Sikringshåndboka

Del denne sidenDel på e-post

Fase 2: Prosjektering av tiltak mot kvikkleireskred

Endringslogg Publisert 02.11.2023
Dette er den overordnede siden som gir deg generell informasjon om hvordan du kan prosjektere ulike typer sikringstiltak mot kvikkleireskred. I sikringshåndboka vil fase 2: Prosjektering hovedsakelig rette seg mot detaljprosjektering på byggesaksnivå. Du kan også bruke fagstoffet helt overordnet for å få innspill til planleggingen i fase 1, for eksempel til et forprosjekt.

Innledning

Formålet med prosjekteringsfasen er å dimensjonere og utforme tiltaket i detalj, og utarbeide tilstrekkelig grunnlag for utførelsesfasen. Fasen består i å

 • avklare og ved behov utarbeide grunnlag for prosjektering
 • prosjektere tiltaket etter stedlige forhold, gjeldende krav og anbefalinger
 • utarbeide produksjonsunderlag til utførelse

Prosjekteringen dreier seg om å tilpasse sikringstiltak til ulike tekniske krav og stedlige og miljømessige forutsetninger, beregne mengder, kostnader og utarbeide detaljtegninger, modeller og teknisk beskrivelse. På denne siden finner du veiledning om prosjektering som gjelder generelt for sikringstiltak mot kvikkleireskred. En oversikt over fasen vises i figur 1. Spesifikk veiledning til ulike sikringstiltak finner du i avsnitt Prosjekteringsmoduler.

Figur 1: Oversikt over de ulike fasene i sikringshåndboka på venstre side og oversikt over fase 2 på høyre side. De stiplede boksene angir typiske dokument som må være på plass før du går til neste fase.

Resultat av prosjekteringen er blant annet produksjonsunderlag for fase 3: Utførelse. Husk at noen punkter for fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) allerede må avklares under prosjekteringen og det kan være lurt å ta en titt på fase 4: Forvaltning drift og vedlikehold.

Fremtidig sikkerhetsnivå som forutsetning

I fase 1: Planlegging av tiltak mot kvikkleireskred fastsettes fremtidig sikkerhetsnivå til området som skal sikres. I noen tilfeller vil prosjekteringen vise at det ikke er mulig å oppnå ønsket sikkerhetsnivå. I så fall må forutsetningene for sikringsprosjektet justeres sammen med tiltakshaver.

Regelverk for prosjektering

Prosjektering av sikringstiltak skal gjennomføres i henhold til regler og krav gitt av blant annet SAK10 og TEK17. Krav til TEK17 §10-2 Konstruksjonssikkerhet, kan oppfylles ved prosjektering, metoder og utførelse etter Norsk Standard og Eurokodene. 

Dersom det planlegges sikringstiltak nær veier og jernbane må også Statens vegvesens og Bane NORs regelverk følges.

I oppstartsfasen må tiltaket klassifiseres i henhold til krav angitt i regelverk, forskrifter og veiledere. Klassifiseringen setter krav til blant annet geoteknisk prosjektering, omfang av grunnundersøkelser og krav til kontroll. Det er en fordel å involvere uavhengig kontrollerende foretak så tidlig som mulig for å få en effektiv prosjektgjennomføring.

Klassifisering av prosjektet

 • Tiltaksklasse fastsettes i henhold til SAK10. Veiledning til hvilke tiltaksklasser prosjekteringen av sikringstiltak normalt plasseres finner du i kapittel 11.4 De ansvarlige foretakenes ansvar (Direktoratet for byggkvalitet, 2023)
 • Geoteknisk kategori fastsettes i henhold til Eurokode 7 kapittel 2.1
 • Pålitelighetsklasse (CC/RC) fastsettes i henhold til Eurokode 0 kapittel NA.A1.3.1(901)
 • Krav til prosjekteringskontroll (PKK) fastsettes i henhold til Eurokode 0 kapittel NA.A1.3.1(903)
 • Krav til utførelseskontroll (UKK) fastsettes i henhold til Eurokode 0, kapittel NA.A1.3.1(904).

Noen relevante lover, standarder og veiledninger for prosjektering av sikringstiltak

En oversikt over noen av de mest sentrale lovene og forskriftene du må følge når du etablerer sikringstiltak mot flom og skred finner du i modul G0.001: Lover og forskrifter.

Roller og ansvar

Vanligvis vil rådgivende ingeniører prosjektere sikringstiltak, med mindre tiltakshaver disponerer eget personell med nødvendig kompetanse. Tiltakshaver vil vanligvis også være byggherre. Vedkommende kan ha en annen aktør som byggherrens representant. Sjekk byggherreforskriften for en beskrivelse av ulike roller og plikter knyttet til dem.

Når det skal prosjekteres sikringstiltak, er det viktig at skredfagkyndige/prosjekterende er klar over at kartleggingen, utredningen og prosjekteringen kan bli underlagt ansvarsrett (Direktoratet for byggkvalitet, 2023, kapittel 11.5).

Grunnlagsdata, grunnundersøkelser og befaring

Før du går i gang med prosjektering, må du ha valgt løsning for sikring og hentet inn grunnlagsdata for detaljprosjekteringen fra et eventuelt forprosjekt eller mulighetsstudie, se fase 1: Planlegging av tiltak mot kvikkleireskred.

Vurder både kvalitet og omfang av tilgjengelige grunnlagsdata. Det er godt mulig at det er behov for mer detaljerte og supplerende data til å prosjektere sammenlignet med hva som var behovet under planlegging. Omfanget av undersøkelser må vurderes og tilpasses i hvert tilfelle og avhenger blant annet av geologiske forhold, topografi, og planlagt tiltak (geoteknisk kategori). Det er viktig å kartlegge forholdene også for midlertidige tiltak som for eksempel riggområder, anleggsveier og deponier.

For tiltak mot kvikkleireskred er grunnundersøkelser spesielt viktig. Du kan lese mer om det i modul G1.005: Grunnundersøkelser

I oppstart av prosjekteringsfasen bør det foretas en befaring på stedet. Viktige punkter som bør vurderes under befaring er:

 • Mulig plassering av riggområder og anleggsveier. Dette er spesielt viktig i kvikkleireområder og du kan lese mer om dette i modul K0.001: Anleggsvei og riggområde i kvikkleireområder.
 • Mulig plassering av masseuttak, steinbrudd og midlertidige og permanente deponier
 • Gjennomførbarhet av planlagte sikringstiltak
 • Erosjons og flomforhold (vassdrag, overflate- og grunnvann)

Ivareta sikkerhet og miljø

Tenk sikkerhet og gjennomførbarhet for utførelsesfasen. 

Identifisere risiko

Ved prosjekteringen må faremomenter identifiseres. Disse bør om mulig prosjekteres bort. Alternativt skal avbøtende tiltak beskrives, for å redusere restrisikoen ved arbeidene mest mulig. Dersom det ikke er mulig, må dette beskrives i en restrisikorapport.

Det skal utarbeides sjekklister og spesielle prosedyrer som ivaretar sikkerheten ved gjennomføring av tiltaket. Prosjekterende skal i tillegg gi innspill til byggherrens SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, ifølge byggherreforskriften). Ansvarlig entreprenør må innarbeide disse momentene som del av det prosjekttilpassede HMS-systemet. Ved oppstart av de enkelte arbeidsoperasjonene må entreprenør og prosjekterende vurdere hvilke av disse momentene som må gjennomgås som del av Sikker-Jobb-Analyser (SJA). 

Eksempler på tiltak for god risikohåndtering gjennom prosjektet:

 • Møte ved oppstart av kritiske arbeidsoperasjoner med prosjekterende, byggherre og entreprenør, hvor prosjekteringen gjennomgås og kritiske elementer diskuteres. Rekkefølgebestemmelser for graving/fylling og plassering av masser bør vies spesiell oppmerksomhet. Alle personer på byggeplassen bør delta på dette møtet.
 • Instrumentering/måleprogram for deformasjoner, poretrykksoppbygging, eller lignende i anleggsfasen. Rutiner for oppfølging, varsling og tiltak bør gjennomgås.
 • Daglige rutiner for oppfølging av kontrollpunkter som for eksempel å se etter sprekker og deformasjoner i terreng.

Sjekk gjerne moduler under fase 3: Utførelse. Disse inneholder eksempler på spesifikke risikoreduserende tiltak.

HMS og SHA 

Det er byggherre/tiltakshaver som har ansvar for å utarbeide/koordinere SHA-plan. SHA-plan blir utarbeidet under prosjektering. Prosjekterende gir innspill til SHA-planen med tilhørende risikoanalyse.

Byggherre og prosjekterende har et ansvar for å vurdere risiko med fremtidige arbeider, slik som for eksempel under drift og vedlikehold jf. byggherreforskriften § 12 og 17.

Du finner mer informasjon om HMS og SHA på:

Overvåkning og rutiner for oppfølging på byggeplass

For å ivareta sikkerheten på stedet ved gjennomføring av sikringsarbeider, kan det være nødvendig med kontroll og overvåkning av ulike faremomenter over kortere eller lengre tidsperioder. Overvåkningen må beskrives som en del av prosjekteringsgrunnlaget og gjennomgås sammen med byggherre og entreprenør ved oppstart av anlegget. Den bør vurderes underveis og tilpasses ved behov. Nødvendigheten av overvåkning bør vurderes i forhold til konsekvenser ved overskridelse av grensetilstand, samt forventet nytte og effekt av et eventuelt overvåkningsprogram. Overvåkningen må tilpasses for hvert prosjekt, og prosjekterende må beskrive kritiske punkter og grenseverdier som bør inngå i et varslingssystem. Gjennomgang av rutiner for varsling og oppfølging på byggeplass bør være et punkt i oppstartsmøtet med entreprenør.

Eksempler på overvåkning og rutiner som benyttes i forbindelse med sikringstiltak i kvikkleiresoner:

 • Befaring og visuell inspeksjon av terreng for å kartlegge sprekker og terrengdeformasjoner og mulig utvikling av disse. Hyppighet avhenger av prosjektet. Inspeksjon kan gjennomføres daglig som del av rutine før oppstart av anlegget på morgenen.
 • Poretrykksmålere for overvåkning av poretrykk ved tiltak som for eksempel motfyllinger og kalksement-stabilisering av skråninger. Viktig å sette grenseverdier og rutiner for varsling. Det bør også tas stilling til hvor lenge målingene skal pågå.
 • Nedbørsovervåkning
 • Setningsmålinger
 • Inklinometre for å måle deformasjon av skråninger. Plassering av målepunkter og målenøyaktighet må vurderes, og det må lages rutiner for varsling ved overskridelse av bestemte grenseverdier.
 • Rystelsesmålere kan være relevant for overvåkning av vibrasjoner i kvikkleiresoner i forbindelse med for eksempel peling, komprimering og sprengningsarbeider. For å fastsette rystelsesgrenser og krav til målere samt plassering av disse vises det til NS 8141 serien.
 • Innmåling av terreng, sjø og elvebunn for dokumentasjon og kontroll av graving og utlegging av masser. Dette bør også benyttes for kartlegging av for eksempel terreng før og etter utglidninger og skred.
 • Bakkebasert InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) kan i spesielle tilfeller benyttes som overvåkning i forbindelse med sikringsarbeider i skredområder hvor konsekvensen er stor og det er stor fare for nye skred eller videreutvikling av skred.
 • Ha kontroll på bekker, overflate- og grunnvann som kan føre til erosjon og dermed redusere stabiliteten gjennom anleggsperioden. Grøfting og drenering kan være aktuelle tiltak.

Under finner du et eksempel på en kontrollplan. Det er viktig å ha en plan for oppfølging av verdier som havner utenfor toleransen.

Eksempler på kontrollplaner

 

Eksempel på en generell kontrollplan for….

Kontroll / observasjon / måling

Formål

Hyppighet / varighet

Vurderingsmetode

Toleranse

Ansvarlig utførelse / vurdering

1

Helling front av forblending

Sikre konsistens med prosjekteringen

Ved oppbygging

Enkel måling

Ikke brattere og ikke slakere

Entreprenør

2

Helling front av geonett-konstruksjon bak forblending

Sikre konsistens med prosjekteringen

Ved oppbygging

Enkel måling

Ikke brattere og ikke slakere

Entreprenør

3

Tilstrekkelig komprimering av fylling for hvert legg med geonett

Sikre konsistens med prosjekteringen

Ved utførelse

Vurdering/protokoll etc.

Ingen

Entreprenør

4

Forsiktig utførelse av komprimering

Sikre konsistens med prosjekteringen. Unngå oppbløting av underliggende silt/bløt leire

Ved utførelse

Vurdering/protokoll etc.

Ingen

Entreprenør

5

Ventetid på antatt 20 dager etter oppfylling til ca. kote x

Sikre konsistens med prosjekteringen. Ta unna en andel av setningene i anleggsfasen og justere mur for dette.

Ved utførelse

Antall dager, GPS/Nivellement

Ikke kortere

Entreprenør / UKUT Geo

6

Nivå for traug, avrettingslag og UK fundament for mur

Sikre konsistens med prosjekteringen

Under utførelse

GPS/Nivellement

+- 5 cm

Entreprenør

7

Geometri av utfylling utenfor forblending

Sikre konsistens med prosjekteringen

Ved utførelse

Enkel måling

Ingen

Entreprenør

8

Utførelse av erosjonssikring i elva. Plassering av ulike steinstørrelser, fiberduk mm

Sikre konsistens med prosjekteringen

Ved utførelse

Vurdering/protokoll etc.

Ingen

Entreprenør

9

Lagring av masser og tyngre anleggsmateriell. Ingen på areal som fylles ut.

Sikre at det ikke oppstår utilsiktede tilleggsbelastninger på fyllingen.

Daglig

Praktisk vurdering

Ingen lagring på utfylt område

Entreprenør

10

Dokumentasjon av fylling (materialer, lagtykkelser, komprimering).

Sikre konsistens med prosjekteringen/plangrunnlaget

Ved utførelse

Vurdering/protokoll etc.

Ingen

Entreprenør

11

Overflateerosjon i skjæring i originale masser

Sikre sikker utgraving, naboforhold og konsistens med prosjekteringen/plangrunnlaget

Daglig

Visuell vurdering

Lite

Entreprenør

12

Graveplanums integritet for fundamentering i originale masser

Sikre konsistens med prosjekteringen

Daglig / Under utførelse

Visuell vurdering

Ikke omrøring.

Entreprenør

13

Ved utførelsen av gravearbeidet og oppfylling til kote x, fra profil x- skal det ikke oppholde seg personer i byggegropa/graveskråningen.

 

Sikkerhet

Ved utførelse

Praktisk vurdering

Ingen

Entreprenør

14

Ved oppfylling over kote +x skal det ikke stå anleggsmaskiner nærmere enn 3 m fra ytterkant mur

Sikre konsistens med prosjekteringen

Ved utførelse

Praktisk vurdering

Ingen

Entreprenør

15

Konstruksjonens geometri er som prosjektert

Sikre konsistens med prosjekteringen

Under utførelse

GPS/Nivellement

+- 5 cm

Entreprenør

16

Kontroll av at armeringsmaterialet som leveres er i henhold til bestilling

 

Sikre konsistens med prosjekteringen

Ved mottak av nett

Visuell vurdering og datablad

Ingen

Entreprenør

17

Verifikasjon av at armeringen legges ut i prosjektert retning (ved nett med ulik styrke i hver retning) og tilstrekkelig oppstrammet

 

Sikre konsistens med prosjekteringen

Ved utførelse

Praktisk vurdering

Ingen

Entreprenør / UKUT Geo

 

Eksempler på kontrollplaner: 

Ytre miljø og miljøoppfølgingsplan

Begrepet ytre miljø (YM) er beskrevet i TEK17 kapittel 9 og omfatter vanligvis tema som blant annet:

 • naturmangfold: dyr og planter
 • kulturmiljø
 • landskap
 • friluftsliv
 • forurensning: utslipp, støy, støv
 • avfall med videre

En miljøoppfølgningsplan (MOP) eller ytre miljø-plan (YM-plan) utarbeides som en del av prosjekteringen for å sikre at gitte miljøkrav og miljømål ivaretas under utførelsen. Miljøkravene kan både være interne fra byggherrens side og eksterne, altså krav fra lover og forskrifter. Planen må beskrive hvilke tiltak som skal gjennomføres for å ivareta kravene og hvem som er ansvarlig for dette. Det finnes en egen Norsk Standard (NS 3466:2009) for utarbeidelse av miljøoppfølgningsplaner. Hjemmel for dette arbeidet finnes i internkontrollforskriften. Tiltakene som beskrives må innarbeides i anbudsdokumentasjonen og etableres hos entreprenøren som prosedyrer for utførelsen.

Les mer om miljøoppfølgingsplan

NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan beskriver en systematikk og en mal for utarbeidelse og bruk av miljøprogram og -oppfølgingsplaner for ytre miljø fra planlegging til riving og sanering.

Noen viktige punkter i prosjekteringen

Det er viktig å tenke på utførelsesfasen og sikkerhet allerede i prosjekteringen. Det er ikke alltid det er tiltaket i seg selv som er mest krevende utførelsesmessig. Den mest kritiske fasen kan for eksempel være etablering av anleggsveier for tilgang til områder hvor det skal bygges sikringstiltak.

I noen tilfeller kan det være vanskelig å oppfylle de krav til sikkerhet som er angitt i regelverket, uten at det får uforholdsmessige store konsekvenser i forhold til praktisk gjennomførbarhet og inngrep. Dersom det viser seg å være vanskelig i en permanent eller i en midlertidig fase, bør det gjøres en vurdering av risiko og konsekvens av hva det betyr dersom sikringstiltaket ikke blir gjennomført.

Noen punkter som bør vurderes i den forbindelse er:

 • Hvilken sikkerhet kan oppnås med sikringstiltak uten at det får uforholdsmessige store konsekvenser?
 • Er det i en midlertidig anleggsfase eller er det etter permanent sikringstiltak er utført at sikkerheten er for lav?

Hvis det viser seg at tiltaket ikke kan bygges på en forsvarlig måte, må en revurdere valgene under planlegging og hvis nødvendig revurdere valgte forutsetninger for sikringsprosjektet.

Kapittel 2.4.7.1 (5) i Eurokode 7 angir mindre strenge verdier enn de som er oppgitt i tabell NA.A.4 for midlertidige konstruksjoner eller forbigående dimensjonerende situasjoner hvis det kan begrunnes ut fra sannsynlige konsekvenser. For slike tilfeller kreves det detaljert planlegging, hvor det må dokumenteres at stabiliteten ikke forverres i noen faser, og at tiltakene gjennomføres under streng oppfølging og overvåkning. Det skal gjøres en grundig vurdering av mulige alternative tiltak, utredning av risiko og konsekvenser, og utarbeidelse av rutiner, rekkefølgebestemmelser og kontrollplan som må overføres til entreprenør før utførelsesfasen.

Anleggstekniske begrensninger for etablering av anleggsvei, rigg og massetransport er ofte prisbærende arbeid siden det legger føringer for utstyr, massevolum og fremdrift. Forholdene må beskrives som en del av den geotekniske prosjekteringen.

Produksjonsunderlag og leveranser

Produksjonsunderlag er det materialet som den utførende skal ha som grunnlag for utførelsen (SAK10, §1-2). Leveransen kan omfatte mer. Det varierer fra prosjekt til prosjekt hva som er nødvendig produksjonsunderlag og leveranser. Dette avhenger av blant annet størrelse på prosjektet, kontraktstype og kompleksitet.

De vanligste leveransene for sikringstiltak er:

 • Beskrivende tekster, spesifikasjoner
 • Modeller og tegninger som for eksempel situasjonsplan, snitt, planer, detaljtegninger, visualisering av landskap
 • Stikningsdata, maskinstyringsfiler
 • Tekniske notater, rapporter, utredninger og beregninger
 • Produktdokumentasjon og monteringsanvisninger (dersom prosjekterende har valgt produkt)
 • Dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold
 • Plan for kontroll og spesielle prosedyrer som ivaretar sikkerheten ved gjennomføring av de ulike tiltakene

Avhengig av kontraktsform kan det også være nødvendig å utarbeide masseoverslag, mengdebeskrivelse og materialkrav som utgangspunkt for anbud. NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner eller Statens vegvesens prosesskoder brukes ofte. Sikringshåndboka anbefaler at NS 3420 legges til grunn for anbudsbeskrivelser for sikringstiltak i kvikkleireområder og vassdrag. 

Det er nyttig å lage en leveranseplan tidlig i prosjektet for å få oversikt over leveransetidspunkter. Denne bør utarbeides sammen med byggherre, og er ett nyttig verktøy for byggherre i forhold til planlegging av anleggsgjennomføringen. Leveranseplanen er også nyttig for kontrollerende foretak for å få en effektiv gjennomføring av uavhengig og utvidet kontroll.

Prosjekterende må levere dokumentasjon som gir grunnlag for FDV av tiltaket. Nyttig informasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av anlegget blir beskrevet i prosjekteringsrapportene. Typisk informasjon som kan være fint å ha med: 

 • Vurdering av grunnforhold
 • Beregnet sikkerhet i ferdig situasjon for de ulike områdene
 • Beregnet flomvannstand og vannhastigheter for prosjektert erosjonssikring
 • Oppbygging av ulike sikringstiltak

Vurdert sikkerhetsnivå og reviderte faresoner/kvikkleiresoner

For vurdering av reviderte faresoner etter utført sikringstiltak, bør vurderingene ha de samme forutsetningene og utgangspunktet, som definert av ansvarlig geotekniker/prosjekterende for dimensjonering av sikringstiltak og vurderingen gjøres derfor av dem. Les mer om kritisk situasjon for å dimensjonere sikringstiltak i avsnitt Grunnlag for sikringstiltak i fase 1: Planlegging. 

Som hovedregel skal ikke de fremtidige kvikkleiresonene fra innledende fase og/eller detaljprosjekteringen endres. Det kan i spesielle tilfeller likevel være nødvendig hvis:

 • Uavhengig kontrollerende foretak / utvidet kontroll har avdekket mangler.
 • Det er gjort betydelige endringer fra produksjonsunderlaget under utførelsen.

Dette er uansett noe som skal avtales og avklares med ansvarlig geotekniker/prosjekterende, som forklart i fase 3: Utførelse av tiltak mot kvikkleireskred.

Reviderte faresoner meldes inn til NVEs side Innmelding av farekartlegging.

Sikringsplaner i regi av NVE

NVE pleier å samle prosjektering av et sikringstiltak i en såkalt sikringsplan. Sikringsplanen er en oppsummering og samler ulike fagrapporter som om naturmiljø, geoteknisk prosjektering, vassdragsteknikk, el. i ett dokument. Sikringsplanen blir sendt til høring hos kommunen og berørte parter.

Prosjekteringsmoduler

Prosjekteringsmodulene beskriver relevant informasjon for de som skal prosjektere ulike typer sikringstiltak mot kvikkleireskred.

Lover og forskrifter

Alle Denne modulen gir deg en oversikt over av de mest sentrale lovene og forskriftene du må følge når du etablerer sikringstiltak mot flom og skred.
Del denne modulen Del på e-post

Omregning av volum av masser

Fase 2 Når du beregner eller oppgir volumet for masser til sikringstiltaket, er det avgjørende at du formidler hvilken tilstand massene er i. Dette er for eksempel viktig når du bestiller og betaler for massene. I denne modulen får du en oversikt over ulike tilstander og hvordan du kan regne mellom dem.
Del denne modulen Del på e-post

Anleggsvei og riggområde i kvikkleireområder

Alle Etablering av anleggsvei og riggplass i kvikkleireområder kan være de mest kritiske elementene i en anleggsfase, og må utføres med forsiktighet. Veier må planlegges og utføres slik at de i hovedsak gir en stabiliserende effekt. Geotekniske vurderinger med stabilitetsberegninger, og eventuelle kompenserende tiltak, kan være nødvendig for en trygg anleggsgjennomføring.
Del denne modulen Del på e-post

Fylling i vann

Alle Fylling i vann gjøres ofte som et stabiliserende tiltak og som erosjonssikring. Det er flere forhold ved utfylling i vann som krever spesiell oppmerksomhet. Eksempelvis geoteknisk stabilitet, vurderinger av hydrologi/hydraulikk, forurensning og naturmangfold.
Del denne modulen Del på e-post

Deponering og mellomlagring av masser

Alle Her finner du en oversikt over hva du må tenke på ved prosjektering og etablering av et massedeponi, eller ved mellomlagring av masser, i områder med kvikkleire i grunnen. Ved deponering av overskuddsmasser fra ulike tiltak påføres det store laster på grunnen. Plassering av massene er viktig for å ivareta områdestabiliteten. Utforming og oppbygging av massedeponiet er viktig for å ivareta lokalstabiliteten og egenstabiliteten til deponiet.
Del denne modulen Del på e-post

Masseutskiftning med lette masser i kvikkleireområder

Alle Ved å masseutskifte jord med lette masser blir undergrunnen avlastet. Når tiltaket blir utført på toppen av skråninger, blir stabiliteten bedre uten at det er nødvendig å senke terrenget. Masseutskiftningen kan også være lastkompenserende. Mindre bygninger og veier kan da etableres under forutsetning om at dagens stabilitetsforhold ikke blir forverret. I denne modulen finner du informasjon om hvordan du prosjekterer og utfører masseutskifting med lette masser.
Del denne modulen Del på e-post

Dreneringstiltak i kvikkleireområder

Alle Dreneringstiltak utføres for å sikre trygg avrenning av overflatevann og grunnvann. Tiltakene bidrar til å stabilisere skråninger og forhindre overflateutglidninger. På denne siden finner du informasjon om hvordan du skal prosjektere og utføre dreneringstiltak.
Del denne modulen Del på e-post

Motfylling og terrengavlastning – Prosjektering

Fase 2 Stabilitetsforholdene kan forbedres ved å fjerne masser fra toppen av en skråning og legge ut masser som motfylling i foten av skråningen. Disse topografiske endringene reduserer spenningsnivået i skråningen og reduserer faren for skred. Etter at slike tiltak er utført kan det i en del tilfeller tillates utbygging i områder som i utgangspunktet må anses som skredutsatte. På denne siden finner du informasjon om hvordan du skal prosjektere motfylling og terrengavlastning.
Del denne modulen Del på e-post

Erosjonssikring i kvikkleireområder – Prosjektering

Fase 2 En stor andel av kvikkleireskredene vi har hatt i Norge har blitt utløst av erosjon langs vassdrag. Tiltak for å stoppe erosjon i kvikkleireområder er derfor essensielt i arbeidet med å forebygge nye skredhendelser. Aktuelle sikringstiltak mot erosjon er detaljert beskrevet i hovedtema om sikring mot flom og erosjon. I kvikkleireområder må det tas spesielle hensyn til stabilitetsforholdene både under planlegging og utførelse av tiltakene. Denne modulen utdyper hva det er viktig å tenke på og hvordan det kan prosjekteres for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet.
Del denne modulen Del på e-post

Kalk-/sementstabilisering – Prosjektering

Fase 2 Kalk-/sementstabilisering omfatter både kalk-/sementpeling og massestabilisering der bindemidler tilsettes jordvolumet for å oppnå økt fasthet. Grunnforsterkningen fører til økt bæreevne, stivhet og stabilitet. Denne modulen fokuserer på kalk-/sementstabilisering i forbindelse med skråningsstabilitet.
Del denne modulen Del på e-post

Saltstabilisering – Prosjektering

Fase 2 Kaliumklorid (KCl) er et salt som kan benyttes for å forbedre de omrørte egenskapene til kvikkleirer og redusere sprøbruddoppførselen. Dermed forhindres en skredhendelse fra å utvikle seg til et større kvikkleireskred. På denne siden finner du tips og råd til prosjektering av saltstabilisering. Teknikken er på utviklingsstadiet.
Del denne modulen Del på e-post

Videre lesning og referanser

Arbeidstilsynet (2023) Forskjellen på HMS og SHA. Tilgjengelig fra: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hms-i-bygg-og-anlegg/forskjellen-pa-hms-og-sha/ (Hentet: 11. april 2023).

Bane NOR (2022) Teknisk regelverk. Tilgjengelig fra: https://trv.banenor.no/wiki/Forside (Hentet: 11. april 2023).

Byggherreforskriften. Forskrift 1. januar 2010 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser.

Byggordboka (2018) Entrepriseformer. Tilgjengelig fra: https://www.byggordboka.no/artikkel/les/entrepriseformer (Hentet: 11. april 2023).

Direktoratet for byggkvalitet (2010) Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning.​ Tilgjengelig fra: https://dibk.no/byggeregler/sak/ (Hentet: 14. mai 2020).

Direktoratet for byggkvalitet (2017) Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Tilgjengelig fra: https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/ (Hentet: 14. mai 2020). 

Direktoratet for byggkvalitet (2023) Temaveileder Utbygging i fareområde. Tilgjengelig fra: https://dibk.no/saksbehandling-tilsyn-og-kontroll/temaveiledning-utbygging-i-fareomrader/1.-klimaendringer (Hentet: 11. april 2023).

Eurokode 0 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. (NS-EN 1990). Standard Norge.

Eurokode 1 Laster på konstruksjoner. (NS-EN 1991). Standard Norge.

Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering. (NS-EN 1997). Standard Norge.

Eurokode 8 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. (NS-EN 1998). Standard Norge.

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. (NS 3420:2019). Standard Norge.

NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. (NS 3466:2009). Standard Norge.

NVE (2009) Veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av steinVeileder nr. 4/2009. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat.

NVE (2019) Sikkerhet mot kvikkleireskred. Veileder nr. 1/2019. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat.

Rådgivende Ingeniørers forening (2019) SHA i bygge og anleggsprosjekter. Arkitektbedriftene i Norge og Rådgivende Ingeniørers forening (RIF). Tilgjengelig fra: https://rif.no/wp-content/uploads/2019/12/RIF1018_Veiledning_SHA2_112019.pdf (Hentet: 11. april 2023).

Statens vegvesen (2021) Publikasjoner fra Statens vegvesen. Tilgjengelig fra: https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/publikasjoner/ (Hentet: 11. april 2023). 

Veileder i Byggherreforskriften (2023) Prosjekterendes plikter. Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA). Tilgjengelig fra: https://byggherreforskriften.sfsba.no/kapitler/prosjekterendes-plikter (Hentet: 11. april 2023).

Endringslogg

Publisert 02.11.2023