Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Forsvarsinteresser

Forsvarets interesser i havområder er særlig knyttet til skytefelt i sjø, forbudsområder innen Sjøforsvaret, andre områder av operativ betydning og militære radarer.

Teksten på denne siden er utarbeidet i samarbeid mellom Forsvarsbygg og NVE. 

Forsvarets interesser i havområder

Forsvarets skytefelt i sjø er områder hvor Forsvaret kan gjennomføre skytetrening og øvelser. Feltene er sentrale for Forsvarets operative virksomhet, og for den nasjonale beredskaps- og krisehåndteringsevnen. De skal sikre Forsvarets behov for å utdanne personell, prøve ut materiell, trene på operasjoner i luften og på og under vann, både alene og sammen med allierte. Aktivitetene ivaretar også behovet for norsk og alliert forsvarsindustri. 

Skytefeltene sikres gjennom forslag til forskrift til sikkerhetsloven. Forslag til Forskrift om skyte- og øvingsområder i sjø var på offentlig høring høsten 2021 og er under behandling i Forsvarsdepartementet. I forskriften ligger det inne et forbud mot å etablere faste eller midlertidige installasjoner innenfor feltene. 

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 3246, "udi": "umb://media/ecbf07ef33da4447a2fbe3d36e1beda6", "image": "/media/3edl51g0/forsvar_a4p-1.jpg", "caption": "Oversikt over eksisterende skytefelt og skytefelt under avvikling i norske havområder.", "altText": "Oversikt over eksisterende skytefelt og skytefelt under avvikling i norske havområder." }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Oversikt over eksisterende skytefelt og skytefelt under avvikling i norske havområder.

Militære forbudsområder innen Sjøforsvaret er fastsatt i egen forskrift, som forbyr ferdsel i viktige områder for Forsvaret. Områdene er relativt små og ligger alle innenfor grunnlinjen. 

Forsvaret overvåker aktivitet i norsk land-, sjø- og luftterritorium, samt aktivitet i norsk økonomisk sone. Aktivitet både under, over og på havoverflaten følges i størst mulig grad gjennom anvendelse av en rekke militære kapabiliteter, som kampfly, fregatter og radarsystemer. Dette er virksomhet som Forsvaret utøver langs hele kysten, og den er ikke begrenset til enkelte havområder. Områder som er aktuelle for havvind må også vurderes mot slik aktivitet.

Hvordan kan Forsvarets interesser bli påvirket av havvind?

I et skytefelt i sjø vil skyteaktiviteten utgjøre en fare for lufttrafikk og for ferdsel, og for installasjoner på havoverflaten når skyteøvelser pågår. Øvelsene pågår imidlertid i et relativt kort tidsrom, og ferdsel på sjøen og i luftrommet vil kunne tilpasses Forsvarets aktivitet. Selv om skytefeltene er i bruk i begrensede tidsperioder, kan det ikke være faste installasjoner i skytefeltene. Det kan derfor ikke etableres vindkraftverk til havs i områder som brukes som skytefelt. 

På samme måte som vindturbiner på land kan være til hinder for flyging og utgjøre en kollisjonsrisiko, er dette også tilfellet for vindturbiner til havs. Det vises derfor til nettsiden om luftfart i kunnskapsgrunnlaget. Der er både regelverk og de viktigste temaene når det gjelder vindturbiners påvirkning på sivil luftfart omtalt; sivil lavflyging, lavflyging med militære operasjoner, inn- og utflyging til flyplasser og hindermerking. 

Forsvarets systemer for å overvåke maritim aktivitet kan bli forstyrret av vindturbiner til havs, på samme måte som systemer kan bli forstyrret av vindturbiner på land. Hvilke radarsystemer som kan bli forstyrret, hvordan forstyrrelser kan oppstå og hvilke tiltak som kan redusere de negative virkningene, er nærmere omtalt på nettsiden om radar i kunnskapsgrunnlaget. Mulige forstyrrelser på andre aktuelle systemer er ikke studert på samme måte som for radarer, og er ikke en del av dagens kunnskapsgrunnlag. Eventuelle virkinger for andre systemer må derfor utredes. 

Sameksistens mellom Forsvarets interesser og havvind

Forsvarets skytefelt i sjø ligger plassert med jevne mellomrom langs kysten. For enkelte av skytefeltene kan plasseringen av skytefeltene justeres. En justering vil forutsette at det er tilgjengelig et tilsvarende areal i nærliggende områder som tilfredstiller Forsvarets krav og som ikke har konkurrerende arealbruk.  

Avbøtende tiltak for annen operativ virksomhet må belyses i det enkelte tilfelle. For Forsvarets bruk av radarer og for militær luftfart, er mulige avbøtende tiltak beskrevet på nettsiden om radar og luftfart i kunnskapsgrunnlaget. 

Usikkerhet og kunnskapsmangler

Av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser har Forsvarets virksomhet og planer behov for hemmelighold. Skjermingsverdig informasjon vil blant annet være områder av operativ betydning og radarstasjoners beliggenhet, og dette inngår derfor ikke i datagrunnlaget som er brukt for å identifisere områder. 

Havvind medfører til dels andre virkninger for Forsvarets operative aktivitet sammenlignet med vindkraft på land. Potensialet for forstyrrelser av Forsvarets maritime interesser er ikke belyst og utredet i samme grad som på land. Det er derfor behov for å utrede hvilke virkninger havvind kan ha for Forsvaret, og hvilke avbøtende tiltak som kan være aktuelle.

Om Forsvaret

Forsvaret er statens fremste virkemiddel for å verne om norsk suverenitet, territoriell integritet, våre demokratiske verdier og styresett og vår handlefrihet mot politisk, militært og annet press. Forsvaret beskytter Norges befolkning, territorium, sentrale samfunnsfunksjoner og infrastruktur mot trusler, anslag og angrep fra både statlige og ikke-statlige aktører. Forsvaret følger utviklingen i vår omverden, varsler om trusler mot vår sikkerhet, avskrekker og om nødvendig forsvarer Norge mot væpnede angrep.