Veiledning til kraftberedskapsforskriften

Del denne sidenDel på e-post

§ 5.10 Vakthold

Virksomheter skal bidra til planlegging og gjennomføring av vaktholdet i samarbeid med politi og forsvar.

Virksomheter som eier eller driver kraftforsyningsanlegg som er prioritert for vakthold i ekstraordinære situasjoner, skal bidra til planlegging og gjennomføring av vaktholdet i samarbeid med politi og forsvar.

Plikten omfatter blant annet:

  1. Påvise anleggets vitale deler og beskaffenhet for øvrig
  2. Anskaffe materiell for sikring av anlegget og gjennomføre øvrige tiltak for å hjelpe vaktstyrken
  3. Tilrettelegge for øvelser på anleggets område

Virksomheter som eier anlegg som er prioritert for vakthold, har fått beskjed om dette.  

Behov for ekstra vakthold ved utvalgte kraftforsyningsanlegg

Noen kraftforsyningsanlegg er av NVE og andre myndigheter vurdert som særlig viktige eller utsatte. I ekstraordinære situasjoner kan det bli nødvendig å planlegge og etablere ekstra vakthold eller innsats fra væpnede styrker fra politiet og/eller Forsvaret. Virksomheter med anlegg der dette gjelder blir informert av NVE. 

Planlegging og gjennomføring av vakthold

Denne bestemmelsen pålegger en del plikter for eier eller driver av kraftforsyningsanlegg/ objekt som er prioritert for vakthold, herunder å påvise anleggets vitale deler og beskaffenhet til de styrker (politi og forsvar) som skal planlegge vaktholdet. 

Ved slik vurdering skal virksomheten legge følgende faktorer til grunn: 

  • umiddelbare konsekvenser av skade/ødeleggelse 
  • de ulike anleggenes sårbarhet og beskyttelse 
  • reparasjonsmuligheter og erstatningstider 
  • alternativer, muligheter for omlegginger og improvisasjoner 

Tilrettelegge for øvelser ved høyspenningsanlegg

Virksomheter skal tilrettelegge for øvelser m.m. ved høyspenningsanlegg. NVE har i samarbeid med DSB fastsatt egne bestemmelser for øvelser i: Sikkerhetsbestemmelser for øvelser m.m. ved kraftforsyningsanlegg Dette gir de ulike parter ved slike øvelser klare plikter og rettigheter, og legges til grunn ved alle øvelser i forbindelse med høyspenningsanlegg. Se også veiledning til § 2-7. 

Adgang for politi og Forsvar

Energiloven gir etter § 9-5 Meldeplikt, rett til adgang og vilkår for tilgang adgang til grunn, bygg og anlegg for politiet og militære myndigheter når dette har sammenheng med forberedelse til og gjennomføring av væpnet sikring. Se også § 9. i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg om adgang.  

Krysskopling 


Koplinger til annet regelverk
 


Andre veiledere
 

  • Sikkerhetsbestemmelser for øvelser m.m. ved kraftforsyningsanlegg 

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/temaveiledning-om-brannvern-i-kraftforsyningen/#opplaring-og-ovelser  (lenke til veiledning på DSB, oppdatert veiledning kommer på NVEs nettsider)