Identifisering av utredningsområder for havvind

Del denne sidenDel på e-post

Resultater og videre bearbeiding

På denne siden finner du informasjon om resultatene fra egnethetsanalysen, og hvordan direktoratsgruppa har bearbeidet disse videre i arbeidet med å avgrense utredningsområdene.

Resultatene av egnethetsanalysen

Resultatene av egnethetsanalysen er vist i kartene under. I figuren presenteres kart fort teknisk egnethet og «balansert» utfall, der alle interesser er like viktig. Deretter det balanserte utfallet sammen med utfallene «Miljø og landskap» og «Næring og infrastruktur». Du kan lese mer om de ulike utfallene på siden Anvendelse av metoden. Nærmere informasjon om hva kartene viser er vist i tegnforklaringen.

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 3249, "udi": "umb://media/dfaf0adb7d7a42179a171354b9015985", "image": "/media/1ufk5x10/teknisk_balansert_2kart_a4l.jpg", "caption": "Kart som viser resultatet for tekniske egnethet (til venstre), og resultat for interessekonflikter (til høyre). Se tegnforklaring for nærmere beskrivelse.", "altText": "Kart som viser resultatet for tekniske egnethet (til venstre), og resultat for interessekonflikter (til høyre). Se tegnforklaring for nærmere beskrivelse." }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Kart som viser resultatet for tekniske egnethet (til venstre), og resultat for interessekonflikter (til høyre). Se tegnforklaring for nærmere beskrivelse.
{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 3250, "udi": "umb://media/47eb696efa02468587449ef2e9d924cf", "image": "/media/nbupwryc/scenarioer-_3kart_a4l.jpg", "caption": "Kartet viser endring i interessekonflikt ved utfallene \"balansert\" (til venstre), \"miljø og landskap\" (i midten) og \"næring og infrastruktur\" (til høyre). Se tegnforklaring for nærmere beskrivelse.", "altText": "Kartet viser endring i interessekonflikt ved utfallene \"balansert\" (til venstre), \"miljø og landskap\" (i midten) og \"næring og infrastruktur\" (til høyre). Se tegnforklaring for nærmere beskrivelse." }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }
Kartet viser endring i interessekonflikt ved utfallene "balansert" (til venstre), "miljø og landskap" (i midten) og "næring og infrastruktur" (til høyre). Se tegnforklaring for nærmere beskrivelse.

Videre bearbeiding

Egnethetsanalysen utgjorde første del av arbeidet med å identifisere mulige områder for havvind. Nedenfor beskrives den videre bearbeidingen av resultatene fra analysen og andre vurderinger som har ledet fram til det endelige forslaget til utredningsområder.

Grovinndeling og kvalitative vurderinger og justeringer av resultater fra analysen

Med utgangspunkt i egnethetsanalysen ble områder med lavest interessekonflikter som overlappet med teknisk egnede områder, identifisert. Basert på dette ble grove arealer tegnet opp.

Etter grovinndelingen ble de aktuelle arealene vurdert og bearbeidet av direktoratsgruppa. Det ble gjennomført kvalitative vurderinger basert på bakenforliggende kart, øvrig kartinformasjon og direktoratenes fagkunnskap. Basert på de kvalitative vurderingene ble avgrensningen av arealene justert.

Kvalitative vurderinger av andre identifiserte arealer

Direktoratsgruppa gjorde også kvalitative vurderinger av andre arealer enn de som ble identifisert først i egnethetsanalysen. Eksempler på slike arealer er:

  • Områdene som ble strategisk konsekvensutredet i 2012.
  • Områder pekt på i innspill.
  • Tilgrensende områder til utpekte arealer.
  • Områder som har nærhet til gunstige tilknytningspunkter og der det er kraftbehov på land.
  • Andre områder som fremstod hensiktsmessig å vurdere nærmere.

I disse kvalitative vurderingene brukte direktoratsgruppa relevant kartinformasjon og fagkunnskap til å vurdere arealenes tekniske egnethet for havvind, aktuelle interessekonflikter og mulighet for sameksistens. I denne prosessen ble enkelte områder lagt til de områdene som først ble identifisert. Områdene ble også videre justert, kuttet eller tatt helt ut.

Direktoratenes fagkunnskap, deres relevante data og kart, ble brukt i den påfølgende bearbeidingen. Dette var avgjørende for den endelige avgrensningen av områdene som foreslås.

Resultat: Identifiserte utredningsområder for havvind

Resultatet av egnethetsanalysen og bearbeidingen som er beskrevet over, er utredningsområder som er identifisert som aktuelle for havvind.

Som vist over var direktoratenes fagkunnskap, relevante data og kart avgjørende for den endelige avgrensningen av områdene som er identifisert.

Det har vært viktig å identifisere store nok arealer

Det har vært viktig for direktoratsgruppa å identifisere tilstrekkelig areal, slik at det vil være mulig å bygge ut 30 GW havvind etter at arealene har blitt strategisk konsekvensutredet og vært gjennom de påfølgende stegene i tildelingsprosessen. 

Det må forventes at den strategiske konsekvensutredningen viser at det innenfor de identifiserte områdene er arealer som ikke er egnet for utbygging av havvind. For å sikre et handlingsrom til å justere eller redusere de identifiserte områdene i de påfølgende stegene av tildelingsprosessen, har det derfor vært nødvendig å identifisere vesentlig mer areal enn det som faktisk er nødvendig for å bygge ut 30 GW havvind. Dette er også understreket i oppdragsbrevet fra Olje- og energidepartementet.

Ved å identifisere større areal har direktoratsgruppa dermed gitt rom for at områder kan reduseres eller fjernes, uten at det at det går på bekostning av ambisjonen om 30 GW havvind. En slik tilnærming gjør også at direktoratsgruppas forslag til utredningsområder legger til rette for at det er de beste og mest egnede områdene til slutt blir bygget ut.

Avgrensning av områdene er gjort på et overordnet nivå

Det er viktig å understreke at de identifiserte områdene har en grov avgrensning. Analysene og vurderingene er gjort på et overordnet nivå, og grensekoordinatene oppgitt for de identifiserte områdene i denne leveransen må derfor forstås som foreløpige.

Enkelte steder grenser de identifiserte områdene mot arealer som har juridisk bindende vern og som derfor er uaktuelle for havvind. Siden områdene er grovt inntegnet, kan det imidlertid medføre at slike arealer har havnet innenfor de identifiserte områdene. Det betyr ikke at disse arealene er vurdert som aktuelle for havvind.

Andre steder kan det være at mindre arealer som grenser til de identifiserte områdene egentlig skulle vært inkludert, men har falt utenfor området på grunn av den grove avgrensningen.

Den grove avgrensningen innebærer derfor at det i de videre prosessene kan forekomme justeringer av de identifiserte områdene.