Identifisering av utredningsområder for havvind

Publisert 25.04.23Sist endret 28.04.23

Del denne sidenDel på e-post

Vurdering av økt utnyttelse for Sørlige Nordsjø II

NVE har, i samråd med direktoratsgruppa, vurdert økt utnyttelse av områder som allerede er åpnet for havvind. På denne siden presenteres vurderingene av kapasitets- og arealutvidelse for Sørlige Nordsjø II.

Det er gjort tilsvarende vurderinger for Utsira Nord. Vurderingene er gjort av NVE i samråd med direktoratsgruppa.

Vi anbefaler areal- og kapasitetsutvidelse for Sørlige Nordsjø II

Som en del av arbeidet med å identifisere områder som skal konsekvensutredes med sikte på åpning etter havenergilova, er det identifisert et tilleggsareal til Sørlige Nordsjø II. Direktoratsgruppa anbefaler at dagens Sørlige Nordsjø II videreføres som en del av utredningsområdet Sørvest F. Dette gjelder med unntak av enkelte arealer, som vi foreslår at tas ut på grunn av hensyn til tobis og skipstrafikk.

Tilleggsarealet inngår ikke i den strategiske utredningen som ble utført for Sørlige Nordsjø II i 2012, og det må gjennomføres en konsekvensutredning for dette arealet før det eventuelt kan åpnes.

Direktoratsgruppa har videre identifisert et potensial for kapasitetsutvidelse for Sørlige Nordsjø II. Med kapasitetsutvidelse menes å øke kapasiteten utover de 3 GW som fremgår av åpningsvedtaket av 12. juni 2020. Siden vi også anbefaler en arealutvidelse, omfatter vurderingene våre nytteverdien av kapasitetsutvidelse i hele det foreslåtte området Sørvest F. Det er med andre ord ikke gjort en separat vurdering av kapasitetsutvidelse i det avgrensede området som allerede er åpnet. Vi anslår at det totalt i området Sørvest F, inkludert fase 1 av Sørlige Nordsjø II, kan bygges ut en kapasitet på mellom 5,7 GW og 11,5 GW. Dette er mellom 2,7 GW og 8,5 GW utover kapasiteten i åpningsvedtaket for Sørlige Nordsjø II.

Direktoratsgruppa anbefaler at tilleggsarealet utredes og at denne utredningen inkluderer vurderinger av samlet belastning forbundet med den mulige kapasitetsutvidelsen. Forslag til utredningsprogram finnes her. Dersom vurderingen av samlet belastning tilsier at kapasitetsutvidelse gir akseptable virkninger, mener vi en slik utvidelse vil være en god løsning som kan gi en bedre arealutnyttelse av det åpnede området.

Nærmere om arealutvidelse

Direktoratsgruppa har identifisert et tilleggsareal nord for Sørlige Nordsjø II. Kartet nedenfor viser dagens Sørlige Nordsjø II i grønt. Hele det skisserte området er det som er foreslått som nytt utredningsområde Sørvest F.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 3633, "udi": "umb://media/3c6612b84f764b49a562e785a3a0fa3f", "image": "/media/xyjgmpdw/sørvestf_sørligenordsjøii_a5l.jpg", "caption": "Kartet viser utredningsområdet Sørvest F og åpnet område Sørlige Nordsjø II. Kilde: NVE." }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Kartet viser utredningsområdet Sørvest F og åpnet område Sørlige Nordsjø II. Kilde: NVE.

Som vist i kartet over anbefaler direktoratsgruppa å fjerne to arealer innenfor det allerede åpnede arealet. Arealet i det nordøstlige hjørnet anbefales tatt ut på grunn av forekomst av tobis. Arealet i det nordvestlige hjørnet anbefales tatt ut på grunn av etablerte korridorer for skipstrafikk, og behovet for å etablere sikre seilingsruter til kontinentet gjennom potensielle utbyggingsområder for havvind.

Omtrent 10 km2 av det utlyste området for Sørlige Nordsjø II er utenfor det området som direktoratsgruppa har identifisert. Det betyr ikke at vi mener at det utlyste området skal reduseres. Forskjellen kommer av at de identifiserte områdene har en grov avgrensning fordi analysene og vurderingene er gjort på et overordnet nivå. Grensekoordinatene oppgitt for områdene i denne leveransen må derfor forstås som foreløpige.

Ingen av arealene vi foreslår å fjerne er inkludert i Olje- og energidepartementets inndeling av Sørlige Nordsjø II fase 1. 

Tilleggsarealet som direktoratsgruppa har identifisert nord for det åpnede området har en størrelse på omtrent 525 km2. Det totale arealet for det foreslåtte Sørvest F er 2702 km2. Det understrekes at tilleggsarealet ikke inngår i den strategiske utredningen som ble utført for Sørlige Nordsjø II i 2012, som var grunnlaget for åpningsbeslutningen i 2020. Det må derfor gjennomføres en konsekvensutredning av utvidelsen før området eventuelt kan åpnes.

Nærmere om kapasitetsutvidelse

NVE mener, i samråd med direktoratsgruppa, at det er hensiktsmessig å øke kapasiteten i det åpnede området utover de 3 GW som fremgår i åpningsvedtaket. Siden vi også anbefaler en arealutvidelse, omfatter vurderingene våre nytteverdien av kapasitetsutvidelse i hele det foreslåtte området Sørvest F. Det er ikke gjort en separat vurdering av kapasitetsutvidelse i det avgrensede området som allerede er åpnet. I dette arbeidet forutsetter vi at fase 1 vil ha en installert kapasitet på mellom 1,4 GW og 1,5 GW, som beskrevet i utlysningsnotat for fase 1.

Bakgrunnen for at vi anbefaler en kapasitetsutvidelse er de helhetlige vurderingene direktoratsgruppa har gjort av området Sørvest F. Vurderingene er basert på oppdaterte kartdata og ny kunnskap. I tillegg ble Sørlige Nordsjø II utpekt basert på den strategiske konsekvensutredningen i 2012. I dette arbeidet ble Sørlige Nordsjø II vurdert å ha god teknisk egnethet, relativt lavt konfliktnivå og begrensede miljøutfordringer.

Siden den gang har det vært en prosess, blant annet er det utført grunnundersøkelser og området har fått mye fokus i bransjen de siste årene. Direktoratsgruppa mener området er godt egnet for havvind, og at det er hensiktsmessig å muliggjøre en høyere utnyttelse enn kapasiteten gitt i åpningsvedtaket. Vi understreker at den samlede belastningen som følge av en eventuell kapasitetsutvidelse må utredes før tildeling.

Vurderinger av nettkapasitet og nettilknytning forbundet med kapasitetsutvidelsen er ikke inkludert i dette arbeidet, og må utredes som en del av den strategiske konsekvensutredningen.

Direktoratsgruppas anbefalinger for kapasitetsutvidelse for Sørvest F er som følger:

  • I resten av Sørvest F (utenom fase 1) anbefaler vi tre til fire utlysningsområder.
  • Anbefalt størrelse på utlysningsområdene er 350 – 400 km2.
  • Det anbefales en generell minimumstetthet på cirka 3,5 MW/km2 for hvert utlysningsområde. Dette sikres ved å knytte krav om minimumskapasitet til hvert område. For et utlysningsområde på 350 km2 tilsvarer det en minimumskapasitet på omtrent 1,2 GW. For et utlysningsområde på 400 km2 tilsvarer det omtrent 1,4 GW. Disse tallene tar utgangspunkt i at hele utlysningsområdet er dekket av vindturbiner.
  • Grensen for hvor mye kapasitet utover minimumskapasiteten som tillates i hvert utlysningsområde, bør fastsettes konkret for hvert enkelt område. Hensyn til miljø, sameksistens med næringsinteresser, nettilknytning og teknisk-økonomiske forhold må legges til grunn. Dersom det skal settes et tak for installert kapasitet bør dette være romslig og legge til rette for kommende standardiserte tilkoblingsløsninger. Nettilknytninger på 2–2,5 GW forventes å være tilgjengelige rundt år 2030. 2,5 GW kan derfor være et utgangspunkt dersom det skal settes en grense for maksimal kapasitet. Dette er høyere enn terskelen for dimensjonerende feil i det nordiske kraftsystemet, som er på 1,4 GW, og forutsetter derfor at vindkraften tilknyttes hybridforbindelser eller forbruk til havs.

Det totale arealet for Sørvest F er 2702 km2. Total installert kapasitet, gitt forutsetningene over, er mellom 5,7 GW –11,5 GW. I disse tallene er fase 1 av Sørlige Nordsjø II inkludert.

Utgangspunkt for vurderinger av total installert kapasitet

For det minste anslaget på 5,7 GW er det tatt utgangspunkt i tre utlyste områder (utover fase 1), på 400 km2 hver, med en installert kapasitet på 1,4 GW i hvert område.

For det største anslaget på 11,5 GW er det tatt utgangspunkt i 4 utlyste områder (utover fase 1), på 350 km2 hver, med en installert kapasitet på 2,5 GW i hvert område.

Mer om kapasitetstetthet

  • For et utlysningsområde med størrelse på 350 km2 vil en installert kapasitet på 1,2 GW – 2,5 GW resultere i en kapasitetstetthet mellom 3,4 MW/km2 – 7,1 MW/km2.
  • For et utlysningsområde med størrelse på 400 km2 vil en installert kapasitet på 1,4 GW – 2,5 GW resultere i en kapasitetstetthet mellom 3,5 MW/km2 – 6,3 MW/km2.

Her finnes mer informasjon om grunnlaget for anbefalingene for kapasitetsutvidelsen.

Vi understreker også at bunnforholdene i Sørlige Nordsjø II er ikke kartlagt, med unntak av deler av fase 1. Det medfører dermed usikkerhet knyttet til mulig utbyggingstetthet. Anbefalingene for kapasitetsutvidelse over gjelder dersom det ikke oppdages vanskelige grunnforhold som er til hinder for en noenlunde jevn utbygging av områdene.