Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Felles føringer for de strategiske konsekvensutredningene

På denne siden finner du forslag til felles føringer og krav for gjennomføringen av de to strategiske konsekvensutredningsprogrammene.

Føringer

Gjennomføringen skal gjøres i tråd med kravene i havenergilova, EU-direktivet om konsekvensutredninger av planer og program (plandirektivet) og OSPAR sine retningslinjer for vurdering av miljøvirkninger av vindkraft til havs. Oppsummert foreslås følgende føringer:

 • De strategiske konsekvensutredningene skal først vurdere virkninger av havvind generelt. Relevante virkninger skal beskrives. Deretter skal de samme virkningene vurderes for hvert av de identifiserte områdene.
 • Konsekvensutredningene deles i to prosjekter.
  1. De to områdene Sørvest F og Vestavind F skilles ut i en egen strategisk konsekvensutredning, ettersom disse utredningene skal kunne brukes direkte i en åpningsprosess frem mot eventuell tildeling i 2025.
  2. Strategisk konsekvensutredning for de 18 øvrige områdene.
 • Utredningene skal vurdere eventuelle konsekvenser av foreslått kapasitetsutvidelse av de åpnede arealene for Sørlig Nordsjø II og Utsira Nord.
 • Konsekvensutredningene skal, så langt som mulig, basere seg på eksisterende relevant og tilgjengelig kunnskap, og nødvendig oppdatering av denne. Det faglige kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med forvaltningsplanarbeidet for norske havområder skal benyttes der relevant.
 • Utredningene skal gjøres slik at det er mulig å både sammenligne og rangere de identifiserte områdene, og å sammenligne og rangere innad i et område for å avdekke om deler av området har høyere konfliktnivå eller teknisk egnethet.
 • Utredningene skal, så langt det lar seg gjøre, beskrive virkninger for fire hovedfaser i livsløpet til et vindkraftverk til havs: konsesjon/detalj­planlegging, utbygging, drift/overvåkning og fjerning/nedleggelse.
 • Utredningen skal beskrive aktuelle avbøtende tiltak for vesentlige virkninger for miljø og samfunn, både i bygge-, drifts- og avviklingsfasen.
 • Det skal vurderes om etablering av vindkraft til havs i de identifiserte områdene vil medføre vesentlige negative miljøvirkninger for andre land, jf. havenergilova § 4-2.
 • Eventuell manglende kunnskap som vil være relevant for åpning av et område for havvind, men som ikke fanges opp av denne konsekvensutredningen, skal beskrives for de områdene der dette er relevant.
 • Det skal vektlegges å fremskaffe nødvendig kunnskapsgrunnlag for vurderinger etter naturmangfoldloven kap. II.
 • Konsekvensutredningene skal dekke de identifiserte områdene, og inkludere virkninger i aktuelle influensområder for relevante tema. Influensområdet vil variere mellom ulike problemstillinger.
 • Det skal utredes arealer for bruk til både bunnfaste og flytende fundamenter. For bunnfaste fundamenter er det lagt til grunn dybder ned til 70 meter og for flytende fundamenter er det lagt til grunn dybder mellom 100 og 1000 meter. Dybden mellom 70 og 100 meter er i grensesjiktet mellom de to teknologiene, og kan i teorien benyttes av både flytende og bunnfaste fundamenter.

Utredningsprogram for generelle faglige avklaringer

En del av punktene i de foreslåtte utredningsprogrammene er generelle faglige avklaringer, som ikke er geografisk knyttet mot noen av de identifiserte områdene. Der det er hensiktsmessig vil disse generelle faglige avklaringene bli samlet i et felles faggrunnlag. Denne delen av konsekvensutredningen vil være en videreutvikling av den generelle kunnskapen som publiseres sammen med disse utredningsprogrammene.