Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Vurdering av økt utnyttelse for Utsira Nord

NVE har, i samråd med direktoratsgruppa, vurdert økt utnyttelse av områder som allerede er åpnet for havvind. På denne siden presenteres vurderingene av kapasitets- og arealutvidelse for Utsira Nord.

Det er gjort tilsvarende vurderinger for Sørlige Nordsjø II. Vurderingene er gjort av NVE i samråd med direktoratsgruppa.

Vi anbefaler areal- og kapasitetsutvidelse for Utsira Nord

Som en del av arbeidet med å identifisere områder som skal konsekvensutredes med sikte på åpning etter havenergilova, er det identifisert et tilleggsareal for Utsira Nord. Direktoratsgruppa anbefaler at dagens Utsira Nord videreføres som en del av utredningsområdet Vestavind F.

Tilleggsarealet inngår ikke i den strategiske utredningen som ble utført for Utsira Nord i 2012. Det må gjennomføres en konsekvensutredning for dette arealet før det eventuelt kan åpnes.

Direktoratsgruppa har videre vurdert potensialet for å øke kapasiteten i de allerede utlyste områdene innenfor Utsira Nord. Med kapasitetsutvidelse menes å øke kapasiteten utover de 1500 MW som fremgår av åpningsvedtaket av 12. juni 2020. I utlysningsdokumentene beskrives muligheten for en opsjon på ytterligere 250 MW i hvert utlysningsområde. Dersom dette gjennomføres, innebærer det en kapasitetsutvidelse på 750 MW utover kapasiteten i åpningsvedtaket for Utsira Nord.

Direktoratsgruppa anbefaler en utredning av det identifiserte tilleggsarealet, som inkluderer vurderinger av samlet belastning forbundet med den mulige kapasitetsutvidelsen. Forslag til utredningsprogram finnes her.

NVE mener, i samråd med direktoratsgruppa, at opsjonen på 250 MW ekstra i hvert utlysningsområde kan gi bedre arealutnyttelse av det åpnede området. Dersom vurderingen av samlet belastning tilsier at kapasitetsutvidelse gir akseptable virkninger, anbefaler vi en kapasitetsøkning på 750 MW for det åpnede området Utsira Nord.

Nærmere om arealutvidelse

Direktoratsgruppa har identifisert tilleggsarealer nord, vest og sør for Utsira Nord. Kartet under viser dagens Utsira Nord i grønt. Hele det skisserte området er det som er foreslått som nytt utredningsområde Vestavind F.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 3617, "udi": "umb://media/f3171ede7a254c4aaffd46374be5dcda", "image": "/media/1apbp2zf/vestavindf_utsiranord_a5l.jpg", "caption": "Kartet viser utredningsområdet Vestavind F og åpnet område Utsira Nord. Kilde: NVE." }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Kartet viser utredningsområdet Vestavind F og åpnet område Utsira Nord. Kilde: NVE.

Tilleggsarealene i sør og vest har en størrelse, form og beliggenhet i forhold til de utlyste områdene i Utsira Nord, som gjør det vanskelig å utnytte disse til separate prosjekter. Den praktiske utvidelsesmuligheten synes å ligge i en drifts- og forretningsmessig kobling til de allerede utlyste områdene. Dette fordi vindturbiner i tilleggsarealene vil ha produksjonsmessig innvirkning på de allerede utlyste områdene på grunn av vaketap.

Den nordlige utvidelsen kan egne seg til en frittstående utlysning, selv om det sannsynligvis vil kreves avbøtende tiltak eller en turbinhøyderestriksjon av hensyn til Bømlo radarstasjon. For dette området kan en havvindutbygging bli begrenset av en maksimumshøyde på turbinene, for å unngå blokkering av værradaren. Alternative avbøtende tiltak kan være en ny radar, som kommer i tillegg til eksisterende. Mer informasjon om dette finnes på områdesiden for Vestavind F.  

Tilleggsarealet som direktoratsgruppa har identifisert har en størrelse på omtrent 1000 km2. Det totale arealet for det foreslåtte området Vestavind F er omtrent 2000 km2. Det vil sannsynligvis være nødvendig å etablere buffersoner for skipstrafikk i utredningsområdet Vestavind F, slik det allerede er gjort ved etablering av utlysningsområder i det åpnede området Utsira Nord.

Det understrekes at tilleggsarealet ikke inngår i den strategiske utredningen som ble utført for Utsira Nord i 2012, som var grunnlaget for åpningsbeslutningen i 2020. Det må derfor gjennomføres en konsekvensutredning av utvidelsen før området eventuelt kan åpnes.

Nærmere om kapasitetsutvidelse

NVE mener, i samråd med direktoratsgruppa, at det er hensiktsmessig å øke kapasiteten i de tre utlyste områdene, utover de totalt 1500 MW som fremgår i åpningsvedtaket. Dette for å få en bedre arealutnyttelse av det åpnede området. I utlysningsdokumentene for Utsira Nord beskrives en mulighet for å øke kapasiteten med 250 MW for hvert av de utlyste områdene, fra 500 til 750 MW.

Bakgrunnen for at vi anbefaler en kapasitetsutvidelse er de helhetlige vurderingene direktoratsgruppa har gjort av området Vestavind F. Vurderingene er basert på oppdaterte kartdata og ny kunnskap. I tillegg ble Utsira Nord utpekt basert på den strategiske konsekvensutredningen i 2012. Der ble området vurdert å ha god teknisk egnethet, relativt lavt konfliktnivå og begrensede miljøutfordringer.

Siden den gang har det vært en prosess, blant annet er det gjennomført grunnundersøkelser og området har fått mye fokus i bransjen de siste årene. Direktoratsgruppa mener det er et område som er godt egnet for havvind, og at det er hensiktsmessig å muliggjøre en høyere utnyttelse enn kapasiteten gitt i åpningsvedtaket. Vi understreker at den samlede belastningen som følge av en eventuell kapasitetsutvidelse må utredes før tildeling.

De utlyste områdene er på 182 km2 hver. En kapasitet på 750 MW i hvert område vil tilsvare en tetthet på 4,2 MW/km2. Flytende fundamenter er en umoden teknologi, som kan vise seg å ha noe lavere kapasitetstetthet enn bunnfaste fundamenter, på grunn av mer komplekst internt kabelnett og forankringssystem. Basert på innspill fra bransjen har NVE tatt utgangspunkt i at en kapasitetstetthet opp mot 5 MW/km2 er realistisk for flytende fundamenter. NVE mener derfor at 4,2 MW/km2 er en hensiktsmessig utbyggingstetthet, som både legger opp til god utnyttelse av arealene og samtidig tar høyde for at sameksistens med andre næringer og interesser kan gjøre at ikke alle delene av området bør utnyttes. Dersom utredningen av samlet belastning viser at virkningene er akseptable, støtter vi derfor forslaget om å legge inn en opsjon på 250 MW ekstra kapasitet i hvert utlysningsområde.

Vi understreker samtidig at bunnforholdene i Utsira Nord ikke er kartlagt, noe som medfører en usikkerhet med tanke på mulig utbyggingstetthet. Anbefalingene for kapasitetsutvidelse over gjelder dersom det ikke oppdages vanskelige grunnforhold som er til hinder for en jevn utbygging av områdene.