Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Vurderte områder som ikke er foreslått utredet

På denne siden kan du lese NVE og direktoratsgruppa sine vurderinger av områdene som ble strategisk konsekvensutredet i 2012. Du finner også vurderinger av områder som vi har fått innspill til.

Områder fra 2010 og 2012 som ikke lenger vurderes som aktuelle

Havvindarbeidet fra 2010 og 2012

I 2010 identifiserte NVE, sammen med en direktoratsgruppe som besto av Oljedirektoratet, Kystverket, Fiskeridirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet), områder som kunne være aktuelle for havvind. 15 områder ble identifisert, og disse ble deretter strategisk konsekvensutredet. I 2012 leverte direktoratsgruppa rapporten “Havvind – Strategisk Konsekvensutredning”. Av de 15 områdene som ble identifisert, er to av områdene utlyst for havvindutbygging. Dette er Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

I oppdraget fra OED er det spesielt bedt om en vurdering av om noen av de 13 gjenstående områdene fra 2012 bør konsekvensutredes på nytt. I kartet under vises en oversikt over områdene som ble strategisk konsekvensutredet i 2012 (vist med turkis). De områdene som nå er identifisert og som forslås utredet videre er skravert.  

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 3262, "udi": "umb://media/a21f4c0bac144998818795a9710d1534", "image": "/media/bvgb5iqu/områder_nyegamle_a4p.jpg", "caption": "Kartet viser identifiserte områder fra 2010 og 2023. Kilde: NVE.", "altText": "Kartet viser identifiserte områder fra 2010 og 2023" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Kartet viser identifiserte områder fra 2010 og 2023. Kilde: NVE.

10 av 13 områder vurderes ikke lengre som aktuelle for havvind

Av de områdene fra 2012 som ikke er åpnet for havvindutbygging, blir 10 områder ikke med videre i planprosessen: Sandskallen-Sørøya Nord, Vannøya Nordøst, Auvær, Nordmela, Gimsøy Nord, Trænafjorden-Selvær, Nordøyan-Ytre Vikna, Olderveggen, Frøyagrunnene og Træna vest. 

Alle områder, bortsett fra Træna vest, har tilnærmet samme argumentasjon for hvorfor de ikke er vurdert som aktuelle områder for havvind i denne omgang. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold:

  • Områdene fra 2012 har store interessekonflikter. Det er generelt større interessekonflikter nærmere land enn lengre ut til havs. De 10 områdene fra 2012 ligger mellom 0 og 26 kilometer fra kysten, med flertallet innenfor en avstand på 0-14 kilometer. Oppdatert kunnskap og datagrunnlag har synliggjort stor konflikt med andre interesser, som fiskeri, skipsfart og viktige miljøverdier. 
  • Endringer i tekniske forutsetninger: Teknologiutviklingen innen både flytende og bunnfaste fundamenter har endret den teknisk-økonomiske egnetheten. Hvordan dette er vektet i analysen er derfor endret fra det som ble lagt til grunn i 2010- og 2012-vurderingen. Eksempelvis er bruk av flytende fundamenter mer aktuelt nå sammenlignet med tidligere, etter flere år med vellykkede pilotprosjekter. Dette gjør at områder som var mindre aktuelle for havvind i 2010, nå kan inkluderes i en strategisk konsekvensutredning. 

Området Træna Vest

Området Træna vest skiller seg fra de øvrige områdene fra 2010 og 2012. Dette området er lengre fra land, større og egnet for flytende fundamenter. Området er vist med svart firkant i figuren under, og det nye identifiserte området Nordvest A er vist med rød firkant.

Selv om 2012-området Træna vest er et teknisk egnet område, som kan ha lavere utbyggingskostnader siden det ligger noe nærmere land enn det identifiserte området Nordvest A, har området større interessekonflikter enn Nordvest A. Direktoratsgruppa mener det nye området Nordvest A samlet sett er mer egnet. På bakgrunn av dette anbefaler direktoratsgruppa at Træna vest utgår.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 3189, "udi": "umb://media/2d62e65d08f5416594d323bcb2d6241d", "image": "/media/lptgelpv/træna-vest.png", "caption": "Træna vest vist med svart firkant og det nye identifiserte området Nordvest A vist med rød firkant. Kilde: NVE." }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Træna vest vist med svart firkant og det nye identifiserte området Nordvest A vist med rød firkant. Kilde: NVE.

Deler av Stadthavet, Frøyabanken og Sørlige Nordsjø I videreføres

Direktoratsgruppa har konkludert med at kun deler av 2010/2012-områdene Stadthavet, Frøyabanken og Sørlige Nordsjø I bør konsekvensutredes på nytt. Disse arealene inngår nå som en del av de identifiserte områdene Vestavind A, Nordvest C og Sørvest B. Grunnen til at deler av de gamle områdene utgår, er fordi det er større interessekonflikter i disse delområdene. Områdene som ikke inngår i en ny strategisk konsekvensutredning, er vist i figuren under.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 3261, "udi": "umb://media/e2aa85f4ae6c4a6c97430c32cf3eaac2", "image": "/media/4kclvytm/2010vs2023_3kart_05a4l.jpg", "caption": "Deler av Frøyabanken, Stadthavet og Sørlige Nordsjø I, vist med grønn firkanter, og de nye identifiserte områdene Nordvest C, Vestavind A og Sørvest B vist i blått. Kilde: NVE.", "altText": "Deler av Frøyabanken, Stadthavet og Sørlige Nordsjø I, vist med grønn firkanter, og de nye identifiserte områdene Nordvest C, Vestavind A og Sørvest B vist i blått." }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Deler av Frøyabanken, Stadthavet og Sørlige Nordsjø I, vist med grønn firkanter, og de nye identifiserte områdene Nordvest C, Vestavind A og Sørvest B vist i blått. Kilde: NVE.

Innspill til områder som ikke er inkludert

Som en del av arbeidet med oppdraget, ba direktoratsgruppa i brev av 30. mai 2022 om innspill til områder som kan være aktuelle for ny fornybar energiproduksjon til havs. Informasjon om innspillsrunden ble også lagt ut på NVE sine nettsider.

Direktoratsgruppa mottok 27 innspill. Innspillene pekte både på større og mindre arealer, samt mer konkrete områder. Innspill til arealer kan ses i kart.

Noen av arealene som har blitt pekt på i innspill, inngår i områder som er identifisert av direktoratsgruppa. Dette gjelder imidlertid ikke alle arealer som har blitt spilt inn. Arealer som ikke er inkludert vurderes å ha større/flere interessekonflikter sammenlignet med områdene som nå er identifisert.

Når det gjelder de mindre områdene, utenfor Tønsberg, Flekkefjord, Stavanger og Bergen, utgår disse helt eller delvis. Grunnen til dette er at de vil ha større interessekonflikter enn de nye identifiserte områdene.

Det er behov for mer kraft til Østlandet, og Statnett har i rapporten tilknytning av nye havvindområder til land blant annet pekt på Grenlandsområdet som godt egnet for tilknytning av havvind. Det er imidlertid store interessekonflikter som begrenser tilgjengelig areal for utbygging av vindkraftverk til havs her. Direktoratsgruppa har ikke funnet egnede områder utenfor Østlandet.