Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Tidsplan som muliggjør ny tildeling av havvind i 2025

Denne siden inneholder direktoratsgruppa sitt forslag til tidsplan som legger til rette for at neste runde med tildeling av havvind kan skje i 2025. Vi begrunner hvorfor vi mener tildeling i 2025 kun er mulig for arealer i områdene Sørvest F (Sørlige Nordsjø II) og Vestavind F (Utsira Nord), og ikke i noen av de 18 øvrige områdene.

Areal- og kapasitetsutvidelser av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord er mulig

Direktoratsgruppa mener at det er mulig å gjennomføre en tildeling for areal- og kapasitetsutvidelser av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord i 2025. Det er identifisert nye arealer tilknyttet de åpnede områdene Sørvest F som inkluderer Sørlige Nordsjø II, og Vestavind F som inkluderer Utsira Nord. Det er også potensial for kapasitetsutvidelse for begge områdene.

Areal- og kapasitetsutvidelsene kan gjøre det mulig å tildele tre til fire nye prosjekter på til sammen mellom 4 200 MW og 10 000 MW (i tillegg til fase 1 av Sørlige Nordsjø II) i området Sørvest F. For Vestavind F kan det være mulig med en kapasitetsøkning på 750 MW.

Hva må til for å rekke tildeling til 2025 for disse områdene? 

Tilleggsarealene for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord er ikke en del av den strategiske konsekvensutredning av havvind fra 2012. Det må derfor gjennomføres konsekvensutredning for disse arealene før de eventuelt kan åpnes. Direktoratsgruppa har derfor laget et forslag til utredningsprogram for 2025-tildelingen. Gjennomføringen er skilt fra den strategiske konsekvensutredningen for de resterende 18 områdene, for å oppnå tilstrekkelig fremdrift i begge prosessene.

Utredningsprogrammet inkluderer virkningene av arealutvidelsene ved Sørlige Nordsjø II (Sørvest F) og Utsira Nord (Vestavind F). Det inkluderer utredning av samlet belastning som følge av areal- og kapasitetsutvidelsene.

For å rekke tildeling av arealer i Sørvest F og Vestavind F i 2025, må det gjennomføres:

 • En kombinert kunnskapsinnhenting parallelt med den pågående planleggingen av de allerede utlyste områdene.
 • En prosess hvor den strategiske konsekvensutredningen og åpningsprosessen slås sammen. I en slik prosess sendes ikke den strategiske konsekvensutredningen av disse to områdene på en egen høring, men høres sammen med åpningsforslaget. Dette vil avvike fra en ordinær prosess som foreslått for de 18 øvrige områdene.

Direktoratsgruppa mener at man ved å skreddersy disse utredningene vil en kunne få et kunnskapsgrunnlag som tilfredsstiller krav for åpning av områder.

Hvorfor en egen prosess for disse områdene?

Siden Sørvest F og Vestavind F overlapper med områder som allerede er åpnet for havvind og som det allerede er innhentet mye kunnskap om, mener direktoratsgruppa at disse to områdene ikke trenger å rangeres. Det er derimot nødvendig for de 18 øvrige områdene siden det foreligger mindre kunnskap om disse områdene. 

De allerede åpnede områdene ble utpekt basert på den strategiske konsekvensutredningen 2012, der de kom ut med god teknisk egnethet, relativt lavt konfliktnivå med ulike brukerinteresser, og begrensede miljøutfordringer. Siden den gang er områdene ytterligere modnet, blant annet ved gjennomførings­messig og kommersiell vurdering fra flere potensielle aktører. Det er for disse områdene gjennomført noen grunnundersøkelser, som blir fulgt opp med ytterligere studier i 2023. Studiene omfatter blant annet oppfølgende miljøundersøkelser for fugl og bunnlevende organismer og vurderinger av nettilknytning. Kunnskapen fra disse undersøkelsene og utredningene er i mange tilfeller også representative for tilleggsarealene og kan derfor kunne brukes for disse.

Tidsplan 

Figuren under presenterer en overordnet tidslinje for en tildelinger i Sørvest F og Vestavind F i 2025. Tidsplanen tar utgangspunkt i en kombinert kunnskapsinnhenting for strategisk konsekvensutredning og åpning.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 3668, "udi": "umb://media/f92e3e2e06bf456b963bf8e7243e5169", "image": "/media/fa5c34n5/enkel-tidslinje-arealbehov2.png", "caption": "Overordnet tidsplan for 2025-tildeling. Kilde: NVE.", "altText": "Overordnet tidsplan for 2025-tildeling. Kilde NVE." }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Overordnet tidsplan for 2025-tildeling. Kilde: NVE.

Tilleggsarealene kan gi bedre arealutnyttelse i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

En åpning av tilleggsarealene kan muliggjøre en bedre arealutnyttelse av de allerede åpnede områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Dersom prosessen med å utrede Sørvest F settes i gang raskt og legges opp på en effektiv måte, kan det være mulig å inkludere tilleggsarealene i planleggingen av hvordan resten av Sørlige Nordsjø II (det vil si allerede åpnede arealer som ikke inngår i fase 1-utlysningen) best kan utnyttes. Det vil være en fordel for arealutnyttelsen å kunne se på hele arealet i ett. Direktoratsgruppa har anbefalt en kapasitetsutvidelse av Sørlige Nordsjø II, som sammen med arealutvidelsen vil kunne gi mulighet for en større tildeling i Sørvest F i 2025.

For Utsira Nord kan det være mulig å utvide de utlyste prosjektområdene dersom utredningen av Vestavind F viser at tilleggsarealet bør åpnes. Utredningsprosessen bør derfor settes raskt i gang, siden hele arealet av Utsira Nord har blitt utlyst. Også her vil det være en fordel for utnyttelsen av tilleggsarealene å kunne se på hele Vestavind F i ett.

Detaljert tidsplan som muliggjør for 2025-tildeling

Nedenfor presenteres en tidsplan for hvordan tilleggsarealer for Sørlige Nordsjø II (Sørvest F) og Utsira Nord (Vestavind F) kan tildeles i 2025. Den tar, som beskrevet over, utgangspunkt i en kombinert prosess for strategisk konsekvensutredning og åpning.

Tidsplan: 

 • Forslag til utredningsprogram for den strategiske konsekvensutredningen sendes på høring umiddelbart etter leveransen 25. april 2023.
 • Utredningsprogram for den strategiske konsekvensutredningen blir fastsatt i løpet av Q3 2023.
 • Eksterne fagutredninger starter i løpet av Q4 2023 og avsluttes senest i Q3 2024.
 • Den strategiske konsekvensutredning er ferdig sammenstilt Q4 2024.
 • Åpningsforslag med utredning sendes på høring i Q4 2024.
 • Åpningsvedtak fattes i Q1 2025.
 • Utlysning i Q2 2025, senest én måned etter åpning.
 • Tildeling i Q4 2025.

Merk at tidsplanen innebærer svært korte opphold mellom ulike aktiviteter:

 • Det er satt av tre måneder fra åpningsforslaget med utredning sendes på høring til åpningsvedtak. Denne perioden inkluderer avsatt tid for høringsinnspill og bearbeiding av høringsinnspillene.
 • Det er kun satt av én måned mellom åpning og utlysning, som innebærer at utlysningsdokumenter må utvikles parallelt med åpningsprosessen.

Til tross for disse utfordringene mener vi at tidsplanen som er beskrevet nedenfor er både praktisk gjennomførbar og innenfor prosesskravet.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 3657, "udi": "umb://media/c23cbd922bfa428f8caf015f99e0cd5d", "image": "/media/ss4dzqx0/prosess_fra-sku-til-tildeling.png", "caption": "Detaljert tidsplan for tildeling i 2025. Kilde: NVE.", "altText": "Detaljert tidsplan for tildeling i 2025" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Detaljert tidsplan for tildeling i 2025. Kilde: NVE.

Hvilke arealer er ikke klare for tildeling i 2025?

Prosessene for åpning av områder for havvind er beskrevet i Havenergilova § 2-2 (Opning av areal) og § 2-3 (Utlysing og tildeling av areal). Hovedregelen er at tildeling skal skje gjennom konkurranse i et areal som er åpnet. Åpning skal følge etter en konsekvens­utredning og tildelingen etter en konkurranse.

Det er mindre kunnskap om de øvrige 18 områdene. Disse områdene må følge et ordinært løp i henhold til havenergilova, med strategisk konsekvensutredning som sendes på høring før en åpningsprosess. Dette sikrer nødvendig involvering av berørte parter og gir viktige innspill til hvilke områder som bør vurderes åpnet eller ikke, og hvilken kunnskap som bør hentes inn før områder kan åpnes. En politisk beslutning om hvilke nye områder som skal åpnes for havvind bør bygge på kunnskapen fra konsekvensutredningen, rangeringen av områdene som gjøres i konsekvensutredningen og bearbeidingen av innspill i etterkant av konsekvensutredningen.

Deretter følger et åpningsforslag som også sendes på høring, før åpningsvedtak, utlysning og tildeling. Direktoratsgruppa sin vurdering er at en tildeling i 2025 forutsetter at åpningsforslaget sendes på høring allerede sent i 2024, som vist i tidsplanene i kapittel Hva må til for å rekke tildeling til 2025 for disse områdene? øverst på denne siden. Det betyr at den strategiske konsekvensutredningen må være ferdig utført og bearbeidet i løpet av høsten 2024. Dette inkluderer høring av konsekvensutredningen, bearbeiding av høringsinnspill og politiske vurderinger i etterkant.

Med unntak av det egne utredningsløpet for Sørvest F og Vestavind F, mener direktoratsgruppa at det er for liten tid til å rekke dette for de 18 andre identifiserte områdene.