Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 8.1 Kontroll

Beredskapsmyndigheten fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften overholdes. Virksomheter skal medvirke til gjennomføring av kontroll. Dette omfatter blant annet å fremskaffe dokumentasjon og opplysninger som er nødvendige for å gjennomførekontroll, og gi beredskapsmyndigheten adgang etter energiloven § 9- 5 annet ledd.

Beredskapsmyndigheten fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften overholdes.  

Virksomheter skal medvirke til gjennomføring av kontroll. Dette omfatter blant annet å fremskaffe dokumentasjon og opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre kontroll, og gi beredskapsmyndigheten adgang etter energiloven § 9-5 annet ledd. 

 

Hva føres det kontroll med?

NVEs kontrollvirksomhet må ses i sammenheng med virksomhetenes plikt til internkontroll etter kbf § 2-10. Etter § 8-1 første ledd kan NVE føre kontroll med at
• bestemmelsene i kraftberedskapsforskriften overholdes
• vedtak truffet i medhold av kraftberedskapsforskriften overholdes

Hvem føres det kontroll med? 

NVE kan kontrollere alle virksomheter forskriften gjelder for etter § 1-3. Dette omfatter 

  • KBO-enheter  
  • andre virksomheter med vedtak etter § 1-3 annet og tredje ledd  

Hvordan fører NVE kontroll? 

NVE (beredskapsmyndigheten) benytter følgende kontrollmetoder: 

Revisjon 

Revisjon er en uavhengig, systematisk og dokumentert gjennomgang hos virksomheten av anlegg, bygninger, systemer eller dokumenter 

Inspeksjon 

Inspeksjon er en uavhengig og dokumentert fysisk kontroll av anlegg og bygninger 

Dokumentkontroll 

Dokumentkontroll er å innhente og gjennomgå dokumenter (bilder og skriftlig materiale uansett lagringsmedium). Innhenting omfatter både innsendt informasjon og innhentet informasjon fra åpne kilder 

Spørreundersøkelse 

Spørreundersøkelse er en skriftlig innhenting av informasjon hos flere virksomheter samtidig gjennom et sett av likelydende spørsmål 

Innrapportering 

Kontroll av informasjon som fremkommer gjennom innrapporteringsordninger etter regelverk eller vedtak 

NVE kan føre kontroll med virksomhetene i planleggings-, utbyggings-, drifts- og avviklingsfasen. 

Kontrollen kan gjelde hele eller deler av virksomheten, og rette seg mot systemer, anlegg, virksomhetens interne prosedyrer, eller konkrete problemstillinger.  

Kontroll kan være varslet eller uanmeldt. Kontroll kan utføres både på NVEs eget initiativ og på oppfordring fra andre.  

Virksomhetenes medvirkningsplikt 
 
Virksomhetene har plikt til å medvirke til at NVE kan gjennomføre tilsyn. Den særlige opplysningsplikten etter § 8-1 annet ledd suppleres av den generelle opplysningsplikten etter energiloven § 10-1 tredje ledd. 
 
Medvirkningsplikten omfatter blant annet å fremskaffe dokumentasjon og opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre kontroll, og mot gyldig legitimasjon gi NVE adgang til grunn, bygg, anlegg og lignende, jf. energiloven § 9-5 annet ledd. NVEs interne adgangskort med bilde er gyldig legitimasjon. Det samme er HMS-kortet utstedt av Arbeidstilsynet. Kortene legitimerer at vedkommende har rett til adgang, men er ikke det samme som gyldig identifikasjon. For identifikasjon viser vi til blant annet til pass, nasjonalt ID-kort og førerkort.