Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 5.8 Vurdering

Virksomheten skal gjennomføre en risikovurdering ved planlegging eller endring av klassifiserte anlegg.

Virksomheter som planlegger å bygge eller vesentlig endre eller utvide anlegg som er eller vil være klassifisert etter § 5-2, skal på bakgrunn av anleggets klasse etter § 5-2 eller enkeltvedtak, foreta en risikovurdering og prosjektere, utføre og sikre anlegg og system som angitt i denne forskrift.

Vurdering av risiko ved bygging, endring eller utvidelse av anlegg

Virksomheten skal foreta samlet risikovurdering ved planlegging av sikringstiltak for anlegg. I tillegg skal virksomheten vurdere særskilte lokale forhold, omgivelser og anleggets type for å få et riktig, fullstendig og balansert hele. Konsekvenser av naturgitt skade som endrede klimapåkjenninger, teknisk svikt, tilsiktede ødeleggelser, osv. skal også være inkludert i vurderingene. 

Virksomheten må i risikovurderingen legge kravene i §§ 5-3 til 5-6, inkludert vedleggene 1 til 4 til grunn og gjennomføre følgende sikringstiltak: 

  • Grunnsikring – med tilpasning til lokale forhold
  • Permanent tilleggssikring
  • Forberedt tilleggssikring 

Alle vurderinger og iverksatte tiltak skal dokumenteres i henhold til § 2-10. Internkontrollsystem. 

Virksomheten kan ikke velge løsninger som er svakere enn det grunnsikringsnivået som følger av kravene i denne forskriften. Som det framgår av innledningen til kravene i vedleggene 1, 2 og 3, kan andre løsninger aksepteres dersom eieren av anlegget dokumenterer at man oppnår et minst like godt sikringsnivå. Risikovurderingen vil være en del av en slik dokumentasjon. 

Risikovurderingen skal først og fremst vurdere sårbarhet og uønskede konsekvenser og fokusere på sikker drift, mulig skade på anlegget og gjenoppretting etter at en skade har skjedd. Dette gjelder også driftskontrollsystemer og sambandsanlegg. Virksomheten skal analysere alle uønskede hendelser som kan tenkes å forkomme innenfor ovennevnte kategorier, selv om sannsynligheten kan virke liten, se også § 2-3. 

I vurderingen av risiko for bevisste handlinger som inntrengning og skadeverk, skal virksomheten ta hensyn til bruk av hjelpemidler med lett (for eksempel vanlig håndverktøy) og middels (tyngre verktøy, kjøretøy) tilgjengelighet. For anlegg i klasse 3 skal analysen også dekke mulig bruk av hjelpemidler som i utgangspunktet er lite tilgjengelige. Virksomheten kan i sine vurderinger legge til grunn trusselnivåene A til D som er beskrevet i sikringshåndboka fra Forsvarsbygg. 

Resultatet av og erfaring fra den samlede risikovurderingen skal ligge til grunn for planlegging, prosjektering, utføring og sikring av anlegg.