Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 2.7 Øvelser

Formålet med bestemmelsen er å sikre at KBO-enhetene vedlikeholder og videreutvikler ferdigheter og prosedyrer som er nødvendige for å håndtere krevende situasjoner.

KBO-enheter skal gjennomføre øvelser med slikt innhold og omfang at enheten vedlikeholder og utvikler sin kompetanse til å håndtere alle aktuelle ekstraordinære situasjoner. Virksomheter skal ha en flerårig øvelsesplan og gjennomføre minimum én årlig øvelse.

 

Å definere hensikten med øvelsen og angi klare øvingsmål (læringsmål), som kan evalueres i etterkant, er en svært viktig del av forberedelsene til en øvelse. Identifiser også hvilke indikatorer som kan gi informasjon om målet nås. Flerårsplanen bør inneholde ulike typer øvelser slik at man dekker et bredest mulig felt over den gitte tidsperioden.

Øvelsene bør være mest mulig realistiske og ta utgangspunkt i beredskapsplaner (§ 2-4) og informasjonsplaner (§ 2-8). For at læringsutbyttet skal bli bra, bør øvelsene ligne mest mulig på den situasjonen man øver på. Da oppnår man den stressituasjonen en ekte situasjon medfører. KBO-enhetene bør unngå å øve med ressurser som ikke ville vært tilgjengelig i en ekte situasjon. En god øvelse bør inneholde både overraskelser og usikkerhet, og bidra til å teste og forbedre beredskapsplan og innsatsplaner.

Sjekkliste: Formulering av mål etter tankemodellen SMART (DSB)

S         Spesifikt           Tydelig og konkret

M        Målbart            Kvantitative eller kvalitative indikatorer

A         Akseptert         Forankret i organisasjonens ledelse

R         Realistisk         Oppnåelige for utøverne

T         Tidsbundet       Sette en tidsramme for når mål skal være oppnådd

Det er viktig at evalueringsmålene settes allerede i planleggingsfasen av øvelsen.

For at øvelsene skal få et tilstrekkelig innhold og omfang, anbefaler vi å gjennomføre flere øvelser i løpet av året. Hvor omfattende øvelsen(e) må være for å oppnå et godt læringsutbytte, avhenger av den enkelte KBO-enhet og tema. Øvelsene skal dekke relevante tema ifra forskriftens virkeområde. Det er lurt å utarbeide ulike scenarioer som dekker ulike områder som for eksempel natur- eller værutløste situasjoner, teknisk svikt, personellsvikt, IKT-situasjoner og sabotasje. Listen er ikke-uttømmende. Husk å øve på samtidige situasjoner, og/eller sjeldne situasjoner. Både beliggenhet, virkeområde, størrelse på KBO-enheten og funn i risikovurderingene er faktorer som bør ligge til grunn for hvilke øvelser som prioriteres. Husk at hele organisasjonen må øves over tid, inkludert ledelsen. Temaøvelser, som kun berører en liten del av organisasjonen, kan ikke være eneste form for øvelser.

KBO-enheter bør delta på fellesøvelser med aktører man samhandler med. Det skaper arena for bedre koordinering under en reell situasjon. Samhandling regnes som et virkemiddel på veien for å nå et mål.

NVE har utarbeidet veiledningsmateriale for hvordan man kan gjennomføre øvelser i kraftforsyningen. Veilederen er listet opp nedenfor. Ved større regionale øvelser bør et eget øvingsdokument beskrive hvilke plikter og rettigheter aktørene har ved alle øvelser i forbindelse med høyspenningsanlegg. Videre anbefaler NVE at det utarbeides en dreiebok (prosessverktøy) til bruk i øvelsene.