time & person 

Filterventilasjon: 

Min. 10 m3/time & person. 

Nødstrømsforsyning med batterier eller dieselaggregat skal vurderes i hvert enkelte tilfelle, se kravene til nødstrøm for driftssentral i klasse 3 i vedlegg 3 til kbf, punkt 3.4.1.6. Enheten må foreta sluttkontroll av tetthet, overtrykk, installasjon og andre relevante forhold. 

Det skal foreligge oppdaterte utstyrslister, og planer for utstyr som skal bli tilført.  

 

Drift og vedlikehold

Det skal være utpekt personer som er ansvarlige for drift og vedlikehold av beredskapsrommene. Den som er ansvarlig for vedlikehold, skal ved regelmessige inspeksjoner sørge for at rommenes verneevne ikke forringes. Slitte eller defekte komponenter skal utbedres, eller skiftes ut. Det skal foreligge en oversikt over rommenes inventar og utstyr. Forskrifter og bruksanvisning med norsk tekst for vifter, aggregater, batterier og annet, skal være oppslått i nærheten av objektene.

For kontroll av temperatur og fuktighet skal termometre og hygrometre plasseres på hensiktsmessige steder i anlegget. Grunntemperaturen bør ligge på ca. 15o C og den relative fuktigheten bør ikke være over 50 - 60 %.

Beredskapsrommene skal kontrolleres ved rutinemessige inspeksjoner. For anlegg i dagen, bør kontrollen utføres hvert kvartal, for fjellanlegg hver 14. dag. Inspeksjonene skal protokollføres med angivelse av tidspunkt, resultat av inspeksjonen og hva som er gjort for å rette eventuelle feil og/eller mangler.

Kontroll

I tillegg til de nevnte inspeksjonene skal alle beredskapsrom kontrolleres minimum én gang hvert år.

Når det ved beredskap beordres klargjøring av beredskapsrom, skal enheten gjennomføre fullstendig vedlikeholdsinspeksjon. Blant annet skal enheten funksjonsprøve og kontrollere at tekniske installasjoner virker slik det er forutsatt, og straks utbedre eventuelle mangler.

Eksisterende beredskapsrom

Beredskapsrom som er etablert ifølge BfK (2002), skal som hovedregel beholdes.

Eldre beredskapsrom ble tidligere også benevnt beskyttende rom eller ”kommando- eller alarmplasser”. Disse ble i sin tid pålagt av NVE eller tidligere KSFN - Kraftforsyningens sivilforsvarsnemnd. De kan også være kombinert med tilfluktsrom etter Sivilforsvarets krav.

Kommandoplasser var tilfluktsromsliknende (beskyttende)rom/områder i administrasjonsbygg og liknende, hvor ledelse og driftspersonell kunne søke tilflukt ved krigshandlinger og liknende – der de også kunne utøve ledelsesfunksjoner.

Alarmplasser var mindre - ofte enklere utstyrte - tilfluktsrom gjerne i forbindelse med kraftanlegg (stasjoner) hvor personell (driftspersonell, montører og liknende) på samme måte kunne søke tilflukt/beskyttelse. De må ikke forveksles med redningsrom, men kan også ha en kombinert funksjon med slike.

Kommando- og alarmplasser var fram til 1990- tallet pålagt gjennom enkeltvedtak. NVE har oversikter for hvert enkelte selskap (enhet i KBO) om pålegg for anordning og kontroll av disse. Det fantes også et detaljert regelverk gitt sist (1997) ved henholdsvis ”RSK” - Retningslinjer for sikring av kraftforsyningsanlegg” (kap. 14 Beskyttende rom) og ”BHK” – Beredskapshåndbok for kraftforsyningen”. Senere er dette regulert i BfK § 6-4 punkt f. Beredskapsrom, og er knyttet opp mot driftskontrollfunksjonene.

Selv om mange av de eksisterende eldre beredskapsrommene ikke hadde blitt pålagt i dag, skal likevel tidligere tiders pålagte og utførte sikringstiltak opprettholdes - gitt at de fremdeles har eller kan få en funksjon ved beredskap, ikke er for kostbare å vedlikeholde, og ikke står i veien for en hensiktsmessig utvikling (modernisering, utvidelser) av bygg og anlegg.

På en noen steder har ikke lenger nevnte ”kommando- og alarmplasser” noen vesentlig funksjon. Dette fordi det enten ikke finnes noe stedlig personell, eller de er i en slik tilstand at de neppe vil ha den tiltenkte beskyttende effekt, eller at vedkommende stasjon neppe kan tenkes å bli utsatt for relevant risiko.

Dersom et slikt beredskapsrom:

 • ikke fyller noen funksjon etter denne forskriften,
 • ikke også er tilfluktsrom etter Sivilforsvarets krav,
 • ikke fyller noen funksjon som redningsrom for personell (ved brann o.l.),
 • ikke i det øvrige kan antas å ha eller få noen vesentlig beredskapsmessig betydning for vedkommende enhet – jf. lokal ROS-analyser og beredskapsplaner,

kan de nedlegges eller omdisponeres dersom vedkommende KBO-enhet ser behov for det.

For å få dokumentert og kvittert ut gamle vedtak, sendes en kort melding (oversikt) til NVE om hvilke steder dette eventuelt gjelder.

Sjekkliste: Beredskapsrom – utstyr, drift, vedlikehold og kontroll

Utstyrsliste for beredskapsrom

Følgende utstyr bør være i eller i nærheten (raskt tilgjengelig) av beredskapsrom:

 • Sambandsutstyr
 • Radio
 • Termometer og hygrometer
 • Håndlykter
 • Brannslukningsutstyr - apparat (pulver) og/eller brannslange
 • Førstehjelpsutstyr, stasjonær førstehjelpsenhet
 • Sykebåre med 2 ulltepper og annet mobilt førstehjelpsutstyr Vannbeholdere/plastkanner med tappekran (20 liter per person, min. 100 liter bærbart)
 • Toalett, vaske- og rengjøringsutstyr
 • Bord og stoler
 • Senger/hvilestoler
 • Håndverktøy
 • Utbrytningsverktøy bestående av spett, slegge (med reserveskaft), krafse, meisel
 • Klosser for underlag for åpning av dører
 • Reserve lyspærer, sikringer, batterier med mer
 • Reservedeler for nødstrømsaggregat (viftereim, pakninger og liknende)
 • Personlig utstyr
 • Annet enheten finner relevant

Det skal foreligge oppdaterte utstyrslister, og planer for utstyr som skal bli tilført.

Drift og vedlikehold

Ved de rutinemessige inspeksjonene skal følgende kontrolleres:

Bygningsteknisk:

 • Dører, luker og porter
 • Vannlekkasjer
 • Skader på betong
 • Rustangrep på stålkonstruksjoner
 • Fuktighetsangrep på trekonstruksjoner

 

Ventilasjon

 • Ventilasjonsanlegg med prøvekjøring av ventilasjonsaggregat. Det kontrolleres at viftene for fredsventilasjon er i orden og at det ikke er ulyder i lagre, motor, vifter, med mer
 • Ventiler av alle slag kontrolleres. Om nødvendig foretas demontering og rengjøring og innsetting av alle bevegelige deler og anleggsflater med silikonholdig olje