Sikringshåndboka

Del denne sidenDel på e-post

Fase 2: Prosjektering av tiltak mot flom og erosjon

Endringslogg Sist revidert og publisert i ny layout: 02.11.2023
Revisjon: 02.11.2023, utvidet fra opprinnelig versjon publisert i utgått layout.
Publisert i utgått layout: 05.06.2020
Dette er den overordnede siden som gir deg generell informasjon om hvordan du kan prosjektere ulike typer sikringstiltak mot flom og erosjon. I sikringshåndboka vil fase 2: Prosjektering hovedsakelig rette seg mot detaljprosjektering på byggesaksnivå. Du kan også bruke fagstoffet helt overordnet for å få innspill til planleggingen i fase 1, for eksempel til et forprosjekt.

Innledning

Formålet med prosjekteringsfasen er å dimensjonere og utforme tiltaket i detalj, og utarbeide tilstrekkelig grunnlag for utførelsesfasen. Fasen består i å

 • avklare og ved behov utarbeide grunnlag for prosjektering
 • prosjektere tiltaket etter stedlige forhold, gjeldende krav og anbefalinger
 • utarbeide produksjonsunderlag til utførelse

Prosjekteringen dreier seg om å tilpasse sikringstiltak til ulike tekniske krav og stedlige og miljømessige forutsetninger, beregne mengder, kostnader og utarbeide detaljtegninger, modeller og teknisk beskrivelse. På denne siden finner du veiledning om prosjektering som gjelder generelt for sikringstiltak mot flom og erosjon. En oversikt over fasen vises i figur 1. Spesifikk veiledning til ulike sikringstiltak finner du i avsnitt Prosjekteringsmoduler.

Figur 1: Oversikt over de ulike fasene i sikringshåndboka på venstre side og oversikt over fase 2 på høyre side. De stiplede boksene angir typiske dokument som må være på plass før du går til neste fase.

Resultatet av prosjekteringen er blant annet produksjonsunderlag for fase 3: Utførelse. Husk at noen punkter for fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) allerede må avklares under prosjekteringen og det kan være lurt å ta en titt på fase 4: Forvaltning, drift og vedlikehold.

Fremtidig sikkerhetsnivå som forutsetning

I fase 1: Planlegging av tiltak mot flom og erosjon fastsettes fremtidig sikkerhetsnivå til området som skal sikres. I noen tilfeller vil prosjekteringen vise at det ikke er mulig å oppnå ønsket sikkerhetsnivå. I så fall må forutsetningene for sikringsprosjektet justeres sammen med tiltakshaver.

Regelverk for prosjektering

Prosjektering av sikringstiltak skal gjennomføres i henhold til regler og krav gitt av blant annet SAK10 og TEK17. Krav til TEK17 §10-2 Konstruksjonssikkerhet, kan oppfylles ved prosjektering, metoder og utførelse etter Norsk Standard og Eurokodene. Krav til sikkerhet for tiltak i forbindelse med flom og erosjon skal være i henhold til TEK 17 §7-2 med veiledning og NVEs veileder 03/2022 Sikkerhet mot flom.

Dersom det planlegges sikringstiltak nær veier og jernbane må også Statens vegvesens og Bane NORs regelverk følges.

I oppstartsfasen må tiltaket klassifiseres i henhold til krav angitt i regelverk, forskrifter og veiledere. Klassifiseringen setter krav til blant annet geoteknisk prosjektering, omfang av grunnundersøkelser og krav til kontroll. Det er en fordel å involvere uavhengig kontrollerende foretak så tidlig som mulig for å få en effektiv prosjektgjennomføring.

Klassifisering av prosjektet

 • Tiltaksklasse fastsettes i henhold til SAK10. Veiledning til hvilke tiltaksklasser prosjekteringen av sikringstiltak normalt plasseres i, finner du i kapittel 11.4 De ansvarlige foretakenes ansvar (Direktoratet for byggkvalitet, 2023).
 • Geoteknisk kategori fastsettes i henhold til Eurokode 7 kapittel 2.1.
 • Pålitelighetsklasse (CC/RC) fastsettes i henhold til Eurokode 0 kapittel NA.A1.3.1(901)
 • Krav til prosjekteringskontroll (PKK) fastsettes i henhold til Eurokode 0 kapittel NA.A1.3.1(903).
 • Krav til utførelseskontroll (UKK) fastsettes i henhold til Eurokode 0, kapittel NA.A1.3.1(904).
 • Konsekvensklasse i henhold til damsikkerhetsforskriften kapittel 4, hvis tiltaket kan demme opp vann. 

Noen relevante lover, standarder og veiledninger for prosjektering av sikringstiltak

En oversikt over noen av de mest sentrale lovene og forskriftene du må følge når du etablerer sikringstiltak mot flom og skred finner du i modul G0.001: Lover og forskrifter.

Roller og ansvar

Vanligvis vil rådgivende ingeniører prosjektere sikringstiltak, med mindre tiltakshaver disponerer eget personell med nødvendig kompetanse. Tiltakshaver vil vanligvis også være byggherre. Vedkommende kan ha en annen aktør som byggherrens representant. Sjekk byggherreforskriften for en beskrivelse av ulike roller og plikter knyttet til dem.

Når det skal prosjekteres sikringstiltak, er det viktig at flomfagkyndige/prosjekterende er klar over at kartleggingen, utredningen og prosjekteringen kan bli underlagt ansvarsrett (Direktoratet for byggkvalitet, 2023, kapittel 11.5).

Grunnlagsdata, grunnundersøkelser og befaring

Før du går i gang med prosjektering, må du ha valgt løsning for sikring og hentet inn grunnlagsdata for detaljprosjekteringen fra et eventuelt forprosjekt eller mulighetsstudie, se fase 1: Planlegging av tiltak mot flom og erosjon.

Vurder både kvalitet og omfang av tilgjengelige grunnlagsdata. Det er godt mulig at det er behov for mer detaljerte og supplerende data til å prosjektere sammenlignet med hva som var behovet under planlegging. Omfanget av undersøkelser må vurderes og tilpasses i hvert tilfelle og avhenger blant annet av hydrologiske og hydrauliske forhold, topografi, og planlagt tiltak. Det er viktig å kartlegge forholdene også for midlertidige tiltak som for eksempel riggområder, anleggsveier og deponier.

Grunnundersøkelser er spesielt viktig for tiltak som gir stor belastning på grunnen, som for eksempel ved flomvoller. Du kan lese mer om det i modul G1.005: Grunnundersøkelser

I oppstart av prosjekteringsfasen bør det foretas en befaring på stedet. Viktige punkter som bør vurderes under befaring er:

 • lokale hydrauliske forhold (strømningsforhold i vassdrag, overflate- og grunnvann), registrere vannlinje og overganger mellom over- og underkritisk strømning
 • kritiske punkter i og langs vassdraget (for eksempel i tilknytning til konstruksjoner)
 • erosjonsforhold
 • kontrollmåling av dypål, lysåpninger under bruer, eller lignende ved behov
 • mulig plassering av riggområder, anleggsveier, masseuttak, steinbrudd og midlertidige og permanente deponier
 • gjennomførbarhet av planlagte sikringstiltak

Ivareta sikkerhet og miljø

Tenk sikkerhet og gjennomførbarhet for utførelsesfasen. 

Identifisere risiko

Ved prosjekteringen må faremomenter identifiseres. Disse bør om mulig prosjekteres bort. Alternativt skal avbøtende tiltak beskrives, for å redusere restrisikoen ved arbeidene mest mulig. Dersom det ikke er mulig, må dette beskrives i en restrisikorapport.
Det skal utarbeides sjekklister og spesielle prosedyrer som ivaretar sikkerheten ved gjennomføring av tiltaket. Prosjekterende skal i tillegg gi innspill til byggherrens SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, ifølge byggherreforskriften). Ansvarlig entreprenør må innarbeide disse momentene som del av det prosjekttilpassede HMS-systemet. Ved oppstart av de enkelte arbeidsoperasjonene må entreprenør og prosjekterende vurdere hvilke av disse momentene som må gjennomgås som del av Sikker-Jobb-Analyser (SJA). 

Eksempler på tiltak for god risikohåndtering gjennom prosjektet:

 • Møte ved oppstart av kritiske arbeidsoperasjoner med prosjekterende, byggherre og entreprenør, hvor prosjekteringen gjennomgås og kritiske elementer diskuteres. Alle personer på byggeplassen bør delta på dette møtet.
 • Rutiner for å jobbe nært ved og eventuelt i vassdrag. Rutiner ved store vannføringer bør vies spesiell oppmerksomhet. 
 • Instrumentering/måleprogram for vannstand, turbiditet eller lignende i anleggsfasen. Rutiner for oppfølging, varsling og tiltak bør gjennomgås.
 • Daglige rutiner for oppfølging av kontrollpunkter.

Sjekk gjerne moduler under fase 3: Utførelse. Disse inneholder eksempler på spesifikke risikoreduserende tiltak.

HMS og SHA 

Det er byggherre/tiltakshaver som har ansvar for å utarbeide/koordinere SHA-plan. SHA-plan blir utarbeidet under prosjektering. Prosjekterende gir innspill til SHA-planen med tilhørende risikoanalyse.

Byggherre og prosjekterende har et ansvar for å vurdere risiko med fremtidige arbeider, slik som for eksempel under drift og vedlikehold jf. byggherreforskriften § 12 og 17.

Du finner mer informasjon om HMS og SHA på:

Overvåkning og rutiner for oppfølging på byggeplass

For å ivareta sikkerheten på stedet ved gjennomføring av sikringsarbeider, kan det være nødvendig med kontroll og overvåkning av ulike faremomenter over kortere eller lengre tidsperioder. Overvåkningen må beskrives som en del av prosjekteringsgrunnlaget og gjennomgås sammen med byggherre og entreprenør ved oppstart av anlegget. Den bør vurderes underveis og tilpasses ved behov. Nødvendigheten av overvåkning bør vurderes i forhold til konsekvenser ved overskridelse av grensetilstand, samt forventet nytte og effekt av et eventuelt overvåkningsprogram. Overvåkningen må tilpasses for hvert prosjekt, og prosjekterende må beskrive kritiske punkter og grenseverdier som bør inngå i et varslingssystem. Gjennomgang av rutiner for varsling og oppfølging på byggeplass bør være et punkt i oppstartsmøtet med entreprenør.

Eksempler på overvåkning og rutiner som benyttes i forbindelse med sikringstiltak i nærheten av vassdrag:

 • Nedbør- og vannstandsregistrering med sanntidslogging og -varsling. Forhåndsdefinerte grenseverdier for anleggsstans eller ulike avbøtende tiltak.
 • Fortløpende kontroll på vassdrag, overflate- og grunnvann som kan føre til erosjon og dermed redusere stabiliteten gjennom anleggsperioden. Grøfting og drenering kan være aktuelle tiltak.
 • Overvåking av diverse miljøparametere som turbiditet og surhet (pH-verdi).
 • Innmåling av terreng, sjø og elvebunn for dokumentasjon og kontroll av avgraving og utlegging av masser. 
 • Befaring og visuell inspeksjon av terreng og anlegg for å kartlegge sprekker og terrengdeformasjoner og mulig utvikling av disse. Hyppighet avhenger av prosjektet. Inspeksjon kan gjennomføres daglig som del av rutine før oppstart av anlegget på morgenen.
 • Hvis det kan være kvikkleire i området for tiltak, sjekke også punktene beskrevet i fase 2: Prosjektering av tiltak mot kvikkleireskred.

Under finner du et eksempel på en kontrollplan. Det er viktig å ha en plan for oppfølging av verdier som havner utenfor toleransen.

Ytre miljø og miljøoppfølgingsplan

Begrepet ytre miljø (YM) er beskrevet i TEK17 kapittel 9 og omfatter vanligvis tema som blant annet:

 • naturmangfold: dyr og planter
 • kulturmiljø
 • landskap
 • friluftsliv
 • forurensning: utslipp, støy, støv
 • avfall med videre

En miljøoppfølgningsplan (MOP) eller ytre miljø-plan (YM-plan) utarbeides som del av prosjekteringen for å sikre at gitte miljøkrav og miljømål ivaretas under utførelsen. Miljøkravene kan både være interne fra byggherrens side og eksterne, altså krav fra lover og forskrifter. Planen må beskrive hvilke tiltak som skal gjennomføres for å ivareta kravene og hvem som er ansvarlig for dette. Det finnes en egen Norsk Standard (NS 3466:2009) på utarbeidelse av miljøoppfølgningsplaner. Hjemmel for dette arbeidet finnes i internkontrollforskriften. Tiltakene som beskrives må innarbeides i anbudsdokumentasjonen og etableres hos entreprenøren som prosedyrer for utførelsen.

Eksempel på ytre miljø-plan

Under har vi gitt noen punkter som kan være viktige i en YM-plan for tiltak mot flom og erosjon:

 • Forurensing av jord/vann
  • Utslipp av drivstoff fra anleggsmaskiner, aggregat, kompressor eller helikopter.
  • Vask av maskiner og kjøretøy resulterer i frislipp av oljeprodukter eller kjemikalier til miljøet.
  • Avrenning med høy pH (basisk) fra betong/mørtel.
  • Søl under bruk av kjemikalier.
 • Luftforurensing
  • Utslipp av avgasser fra kjøretøy eller anleggsmaskiner.
  • Brann i brakkerigg, maskiner og kjøretøy gir utslipp til luftforurensing.
  • Støv tildekker vegetert terreng eller spres mot bebyggelse.
 • Unødig energiforbruk og frislipp av klimagasser
  • Overflødig utslipp fra kjøretøy, aggregat og kompressorer.
 • Spredning av avfall
  • Rester av emballasje eller avfall spres under rydding/transport og blir liggende i terrenget eller vassdraget.
 • Landskapsbilde – påvirkning
  • Sikringstiltakene skaper unaturlige element i landskapsbildet.
  • Spordannelse på grunn av kjøring med maskiner i terreng.
 • Kulturminner
  • Kulturminner skades ved graving/boring eller annen bruk av maskiner.
 • Naturressurser påvirkes
  • Støy og ferdsel gir negativ påvirkning av arter.
  • Svevestøv fra boreaktivitet.
 • Støy og vibrasjoner
  • Anleggs- og helikoptertrafikk, bruk av aggregat og kompressor i området kan være skjemmende for mennesker og dyr.

Her er et eksempel på en YM-plan for en del av sikringsarbeidene i Vannledningsdalen på Svalbard. Noen av punktene er spesielt rettet mot forhold på Svalbard, men flere punkt kan være like relevant andre steder.

Les mer om miljøoppfølgingsplan

NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan beskriver en systematikk og en mal for utarbeidelse og bruk av miljøprogram og -oppfølgingsplaner for ytre miljø fra planlegging til riving og sanering.

Noen viktige punkter i prosjekteringen

Det er viktig å tenke på utførelsesfasen og sikkerhet allerede i prosjekteringen. Det er ikke alltid det er tiltaket i seg selv som er mest krevende utførelsesmessig. Den mest kritiske fasen kan for eksempel være vannhåndtering under utførelsen.

I noen tilfeller kan det være vanskelig å oppfylle de krav til sikkerhet som er angitt i regelverket, uten at det får uforholdsmessige store konsekvenser i forhold til praktisk gjennomførbarhet og inngrep. Dersom det viser seg å være vanskelig i en permanent eller i en midlertidig fase, bør det gjøres en vurdering av risiko og konsekvens av hva det betyr dersom sikringstiltaket ikke blir gjennomført.

Noen punkter som bør vurderes i den forbindelse er:

 • Hvilken sikkerhet kan oppnås med sikringstiltak uten at det får uforholdsmessige store konsekvenser?
 • Er det i en midlertidig anleggsfase eller er det etter permanent sikringstiltak er utført at sikkerheten er for lav?

Hvis det viser seg at tiltaket ikke kan bygges på en forsvarlig måte, må en revurdere valgene under planlegging og hvis nødvendig revurdere valgte forutsetninger for sikringsprosjektet.

Kapittel 2.4.7.1 (5) i Eurokode 7 angir mindre strenge verdier enn de som er oppgitt i tabell NA.A.4 for midlertidige konstruksjoner eller forbigående dimensjonerende situasjoner hvis det kan begrunnes ut fra sannsynlige konsekvenser. For slike tilfeller kreves det detaljert planlegging, hvor det må dokumenteres at vannet kan bli håndtert på en god måte med overvåkning. Det skal gjøres en grundig vurdering av mulige alternative tiltak, utredning av risiko og konsekvenser, og utarbeidelse av rutiner, rekkefølgebestemmelser og kontrollplan som må overføres til entreprenør før utførelsesfasen.

Anleggstekniske begrensninger for etablering av vannhåndtering, anleggsvei, rigg og massetransport er ofte prisbærende arbeid siden det legger føringer for utstyr, massevolum og fremdrift. Forholdene må beskrives som del av den geotekniske prosjekteringen.

Produksjonsunderlag og leveranser

Produksjonsunderlag er det materialet som den utførende skal ha som grunnlag for utførelsen (SAK10, §1–2). Leveransen kan omfatte mer. Det varierer fra prosjekt til prosjekt hva som er nødvendig produksjonsunderlag og leveranser. Dette avhenger av blant annet størrelse på prosjektet, kontraktstype og kompleksitet.

De vanligste leveransene for sikringstiltak er:

 • beskrivende tekster, spesifikasjoner
 • modeller og tegninger som for eksempel situasjonsplan, snitt, planer, detaljtegninger, visualisering av landskap
 • stikningsdata, maskinstyringsfiler
 • tekniske notater, rapporter, utredninger og beregninger
 • produktdokumentasjon og monteringsanvisninger (dersom prosjekterende har valgt produkt)
 • dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold
 • plan for kontroll og spesielle prosedyrer som ivaretar sikkerheten ved gjennomføring av de ulike tiltakene

Avhengig av kontraktsform kan det også være nødvendig å utarbeide masseoverslag, mengdebeskrivelse og materialkrav som utgangspunkt for anbud. NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner eller Statens vegvesens prosesskoder brukes ofte. Sikringshåndboka anbefaler at NS 3420 legges til grunn for anbudsbeskrivelser for sikringstiltak i kvikkleireområder og vassdrag. 

Det er nyttig å lage en leveranseplan tidlig i prosjektet for å få oversikt over leveransetidspunkter. Denne bør utarbeides sammen med byggherre, og er ett nyttig verktøy for byggherre i forhold til planlegging av anleggsgjennomføringen. Leveranseplanen er også nyttig for kontrollerende foretak for å få en effektiv gjennomføring av uavhengig og utvidet kontroll.

Prosjekterende må levere dokumentasjon som gir grunnlag for FDV av tiltaket. Nyttig informasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av anlegget blir beskrevet i prosjekteringsrapportene. Typisk informasjon som kan være fint å ha med: 

 • vurdering av flom- og grunnforhold
 • beregnet sikkerhet i ferdig situasjon for de ulike områdene
 • beregnet flomvannstand og vannhastigheter 
 • oppbygging av ulike sikringstiltak

Vurdert sikkerhetsnivå og reviderte faresoner

For vurdering av reviderte faresoner etter utført sikringstiltak, bør vurderingene ha de samme forutsetningene og utgangspunktet, som definert av ansvarlig vassdragstekniker/prosjekterende for dimensjonering av sikringstiltak og vurderingen gjøres derfor av dem. Les mer om scenario for å dimensjonere sikringstiltak i avsnitt Grunnlag for sikringstiltak i fase 1: Planlegging. 

Som hovedregel skal ikke de fremtidige faresonene fra innledende fase og/eller detaljprosjekteringen endres. Det kan i spesielle tilfeller likevel være nødvendig hvis:

 • Uavhengig kontrollerende foretak / utvidet kontroll har avdekket mangler.
 • Det er gjort betydelige endringer fra produksjonsunderlaget under utførelsen.

Dette er uansett noe som skal avtales og avklares med ansvarlig fagkyndige / prosjekterende, som forklart i fase 3: Utførelse av tiltak mot flom og erosjon.

Reviderte faresoner meldes inn til NVEs side Innmelding av farekartlegging.

Sikringsplaner i regi av NVE

NVE pleier å samle prosjektering av et sikringstiltak i en såkalt sikringsplan. Sikringsplanen er en oppsummering og samler ulike fagrapporter om naturmiljø, vassdragsteknisk og geoteknisk prosjektering, ol. i ett dokument. Sikringsplanen blir sendt til høring hos kommunen og berørte parter.

Prosjekteringsmoduler

Prosjekteringsmodulene beskriver relevant informasjon for de som skal prosjektere ulike typer sikringstiltak mot flom og erosjon.

Lover og forskrifter

Alle Denne modulen gir deg en oversikt over av de mest sentrale lovene og forskriftene du må følge når du etablerer sikringstiltak mot flom og skred.
Del denne modulen Del på e-post

Omregning av volum av masser

Fase 2 Når du beregner eller oppgir volumet for masser til sikringstiltaket, er det avgjørende at du formidler hvilken tilstand massene er i. Dette er for eksempel viktig når du bestiller og betaler for massene. I denne modulen får du en oversikt over ulike tilstander og hvordan du kan regne mellom dem.
Del denne modulen Del på e-post

Miljøtilpassing av sikring i vassdrag

Alle Denne modulen tar for seg ulike sikringstiltak i små og store vassdrag, og beskriver hvordan sikring bør gjennomføres for å ivareta miljøet i og langs elva på best mulig måte.
Del denne modulen Del på e-post

Ordna steinlag, sidesikring – Prosjektering

Fase 2 Erosjonssikring av elvesider kan utføres som ordna steinlag med tilstrekkelig stor og gradert stein. I denne modulen finner du informasjon om hvordan du skal prosjektere ordna steinlag, sidesikring.
Del denne modulen Del på e-post

Beregning og valg av steinstørrelse i erosjonssikringer

Fase 2 Steinstørrelser i et erosjonssikringstiltak bestemmes i praksis ut i fra en kombinasjon av teoretiske beregningsmetoder og praktisk erfaring. Både forventet belastning og "nytte/kost" for tiltaket må legges til grunn. I denne modulen får du tips til hva du må vurdere når du skal velge steinstørrelse i erosjonssikringer. Du finner en oversikt over de vanligste beregningsmetodene, hvordan de brukes og hvordan du vurderer resultatet.
Del denne modulen Del på e-post

Flomvoll – Prosjektering

Fase 2 I denne modulen får du en oversikt over tema som er aktuelle i forbindelse med oppføring av flomvoll. Flomvoller etableres som fysiske terrenginngrep for å sikre arealer, bygg eller infrastruktur mot flom. En flomvoll består normalt av løsmasser og er ofte bygget som en tett konstruksjon. Flomvoller brukes i områder med relativt god plass da de krever tilgang på betydelige arealer. Flomvoller har samtidig gode muligheter for landskapsmessige tilpasninger og relativt lave kostnader. 
Del denne modulen Del på e-post

Massebasseng og masseuttak – Prosjektering

Fase 2 I denne modulen finner du en beskrivelse av hvordan du går frem for å prosjektere massebasseng med tilhørende konstruksjoner og masseuttak, når formålet er å redusere faren for flomskader.
Del denne modulen Del på e-post

Kulvert – kapasitetsberegning

Fase 2 Når du prosjekterer kulverter, må du sørge for at kulverten har tilstrekkelig kapasitet. Det krever god forståelse av vassdragsteknikk og hydraulikk. I denne modulen finner du en oversikt over ulike strømningstyper som kan oppstå, og hvordan du beregner kapasiteten.
Del denne modulen Del på e-post

Tørrmur langs vassdrag – Prosjektering

Fase 2 Tørrmur langs elver og bekker er en av måtene å sikre mot erosjon. Tørrmur brukes ofte der det er lite plass og høye vannhastigheter. Det er mye håndverk i å bygge en tørrmur. Derfor må du gå gjennom modulen for utførelse før du ser på denne modulen om prosjektering.
Del denne modulen Del på e-post

Flommur – Prosjektering

Fase 2 I denne modulen får du oversikt over tema som er aktuelle i forbindelse med oppføring av en flommur. Flommurer er konstruksjoner som sikrer arealer, bygg eller infrastruktur mot flom. En flommur oppføres normalt i betong, eller naturstein som må bygges tett. Flommurer trenger normalt mindre plass enn flomvoller og er derfor velegnet der det er trangt mellom vassdrag og andre konstruksjoner. Flommurer har relativt høye anleggskostnader og kan ha utfordringer med henhold til landskapsmessige tilpasninger. 
Del denne modulen Del på e-post

Belastninger fra is og drivgods på sikringsanlegg

Fase 2 I denne modulen finner du informasjon om krefter fra is og drivgods som belaster et sikringstiltak i vassdrag. Du får også råd om dimensjonering og hvordan du kan utforme et sikringstiltak som tar hensyn til is og drivgods.
Del denne modulen Del på e-post

Plastring – Prosjektering

Fase 2 Plastring av elve- og bekkesider er en av måtene du kan erosjonssikre et vassdrag. Sikringsmetoden brukes ofte i elver med bratt helning, stor vannhastighet eller sterk erosjon. I denne modulen finner du informasjon om hvordan du bør prosjektere plastring som sikringstiltak.
Del denne modulen Del på e-post

Fundamentering av sidesikring i vassdrag

Fase 2 Denne modulen angir forskjellige metoder for å sikre en stabil skråningsfot. Hvilken metode du velger er blant annet avhengig av dybdeforhold, og hvor stor sikkerhet fundamentet skal ha mot skader. 
Del denne modulen Del på e-post

Terskler og bunnforsterkning av løsmasser – Prosjektering

Fase 2 Terskelkonstruksjoner stabiliserer elvebunnen, reduserer vannhastigheten, og hindrer bunnerosjon og bunnsenkning oppstrøms. I denne modulen finner du informasjon om hvordan du prosjekterer terskler av løsmasser til erosjonssikring.
Del denne modulen Del på e-post

Pumpeanlegg – Prosjektering

Fase 2 Pumpeanlegg inngår som del av flomsikringsanlegget når det i flomsituasjon ikke er naturlig drenering av områdene på innsiden av flomvollen. Pumpeanlegget skal sørge for at vannstanden på innsiden av flomvollen ikke stiger som følge av lekkasje under flomvollen, lokalt overvann og eventuelle vassdrag som krysser flomvollen. Kapasiteten til pumpeanlegget må håndtere de beregnede vannmengder med en gitt reservekapasitet. Denne modulen og er utarbeidet for å gi oversikt over sentrale tema i forbindelse med planlegging, prosjektering og bygging av pumpeanlegg. 
Del denne modulen Del på e-post

Sikkerhetspåslag og fribord på vannstand

Fase 2 Modulen beskriver sikkerhetspåslag og fribord som utgjør forskjellen mellom karakteristisk verdi, dimensjonerende verdi, og høyden på bygd sikringstiltak.
Del denne modulen Del på e-post

Buner – Prosjektering

Fase 2 Buner kalles også strømledere eller strømavvisere, og blir benyttet for å styre strømretningen i elva for å redusere fare for bunn- og sideerosjon. Denne modulen beskriver virkning og hvordan du prosjekterer buner som erosjonssikringstiltak.
Del denne modulen Del på e-post

Alternative flomtiltak – Prosjektering

Fase 2 I denne modulen får du oversikt over en rekke fysiske flomsikringstiltak som alternativt kan brukes der permanent monterte tiltak ikke er mulige eller ønskelige. Tiltakene erstatter ikke permanente tiltak, men kan brukes i spesielle tilfeller som beskrives nærmere. I modulen beskrives både detaljprosjekterte flomtiltak, som monteres i faste konstruksjoner, og nødløsninger til akutte flomtilfeller. Dessuten nevnes viktige forutsetninger og praktiske forhold som du må ta hensyn til. 
Del denne modulen Del på e-post

Kulvert – Prosjektering

Fase 2 En kulvert er et lukket vanngjennomløp som blant annet brukes til å lede elver eller bekker forbi bebygde arealer eller kryssing av infrastruktur for eksempel vei eller jernbane. Kulverter kan også brukes som flomavledningstiltak, med formål å avlaste flomvannføringen eller senke flomvannstanden. Her finner du informasjon om hva du må ta hensyn til ved prosjektering av kulverter til flomavledning.
Del denne modulen Del på e-post

Flomavledning med avlastende tiltak – Prosjektering

Fase 2 Flom og oversvømmelse skyldes i mange tilfeller at elveløpet har begrenset kapasitet. Skadene kan begrenses ved å bygge nye flomløp eller elveløp som avlaster vassdraget i flomsituasjoner. I denne modulen får du en oversikt over ulike typer avlastende tiltak for flomavledning, og hvordan du prosjekterer dem.
Del denne modulen Del på e-post

Flomavledning med kapasitetsøkende tiltak – Prosjektering

Fase 2 Flom og oversvømmelse skyldes i mange tilfeller at elveløpet har begrenset kapasitet. I denne modulen får du en oversikt over hvilke tiltak du kan gjøre for å øke kapasiteten, og tips til hva du bør tenke på under prosjekteringen.
Del denne modulen Del på e-post

Videre lesning og referanser

Arbeidstilsynet (2023) Forskjellen på HMS og SHA. Tilgjengelig fra: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hms-i-bygg-og-anlegg/forskjellen-pa-hms-og-sha/ (Hentet: 11. april 2023).

Bane NOR (2022) Teknisk regelverk. Tilgjengelig fra: https://trv.banenor.no/wiki/Forside (Hentet: 11. april 2023).

Byggherreforskriften. Forskrift 1. januar 2010 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser.

Byggordboka (2018) Entrepriseformer. Tilgjengelig fra: https://www.byggordboka.no/artikkel/les/entrepriseformer (Hentet: 11. april 2023).

Damsikkerhetsforskriften. Forskrift 01. januar 2010 nr. 1600 om sikkerhet ved vassdragsanlegg.

Direktoratet for byggkvalitet (2010) Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning.​ Tilgjengelig fra: https://dibk.no/byggeregler/sak/ (Hentet: 14. mai 2020).

Direktoratet for byggkvalitet (2017) Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Tilgjengelig fra: https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/ (Hentet: 14. mai 2020). 

Direktoratet for byggkvalitet (2023) Temaveileder Utbygging i fareområde. Tilgjengelig fra: https://dibk.no/saksbehandling-tilsyn-og-kontroll/temaveiledning-utbygging-i-fareomrader/1.-klimaendringer (Hentet: 11. april 2023).

Eurokode 0 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. (NS-EN 1990). Standard Norge.

Eurokode 1 Laster på konstruksjoner. (NS-EN 1991). Standard Norge.

Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering. (NS-EN 1997). Standard Norge.

Eurokode 8 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. (NS-EN 1998). Standard Norge.

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. (NS 3420:2019). Standard Norge.

NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. (NS 3466:2009). Standard Norge.

NVE (2009) Veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av steinVeileder nr. 4/2009. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat.

NVE (2022) Veileder for forberegninger. Veileder nr. 1/2022. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat.

NVE (2022) Sikkerhet mot flom - utredning av flomfare i reguleringsplan og byggesak. Veileder nr. 3/2022. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat.

Rådgivende Ingeniørers forening (2019) SHA i bygge og anleggsprosjekter. Arkitektbedriftene i Norge og Rådgivende Ingeniørers forening (RIF). Tilgjengelig fra: https://rif.no/wp-content/uploads/2019/12/RIF1018_Veiledning_SHA2_112019.pdf (Hentet: 11. april 2023).

Statens vegvesen (2021) Publikasjoner fra Statens vegvesen. Tilgjengelig fra: https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/publikasjoner/ (Hentet: 11. april 2023). 

Veileder i Byggherreforskriften (2023) Prosjekterendes plikter. Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA). Tilgjengelig fra: https://byggherreforskriften.sfsba.no/kapitler/prosjekterendes-plikter (Hentet: 11. april 2023).

Endringslogg

Sist revidert og publisert i ny layout: 02.11.2023
Revisjon: 02.11.2023, utvidet fra opprinnelig versjon publisert i utgått layout.
Publisert i utgått layout: 05.06.2020