Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 4.5 Transport

Hensikten med denne bestemmelsen er å sikre tilgang til og sikker bruk av alle de transportmidler KBO-enheten måtte ha behov for i ekstraordinære situasjoner.

KBO-enheter skal ha en tilstrekkelig transportberedskap for å håndtere ekstraordinære situasjoner, og evne til rask gjenoppretting av funksjon. Dette omfatter tilgang til transportmidler med nødvendig utstyr og personer som kan håndtere disse.

For utstyr med transportvekt over 70 tonn, eller med store ytre dimensjoner, skal det utarbeides detaljerte transportplaner.

KBO-enhetenes transportmidler og private transportmidler tilhørende energiforsyningens personell som det er tjenstlig behov for, skal om mulig søkes fritatt for forberedt rekvirering til Forsvaret med videre.

 

Hensikten med denne bestemmelsen er å sikre tilgang til og sikker bruk av alle de transportmidler KBO-enheten måtte ha behov for i ekstraordinære situasjoner. Bestemmelsen gjelder alle typer kjøretøy fra lette personbiler via større kranbiler til tungt utstyr for spesialtransport, og inkluderer tilgang til helikopter og båt der det er nødvendig. For transport av det aller største og tyngste utstyret skal transportplanen også inkludere en vurdering av fremkommelighet. Fremkommelighet må også vurderes for lettere utstyr hvis veistandarden tilsier det. 

Plan for transportberedskap 
 
Transportberedskapen skal beskrives i beredskapsplanverket eller som egne transportplaner for hvert anlegg. For å oppfylle kravet til transportberedskap, må KBO-enheter enten eie transportmidlene selv, eller ha inngått skriftlige avtaler med andre som sikrer tilgang. 

Det kan variere hvilke tungtransportmuligheter som er tilgjengelig i ulike deler av landet. KBO-enheter skal ha en plan for transportberedskap og må ta stilling til om det må utarbeides spesialplaner som må avklares med Statens vegvesen i vedkommende region, selv om utstyret ikke har transportvekt over 70 tonn.

Planen for transportberedskap bør inneholde oversikt over 

 • kjøretøy og transportutstyr som enheten eier 
 • eventuelt eksternt (eksempelvis lånt, innleid) utstyr av beredskapsmessig betydning 
 • spesialutstyr, for eksempel helikopter, terrenggående kjøretøy, mobilkraner med mer som kan bidra til å bedre den regionale beredskapen 
 • personell som har nødvendige sertifikater for å føre kjøretøyene 
 • verksteder som kan brukes til reparasjon i en ekstraordinær situasjon 
 • tilgang til drivstoff 
 • eventuelle andre forhold enheten finner relevant 

Planen for transportberedskap må være gjennomførbar. Det vil blant annet si at planen må inneholde beredskap for alternative transportruter ved uventede hendelser, der det er mulig. 

Der enheten er avhengig av eksterne ressurser, må dette kontraktfestes.
 

Plan for transport av tunge og store komponenter 
 
Alle komponenter som veier over 70 tonn eller har store ytre dimensjoner krever en egen plan. Både for reparasjon og utskifting er det nødvendig med en beredskapsplan for tungtransport. KBO-enheter skal derfor ha transportplaner som gir oversikt over hvordan store og viktige komponenter kan transporteres. Viktige komponenter må kunne repareres eller skiftes ut på kortest mulig tid. Dette reduserer ventetidene og konsekvensene ved havari. Det er transformatorer, generatorer, turbiner, ventiler og rør som er tyngst og har de største dimensjonene.  

Oversikten bør inneholde  

 • type last 
 • vekt og største ytre dimensjoner 
 • transporttegning 
 • opp- og avlastingssted 
 • opplastingsplass og transportrute med angivelse av spesielle forhold 
 • oversikt over hvilket utstyr som skal brukes 
 • kjøretillatelse – beredskapsdispensasjon fra Statens vegvesen 

Veier, broer, tuneller, jernbanelinjer og kaier kan være endret siden sist gang utstyret ble transportert, og det kan gi uforutsette begrensninger. Det er derfor viktig å avklare transportrutens begrensninger på forhånd og holde transportplanene oppdatert. 

For å avklare hva som er store ytre dimensjoner må dette sees i forhold til de veiene som transporten skal gå på. Statens vegvesen har oversikter over transportbegrensninger på sin internettside Vekter, dimensjoner og spesialtransport på vegene – veglister. Totalvekt, akseltrykk, vogntoglengde, største høyde og transportbredde er viktig. Typiske komponenter som kan trenge spesialtransport og/eller tungtransport er transformatorer med transportvekt over 70 tonn, kuleventiler, turbinrør og store deler til vindkraftverk. Se også forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5 Vekt, dimensjoner. 

Dispensasjon 

Søk om dispensasjon på forhånd til Statens vegvesen!  

Alle illustrasjoner med tillatelse fra Statnett:

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4320, "udi": "umb://media/582a74ed623d4fa19e80bdb51eae57cf", "image": "/media/3n0cuwb3/bilde1.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4319, "udi": "umb://media/c2443a16d6324af2abc46b45e034713b", "image": "/media/ca3ejqrs/bilde2.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 4318, "udi": "umb://media/2f0613d67d1d4428b4191bc08a444180", "image": "/media/0ajbmly3/bilde3.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }

Drivstoff  

I en krisesituasjon, for eksempel ved en rasjonering, vil bensinstasjonene kunne gå tomme for drivstoff før rasjonering settes i verk. KBO-enheten bør vurdere å ha eget drivstoffanlegg, eller inngå avtale om prioritet hos leverandør av drivstoff. Rasjonering av drivstoff kan innføres ved erklært beredskap og i krig og under knapphetssituasjoner i fredstid.

Forberedt rekvirering av sivile kjøretøyer  

Forsvaret kan ved krigsberedskap rekvirere sivile kjøretøyer. Kjøretøyer som tilhører KBO-enheter, og private kjøretøyer til nøkkelpersonell som av tjenstlige grunner har behov for egen transport, er fritatt for forberedt rekvirering. Rekvirering er hjemlet i lov om militære rekvisisjoner §§ 1 og 5. Forberedelse til rekvirering utføres etter forskrift om militære rekvisisjoner, §§ 11 og 37. Forskriften viser til Håndbok for forberedt rekvirering av sivile kjøretøyer (TH 100-12), Forsvarets Logistikkorganisasjon, 1984, ved kode 911 og 934. 

Forsvaret, i samarbeid med sivile beredskapsmyndigheter inklusiv DSB, definerer fritak fra rekvisisjon. I løpet av 2021 skal nasjonal ressursdatabase (NARDB) presenteres og innføres hos alle statsforvaltere for at sivilt beredskapsbehov og militært rekvisisjonsbehov samordnes, og for at eventuelle konflikter løses før et behov oppstår. NARDB skal ta hensyn til dette. Se Forsvarets nettside om rekvisisjonsordningen. 

 • Ved registrering av nye kjøretøyer skal Statens vegvesen gjøres oppmerksom på at kjøretøyet skal være fritatt for forberedt rekvirering.  
 • Når kjøretøyer av denne kategorien leies eller leases, må enheten sørge for at også disse fritas fra forberedt rekvirering. 

Dersom et kjøretøy likevel blir forhåndsrekvirert, bør enheten ta kontakt med rekvirerende myndighet, avklare eierforholdet, og vise til refererte hjemmel og koder. 

Sivil transportberedskap 

Fylkeskommunen er den regionale myndigheten for sivil transportberedskap se forskrift for sivil transportberedskap. For at energiforsyningens behov for kjøretøyer, drivstoff og reparasjonsberedskap i en ekstraordinær situasjon skal inngå i Fylkeskommunens plan, bør KBO-enhetens transportberedskapsplan samordnes med Fylkeskommunen. 

Krysskoplinger til annet regelverk