Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Sammendrag - Del 2

En direktoratsgruppe ledet av NVE, bestående av Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket, Oljedirektoratet og Forsvarsbygg, har hatt i oppdrag å vurdere økt utnyttelse av de allerede åpnede områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. I tillegg skulle det lages en tidsplan som legger til rette for at neste tildeling av areal til havvind kan skje i 2025.

Det er laget et eget forslag til utredningsprogram for arealene som kan være aktuelle i en 2025-tildeling.

Direktoratsgruppa har parallelt hatt i oppdrag å foreslå områder for havvind som muliggjør tildeling av arealer tilsvarende 30 GW havvind innen 2040. For de nye identifiserte arealene er det laget et separat forslag til utredningsprogram. Direktoratsgruppas svar på denne delen av oppdraget er oppsummert i eget sammendrag.

Anbefalinger for Sørlige Nordsjø II

Direktoratsgruppa har identifisert et tilleggsareal for Sørlige Nordsjø II som kan gi mulighet for en fremtidig arealutvidelse av det allerede åpnede området. Det nye identifiserte utredningsområdet, som inkluderer Sørlig Nordsjø II, omtales som Sørvest F og har en størrelse på 2702 km2.

Direktoratsgruppa har videre identifisert et potensial for kapasitetsutvidelse for de delene av Sørlige Nordsjø II som per nå er åpnet, men ikke utlyst. Vi anslår at Sørvest F, inkludert fase 1 av Sørlige Nordsjø II, kan bygges ut med en total kapasitet på mellom 5,7 GW og 11,5 GW. Dette gir en kapasitetsutvidelse på mellom 2,7 GW og 8,5 GW utover kapasiteten i åpningsvedtaket for Sørlige Nordsjø II.

Direktoratsgruppa anbefaler at tilleggsarealet utredes og at denne utredningen inkluderer vurderinger av samlet belastning forbundet med den mulige kapasitetsutvidelsen. Dersom vurderingen av samlet belastning tilsier at kapasitetsutvidelse gir akseptable virkninger, mener vi en slik utvidelse vil være en god løsning som kan gi en bedre arealutnyttelse av det åpnede området.

Mer informasjon om anbefalingene for Sørlige Nordsjø II.

Anbefalinger for Utsira Nord

Direktoratsgruppa har identifisert tilleggsarealer for Utsira Nord som kan gi mulighet for fremtidig arealutvidelse. Det nye identifiserte utredningsområdet, som inkluderer Utsira Nord, omtales som Vestavind F og har en størrelse på 1989 km2

Direktoratsgruppa har vurdert potensialet for å øke kapasiteten i de allerede utlyste områdene innenfor Utsira Nord, utover de totalt 1500 MW som fremgår i åpningsvedtaket fra Olje- og energidepartementet av 12. juni 2020. I utlysningdokumentene beskrives muligheten for en opsjon ytterligere 250 MW ekstra i hvert utlysningsområde. Dersom dette gjennomføres, innebærer det en kapasitetsutvidelse på 750 MW utover kapasiteten i åpningsvedtaket for Utsira Nord.

Direktoratsgruppa anbefaler en utredning av det identifiserte tilleggsarealet, som inkluderer vurderinger av samlet belastning forbundet med den mulige kapasitetsutvidelsen. NVE mener i samråd med direktoratsgruppa at opsjonen på 250 MW ekstra i hvert utlysningsområde kan gi bedre arealutnyttelse av det åpnede området. Dersom vurderingen av samlet belastning tilsier at kapasitetsutvidelse gir akseptable virkninger, anbefaler vi en kapasitetsøkning på 750 MW for det åpnede området Utsira Nord.

Mer informasjon om anbefalingene for Utsira Nord.

Tildeling i 2025

Utvidelser av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord er mulig i 2025

Direktoratsgruppa mener at det er mulig å gjennomføre en tildeling for utvidelser av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord i 2025. Vi har identifisert nye arealer i forbindelse med disse områdene - Sørvest F som inkluderer Sørlige Nordsjø II og Vestavind F som inkluderer Utsira Nord – samt potensial for kapasitetsutvidelse for begge områdene.

Areal- og kapasitetsutvidelsene kan gjøre det mulig å tildele tre til fire nye prosjekter, på til sammen mellom 4200 MW og 10 000 MW i området Sørvest F (utover fase 1 i Sørlige Nordsjø II) og en kapasitetsøkning på 750 MW i Vestavind F.

De identifiserte tilleggsarealene for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord ble ikke strategisk konsekvensutredet i 2012. Det må gjennomføres en slik utredning for disse arealene før de eventuelt kan åpnes for havvind. Dette inkluderer utredning av samlet belastning som følge av areal- og kapasitetsutvidelsene. Direktoratsgruppa har foreslått et eget utredningsprogram for Sørvest F og Vestavind F.

For å rekke tildeling av arealer i Sørvest F og Vestavind F i 2025, må det gjennomføres:

  • en kombinert kunnskapsinnhenting parallelt med den pågående planleggingen av de allerede utlyste områdene
  • en prosess hvor den strategiske konsekvensutredningen og åpningsprosessen slås sammen. I en slik prosess sendes ikke den strategiske konsekvensutredningen av disse to områdene på en egen høring, men høres sammen med åpningsforslaget. Dette vil avvike fra en ordinær prosess som foreslått for de andre områdene.

Siden Sørvest F og Vestavind F overlapper med områder som allerede er åpnet for havvind og som det allerede er innhentet mye kunnskap om, mener direktoratsgruppa at disse to områdene ikke trenger å rangeres med de øvrige utredningsområdene. Det er derimot nødvendig for alle de andre identifiserte områdene, da dette er nye områder med lavere kunnskapsgrunnlag.

Figuren under presenterer en overordnet tidslinje for tildeling i Sørvest F og Vestavind F i 2025. Tidsplanen tar utgangspunkt i en kombinert kunnskapsinnhenting for strategisk konsekvensutredning og åpningsprosess. 

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 3667, "udi": "umb://media/ad7d37ec056548f7b33a74c6f6ac6601", "image": "/media/3i1h1llf/enkel-tidslinje-arealbehov2.png", "caption": "Overordnet tidsplan for 2025-tildeling. Kilde NVE.", "altText": "Overordnet tidsplan for 2025-tildeling. Kilde NVE." }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Overordnet tidsplan for 2025-tildeling. Kilde NVE.

Vurderes ikke realistisk å tildele andre identifiserte områder i 2025

Det er mindre kunnskap om de øvrige 18 områdene. Disse områdene må følge et ordinært løp i henhold til havenergilova, med strategisk konsekvensutredning som sendes på høring før en åpningsprosess. Dette vil sikre nødvendig involvering av berørte parter og gi viktige innspill til hvilke områder som bør vurderes åpnet eller ikke, og hvilken kunnskap som bør hentes inn. En politisk beslutning om hvilke nye områder som skal åpnes for havvind bør bygge på kunnskapen fra konsekvensutredningen, rangeringen av områdene som gjøres i konsekvensutredningen og bearbeidingen av innspill i etterkant av konsekvensutredningen.

Deretter følger et åpningsforslag som også sendes på høring, før åpningsvedtak, utlysning og tildeling. En tildeling i 2025 forutsetter at åpningsforslaget sendes på høring allerede sent i 2024, som vist i forslaget til tidsplan over. Det betyr at den strategiske konsekvensutredningen må være ferdig utført og bearbeidet i løpet av høsten 2024. Dette inkluderer høring av konsekvensutredningen, bearbeiding av høringsinnspill og politiske vurderinger i etterkant.

Med unntak av det egne utredningsløpet for areal- og kapasitetsutvidelser for Sørvest F og Vestavind F, mener direktoratsgruppa at det er for liten tid til å rekke dette til 2025 for de 18 øvrige områdene i denne leveransen.

Forslag til utredningsprogram

De identifiserte areal- og kapasitetsutvidelsene som er identifisert i denne leveransen må utredes videre før de eventuelt kan tildeles i 2025. Direktoratsgruppa har laget et forslag til program for utredning av Sørvest F og Vestavind F. Direktoratsgruppa anbefaler her en kombinert kunnskapsinnhenting for strategisk konsekvensutredning og åpning.

I tillegg er det laget et forslag til utredningsprogram for strategisk konsekvensutredning de 18 øvrige utredningsområder. Olje- og energidepartementet vil sende begge forslagene på høring, og deretter fastsette endelige utredningsprogram.