Sikringshåndboka

Del denne sidenDel på e-post

Modul S0.001: Forankring av skredsikringskonstruksjoner

I denne modulen finner du en oversikt over hvordan du går fram for å prosjektere og dimensjonere forankringer til skredsikringskonstruksjoner.

Innledning

Denne modulen er en støttemodul til modulene som er relatert til tema skred i bratt terreng og spesielt modulene gitt under i avsnitt Relaterte moduler.

Skredsikring ved hjelp av konstruksjoner i stål eller tre som støtteforbygninger, snøsamleskjermer og steinspranggjerder må forankres i grunnen for å kunne motstå belastningen fra skred, snø, vind og andre laster. NVE har fått utarbeidet en rapport som er en veiledning for prosjektering og utførelse av forankringer til skredsikringskonstruksjoner i bratt terreng. Rapporten har som formål å:

  • Beskrive de mest brukte forankringene til denne type konstruksjoner og typiske grunnforhold du kan forvente å treffe på.
  • Sammenstille relevante standarder, veiledere og beskrive metoder for dimensjonering av disse forankringstypene.

Rapporten er skrevet etter dagens standarder og regelverk. Prosjekterende må alltid legge til grunn gjeldende standarder og veiledere. Rapporten er en veiledning, og prosjekterende må i hvert enkelt tilfelle selv vurdere hvordan og etter hvilken metode forankringene dimensjoneres.

Rapporten tar for seg prosjektering og dimensjonering av permanente passive bolter og mikropeler, som er forankringstypene som ofte blir brukt for de nevnte konstruksjonstypene. Passive bolter er ulike typer stangstål og kamstål, stålvaier og lisser, som støpes inn i grunnen og ikke forspennes. Mikropeler er stålkjernepeler eller stålrørspeler, eller hule selvborende stag med repgjenger. Forspente bolter (ankre) omtales ikke, da dette sjelden benyttes til fundamentering av denne type konstruksjoner. Rapporten går gjennom relevant regelverk, prinsipper for dimensjonering etter Eurokodene, typiske grunnforhold som denne type konstruksjoner ofte blir fundamentert i og nødvendige grunnundersøkelser. Videre blir det gått igjennom dimensjoneringsmetoder for passive bolter og mikropeler. 

I tillegg til prosjektering og dimensjonering blir det gitt en oversikt over prøving, utførelse og kontroll. Dette er viktige momenter ved arbeid i bratt terreng hvor det er mest aktuelt å benytte lette maskiner og mye av arbeidet utføres manuelt. I tillegg kan krevende grunnforhold gjøre prosjekteringen og utførelsen mer komplisert, for eksempel ved forankring i/gjennom urmasser og der det er fare for erosjon rundt forankringene. Disse faktorene gjør at prøving, utførelse og kontroll blir ekstra viktig for denne type arbeider. Krav til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) – omtales også.

Veiledning til forankring av skredsikringskonstruksjoner

NGI (2021) Forankring av skredsikringskonstruksjoner. Rapport 20210114-01-R. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat.

Relaterte moduler

Denne støttemodulen utfyller noen temaer som er relatert til de tilhørende modulene gitt under. Støttemodulen forutsetter at sikringstiltaket blir planlagt, prosjektert og utført etter disse: