Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Kraftsystem og nettanlegg

Vindkraftverk til havs som tilknyttes nettet på land vil påvirke kraftsystemet, som forsyningssikkerheten og kraftflyten i nettet. I tillegg vil tilknytning til eksisterende kraftnett innebære at det må bygges nettanlegg både til havs og på land. Ny kraftproduksjon vil, alt annet likt, styrke energibalansen og redusere kraftprisen. Gunstig lokalisering av havvind kan også føre til redusert behov for å forsterke kraftnettet på land. I boksene nedenfor kan du lese mer om dette.