Sikringshåndboka

Del denne sidenDel på e-post

Begrepsliste

Endringslogg Sist revidert og publisert i ny layout: 02.11.2023
Revisjon: 02.11.2023, mindre tilpasninger til ny layout, ellers som opprinnelig publisert.
Publisert i utgått layout: 05.06.2020
Faglige begrep er her listet opp alfabetisk. Du finner også oversettelsen til engelsk og tysk og en kort forklaring. Bruk "Ctrl"+"f" for å søke etter begrep.

Lista utvides fortløpende. Savner du et begrep eller er uenig i forklaringen eller oversettelsen, bruk tilbakemeldingskjemaet til sikringshåndboka for å si ifra. 

Under kilde er det brukt forkortelsene NCCS (Norwegian Centre for Climate Services), NIFS (naturfare - infrastruktur - flom - skred), NOU (Noregs offentlege utgreiingar), NS (Norsk Standard), VHB (Vassdragshåndboka), VRL (vannresurssloven).

Hydrologiske uttrykk kan du finne i NVEs hydrologiske ordliste.

Uttrykk Engelsk Tysk Forklaring Kilde ekstra kilde
Anadrom fisk andadromous fish anadromer Fisch Fisk som er født i ferskvann, vandrer til og lever i havet og kommer tilbake til ferskvann til reproduksjon.
Aktsomhetskart for flom eller skred Landslide and snow avalanche susceptibility map Naturgefahrenhinweiskarte Et kart som viser områder hvor skred potensielt kan forekomme eller områder som kan oversvømmes ved stor flom. NVE 2011-14
Aktsomhetsnivå, faregrad Awareness level, warning level Gefahrenniveau Beskrivelse av faren for flom og skred i et spesifikt område, for en gitt tidsperiode. Angis ved bruk av fargekoder og tall. NIFS 2015 Varsom
Bekk Stream Bach En naturlig vannstrøm, mindre enn ei elv. NVE 1993-18
Beredskap Preparedness, emergency perparedness Bereitschaft Forberedte tiltak for å forebygge, begrense eller håndtere kriser og andre uønskede hendelser. NOU 2000:24 NIFS 2015
Beredskap- Emergency- Notfall- Forberedte tiltak for å forebygge, begrense eller håndtere kriser og andre uønskede hendelser NOU 2000:24 NIFS 2014
Berg (fast fjell, berggrunn) Rock, bedrock Gestein, Fels Den harde, faste og sammenhengende steingrunnen under løsmassene. NIFS 2015 Sigmond m. fl., 2013
Bernoulli Bernoulli Bernoulli Hydrauliker Daniel Bernoulli (1700-1782), ref vanligvis til Bernoullis formel VHB
Bune (vange, strømbøyer, steinutstikker) Groin dike Bune Utstikker (ofte av stein) fra elvebredden og ut i elva. Brukes for å minske vannhastigheten langsbredden (som erosjonssikring) og ofte som biotoptiltak, kalles også vange, steinutstikker, strømbøyer VHB
Bunnhelning Bed slope Sohlengefälle, Sohlenneigung Bunnens helning i strømretningen, ev. gjennomsnitt over en strekning VHB
Bunntransport Bed load Geschiebetransport Sedimenttransport som beveger seg i hyppig kontakt med bunnen. VHB
Chézy Chézy Chézy Hydrauliker Antoine de Chézy (1718-1798). Ref. til Chezys formel, ev til Mannings formel VHB
Darcy-Weisbach Darcy-Weisbach Darcy-Weisbach Hydraulikere Henry Darcy (1803-1858) og Julius Weisbach (1806-1871). Ref. til Darcy-Weissbachs formel som brukes for å beskrive falltap i rør VHB
Dekklag Cover layer, armour layer Pflästerungsschicht Øverste lag i en beskyttelse mot strøm/bølger VHB
Digital terrengmodell (DTM) Digital terrain model (DTM) Digitales Geländemodell, digitales Terrainmodell En tredimensjonal digital modell av terrenget.
Dimensjonerende flom design flood Bemessungshochwasser Størrelsen av en flom i m³/s som legges til grunn for beregning av konstruksjoner i et vassdrag.
Dimensjonerende flomvanstand design flood level Abflusstiefe beim Bemessungshochwasser Høyeste vannstand som opptrer ved dimensjonerende flom.
Dypål Thalweg Talweg Dypeste parti i elveløpet. NS 3420
Elv River Fluss I vassdragsloven er "elv" definert som området som blir vanndekket ved 10 års flom
Energi Energy Energie Ekvivalent til arbeid, måles i joule (J). 1 J = 1 Nm. 1 kWh = 3,6- 106 J VHB
Energihøyde Energy head Energiehöhe Sum av vannstand og hastighetshøyde (ved frispeilstrømning) VHB
Erosjon Erosion, scour Erosion Tilstand der mer materiale fjernes fra et sted enn det tilføres.G47 VHB
Erosjonsgrop Scour hole Kolk En grop som blir dannet av vannstrømmen i bakkant av konstruksjon/element i vassdraget (f eks stein, terskel, brukar) VHB
Erosjonshud (dekksjikt, armeringslag) Amour layer Pflästerungsschicht Et motstandsdyktig lag av grovt materiale som er igjen etter erosjon ev finere materiale. Ferskvannstesaurus
Erosjonssikring Scour protection Erosionssicherung Sikring mot vannets graving i elvebunn og -sider. Utføres vha. stein, grus, fiberduk, vegetasjon o.l. VHB
Fare Hazard Gefahr, Gefährdung En situasjon/tilstand hvor det kan oppstå uønskede konsekvenser.
Faresonekart for flom (flomsonekart) Flood inundation map (flood plain map, flood hazard map) Hochwassergefahrenkarte Kart som viser områder som blir oversvømt i en flom med et gitt gjentaksintervall. NIFS 2015 www.nve.no
Faresonekart for skred (Skredfarekart) Landslide and/or snow avalanche hazard map Lawinengefahrenkarte und/oder Erdrutschgefahrenkarte Kart som viser soner med gitte sannsynligheter for skred i et område. Et faresonekart kan vise skredområdene som løsne- og utløpsområder, eventuelt angi årlig nominell sannsynlighet for skred ved hjelp av linjer i kartet. NIFS 2015 NVE 2011-14
Fallhastighet Settling velocity Sinkgeschwindigkeit Synkehastighet av partikler i væske. Finnes fra diagram eller måling VHB
Fiberduk Geotextile Geotextil Duk som brukes som filter i vassdragskonstruksjoner, slipper vann gjennom, men ikke grovere finstoff. Følgelig kan duken bli tett etter en stund. Se geotekstil VHB
Filter Filter Filter Lag som hindrer partikler i å passere. VHB
Fjellskred Rock avalanche Bergsturz Massive, strømmende og svært store skred der hundretusener til mange million kubikkmeter gragmenterte masse av fjell beveger seg hurtig ned en fjellside. Bevegelsen karakteriseres gjerne som en kompleks kombinasjon av fall, glidning og raks massestrøm. Fjellskred er et resultat av en plutselig akselerasjon av et stort ustabilt fjellparti og kan ha lang rekkevidde. NIFS 2015 NVE 2011-14 og Sigmond m. fl., 2013
Flakskred Slab avalanche Schneebrett (-lawine) Snøskred som utløses langs bakken eller ved sammenbrudd i et svakt lag i snødekket. Flaksred karakteriseres ved en markert bruddkant langs øvre del av utløsningsområdet. NIFS 2015 NVE 2011-14
Flom Flood Hochwasser En flom kan defineres som: 1) En forholdsvis stor vannføring. 2) En relativ høy vannføring som går ut over de naturlige eller kunstige breddene på en elvestrekning. 3) Når vannføringen overstiger middelvannføringen. 4) Når vannet medfører oversvømmelse pga. isgang eller kjøving. Varsom: Flom oppstår når vannstanden i innsjøer og elver går ut over det normale, noe som fører til at vannet flommer ut over landmasser som ellers er tørre. Flom kan også defineres kvantitativt i forhold til størrelse og statistisk gjentaksintervall. En middelflom (normal flom) defineres som gjennomsnittet av høyeste døgnmiddelvannføring hvert år i en hel årrekke. NIFS 2015 www.nve.no, http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/ordliste-for-flom/
Flom i bratt terreng Flash floods in steep catchments, flood in torrent Hochwasser in Bergbächen Rask økende vannføring i bekker og mindre elver i bratt terreng pga. intense og store nedbørmengder og/eller snøsmelting. NIFS 2015 www.noaa.com, 2014
Flommerke high-water mark Hochwassserspur En kunstig eller naturlig markering av maskimalvannstanden under en flom. Ferskvannstesaurus
Flomsikring Flood protection Hochwasserschutz Vern mot oversvømmelser under flom. Eks: flomverk/diker, dempningsmagasiner
Flomskred Debris flow, debris flood, water stream flow Murgang, Schuttstrom, Rüfe Et hurtig, flomlignende skred i vannmettede løsmasser, Opptrer langs bratte elve- og bekkeløp, også der det vanligvis ikke er permanent vannføring. NIFS 2015 NVE 2011-14, NVE 2011-16
Flomsonekart, se "Faresonekart for flom"
Flomvannstand flood stage Hochwasserpegel Vannstand ved flom. Som "høyeste vanlige flomvannstand" regnes vannstanden ved den høyeste flom som erfaringsmessig kan påregnes i gjennomsnitt hvert tiende år. VRL §3 d)
Flomveg - - Lavpunkt-/strekninger i terreng eller bebygde områder hvor vannet kan avledes ved flom Norsk Vann rapport 204/2014
Flomverk/ flomvoll Levee Damm, Deich Konstruksjon langs vassdrag med for å hindre oversvømmelse og utgraving under flom eller i forbindele med isgang. Består av flomsikre fyllinger mot elv, bekk eller innsjø. Ferskvannstesaurus
Forbygning , se "sikringstiltak" VHB
Fribord Freeboard Freibord Den vertikale avstanden mellom dimensjonerende vannstand og toppen til begrensningen av vassdraget f. eks. elvebredden eller flomvollen.
Friksjon Friction Reibung Motstand som oppstår langs flaten mellom to legemer som beveger seg i forhold til hverandre samtidig som de presses mot hverandre VHB
Friksjons- koeffisient Friction coefficient Reibungskoeffizient Forhold mellom friksjonsmotstand og de normalkrefter som utløser friksjon VHB
Frispeilstrømning Free surface flow Gerinneströmung Strømning som har overflate mot luft o.l. VHB
Froudes tall Froude Number Froude-Zahl Dimensjonsløst tall Fr = V2/(gD), etter William Froude (1810-1879) VHB
Fysisk modell Physical model, scale model physisches, massstabgetreuses Modell Gjengivelse av topografi, konstruksjoner og prosesser i vanligvis redusert målestokk etter bestemte modellover VHB
Gabion Gabion Gabione Nettkorg som omslutter steinmaterialer VHB
Geotekstil Geotextile Geotextil Tekstilliknende flak av fibermaterialer o.l. til bruk i grunnarbeider og som filter i dekklag VHB
Gjentaksintervall Return period Wiederkehrperiode Gjentaksintervall brukes for å anslå statistisk hvor sjelden en hendelse av en viss størrelse opptrer. Gjentaksintervall og sannsynlighet for flom er omvendte størrelser. Jo høyere gjentaksintervall, jo mindre er sannsynligheten for at en så alvorlig hendelse vil inntreffe. For eksempel er det 1 % sannsynlighet hvert år for at en får en 100-års flom, mens det er 10 % sannsynlighet hvert år for å få en 10-års flom. Varsom
Gradering, se kornfordeling VHB
Gradient Gradient Gradient Endring av en størrelse i forhold til endring av en annen. Eks.: helning (m/m), trykkgradient (Pa/M) VHB
Granulært filter Granular filter Kornfilter Filter av (utvalgte) løsmasser VHB
Grunnvann Ground water Grundwasser Vann i den mettede sonen i grunnen VRL § 2, 5. ledd
Hastighetshøyde Velocity head Geschwindigkeitshöhe Kinetisk energi omgjort til væskesøyle: V2/2g VHB
Helning Slope, inclination Gefälle, Neigung Endring av høgde i forhold til lengderetning/strømretning VHB
Hendelseskart (for flom eller skred) (Flood or landslide) Inventory map Bestandkarte, Inventarkarte Et kart som viser utstrekning av en flom eller skred i et geografisk område. Kartet kan indikere utbredelsesområde (løsneområde, skredbane og utløpsområde) for enkelthendelser, vist som punkter, linjer eller polygoner. mod. Fra NIFS 2015 NVE 2011-2
Hydraulikk Hydraulic Hydromechanik Den delen av hydrodynamikken som omfatter væskers bevegelse gjennom rør el. Andre legemer. Ferskvannstesaurus
Hydraulisk kontroll Hydraulic control hydaulische Kontrolle Tverrsnitt som hindrer nedstrøms vannstand å innvirke oppstøms. Overgang fra under- til overkritisk strømning F=1 VHB
Hydrologi Hydrology Hydrologie Læren om vannets kretsløp, forekomst og bevegelse VHB
Hydrostatisk trykk Hydrostatic pressure hydrostatischer Druck Trykk bestemt av den vertikale avstand til fri overflate VHB
Indre stabilitet Internal stability interne Stabilität Stabilitet mot utvasking eller omlagring under en overflate VHB
Isdam Ice dam, ice jam Eisdamm Betegnelse på oppstuvede ismasser (sørpeis, sarr) i elver. Isdammer kan føre til at vannstrømmen i elva reduseres eller blokkeres. Se også Bunnisdam NIFS 2015 www.snl.no
Isgang Ice run, ice drift Eisgang Det at isen i elver og innsjøer brekkes opp pga. økt vannføring, og føres med strømmen nedover vassdraget. Kan forårsake skader på bropillarer etc. Forekommer oftest på våren eller nåre en isdam har løsnet, gjerne etter en plutselig økning i vannføringen. Kan føre til oversvømmelse. NIFS 2015, Ferskvanntesaurus www.snl.no
Isnedfall Ice fall Eislawine Fall av en eller flere isblokker fra en bratt fjellside eller skjæring. NIFS 2015
Jordskred Debris flow (hvis kanalisert), debris slide/ avanalnche hvis ikke-kanalisert) Erdrutsch En rask glidende massestrøm av løsmasser i bratte skråninger, med varierende vanninnhold og utenfor definerte vannveier. Jorskred kan både være kanaliserte og ikke-kanaliserte. NIFS 2015 NVE 2011-14, NVE 2011-16
Kantvegetasjon Riparian vegetation Ufervegetation Vegetasjon som vokser langs elvebredden og vassdrag.
Kinetisk energi Kinetic energy kinetische Energie Bevegelsesenergi: masse . V2/2 VHB
Kjerne Core Kern Indre/sentrale del av flomverk eller demning VHB
Kjøving Formation of frazil ice Entwicklung von Nadeleis Betegnelse for den prosessen som fører til isdannelse i form av sarr eller bunnis i elver. I turbulent strømmende vann vil underkjølt vann bevege seg gjennom vannsøyla og føre til isdannelse når det treffer frittsvevende krystallisasjonskjerner eller bunnen av elva. NIFS 2015 Fergus et al., 2010
Klimafaktor Climate factor Klimafaktor Faktoren en må multiplisere dagens dimensjonerende nedbørverdier med for å få et mål for fremtidig dimensjonerende nedbørverdier. NCCS 2/2015
Klimapåslag Climate add-on Klimazuschlag Prosentpåslaget en må legge til dagens dimensjonerende flomvannsføringsverdi med for å få et mål for fremtidig dimensjonerende flomvannsføringsverdi. NCCS 2/2015
Klimatilpasning Climate adaption Klimaanpassung Planlegging og tiltak som tar høyde for hvordan klimaet kan komme til å endre seg i framtiden. NCCS 2/2015
Kohesjon Cohesion Kohäsion Glidemostand uavhengig av trykk langs glideflaten mellom to jordmasser VHB
Konsekvens Consequence Konsequenz Mulig følge av en uønsket hendelse NS-ISO 31000 NIFS 2014
Kontraksjon Contraction Kontraktion/ Verengung Reduksjon av effektivt strømtverrsnitt pga. innløpets form ved innsnevringer VHB
Kornfordeling Grain size distribution Kornverteilung Fordeling av konrstørrelsene i et steinmateriale. Kornfordeling kan framstilles grafisk ved hjelp av sikteanalyse. jf. NS 3468:2018
Kornstørrelse Grain size Korngrösse Vannligvis oppgitt som diameter på kule med partikkelens volum. "Midlere kornstørrelse" d50:50% vekt er større Median kornstørrelse: 50% av antall partikler er større VHB
Kritisk infrastruktur Crucial infrastructure kritische Infrastruktur De anlegg/systemer som er nødvendig for opprettholdelsen av samfunnets kritiske funksjoner, og som igjen dekker samfunnets grunnleggende behov og befolkningens trygghetsfølelse NOU 2006:6 NIFS 2014
Kritisk skjærspenning Critical shear stress kritische Scher-/ Schubspannung Skjærspenning som så vidt setter bunnmateriale i bevegelse VHB
Kritisk strømning Critical flow kritischer Abfluss Overgang mellom over- og underkritisk strømning. Q (F=1) VHB
Kryp Creep Kriechen Grunn, langsom bevegelse av berg, snø eller jordmasser nedover en skråning som følge av tyngdekraften og klimatiske faktorer som telehiv, fuktighet og tørke. NIFS 2015 Hungr m. fl., 2013
Kulminasjonsvannføring/ -vannstand Culmination discharge/ stage Kulminationsabfluss/ -wasserstand Høyeste vannføring/vannstand i ei elv eller en innsjø i løpet av en flomsituasjon («flomtopp»). Kulminasjonstidspunkt er tidspunktet for «flomtoppen»/kulminasjonen.
Kulvert culvert Kulvert Førings- eller transportveg med kvadratisk eller rundt tverrsnitt, utvendig omfylt med løsmasser. Små kulvert kalles også stikkrenner. NS 3420 Ferskvannstesaurus
Kvartærgeologisk kart (løsmassekart) Map of Quarternary deposits (map of surficial deposits) Quartärgeologische Karte (Lockergesteinskarte) Et kart som beskriver løsmassedekket og gir informasjon om bl. A. Opprinnelse, type og mektighet av løsmassene og overflateformene. NIFS 2015 www.ngu.no (2014)
Kvikkleire Quick clay Quickton, Fliesston Kvikkleire er et sprøbruddmateriale med omrørt skjærfasthet mindre enn 0.5 kPa. Det er marin leire som er blitt hevet over havnivå og har mistet sitt oppprinnelige slatinnhold ved utvasking. Ved tilstrekkelig mekanisk påvirkning blir leira flytende. NIFS 2015 NVE 2014-7, 2011-17, NGF 2011, Sigmond m. f. 2013
Kvikkleireskred Quick-clay landslide Quicktonrutschung Et flomlignende skred av omrørt marin leire og/ eller kvikkleire. NIFS 2015 Hungr m. fl., 2013
Ledevoll Guidance wall Umleitdam Fylling eller løsmassevoll som kan lede flomvann, ismasser og skredmasser i bestemte retninger og hindre overstrømming av bakenforliggende områder og redusere avleirings- og erosjonsskader. NS 3420
Leire Clay Ton Finkornet jordtype med minimum 15% leirpartikler (kornstørrelse mindre enn 0.002 mm). Når det er over 30% leirinnhold betegnes jordarten bare som leire, uten at de øvrige fraksjonene angis i adjektivsform (f. eks. siltig, sandig). I kvartærgeologi blir det klat leire om jordtypen har over 80% leirpartiker. NIFS 2015 NGF 2011
Leirskred Landslide in clayley soil Rutschung in Ton Generelt begrep for alle skredtyper i leirterreng og for utglidninger i leire. NIFS 2015
Lokalerosjon Local erosion/scour lokale Erosion Erosjon på et begrenset område pga lokal økning av skjærspenning VHB
Løsmasse Soil, loose material Boden, Lockergestein Ikke-konsoliderte masser som ligger over fast fjell. Dette kan være avsetning av stein, grus, sand, silt, leire, jordsmonn med høyt innhold av organisk materiale (orv), samt masser som er deponert av mennesker. Ofte beskrives løsmassene med utgangspunkt i hovrdan de ble dannet, f. eks. marin leire, morene og forvitringsmateriale. NIFS 2015 NVE 2011-14, NVE 2011-16, NVE 2013, Sigmond m.fl., 2013
Løsmasseskred Landslides in soil Rutschung im Lockergestein Fellesbetegnelse for alle skred i løsmasser. NIFS 2015 NVE 2011-14, NVE 2013
Løssnøskred Loose snow avalanche Lockerschneelawine Tørt eller vått overflateskred i løs snø. Starter i et punkt og sprer seg ut i en pærelignende form. NIFS 2015 NVE 2011-14, NVE 2011-18
Magasin reservoir Reservoir, Stausee Et oftest kunstig oppdemmet vannvolum for kraftproduksjon, irrigasjon, fløtning, drikkevann eller flromkontroll. Ferskvannstesaurus
Mannings tall Manning's roughness coefficient Manningbeiwert Mannings (ruhets) tall er empiriske verdier som brukes for å beregne friksjonstap i frispeilstrømning med Manning's formel. I engelsk litteratur brukes vanligvis n= 1/M
Manning Manning Manning Hydrauliker Robert Manning (1816-1897). Ref vanligvis til Mannings formel. Formelen er basert på arbeidene til Gauckler, Strickler og Manning. VHB
Marin leire Marine clay Mariner Ton Leire avsatt i saltvann. NIFS 2015 www.ngu.no (2014)
Meander meander Meander En kurve som en elv kan danne når den forandrer løp fra side til side pga. erosjon (i yttersvingene) og sedimentasjon (i innersvingene). Forekommer aktivt bare når elven renner over et flatt landskap. Ferskvannstesaurus
Middelflom Gjennomsnittet av den største vannføringen hvert år eller hver sesong NVE 2011-04
Middelvannføring Middel discharge Mittelabfluss Midlere (gjennomsnittlige) vannføring i en gitt referanseperiode (som regel 30 år). Middelvannføringen bestemmes ut fra observasjoner i feltet eller ut fra avrenningskart for gjeldende klimaperiode. Eventuelt kan man benytte den lengste tilgjengelige dataserien man vurderer kan være representativ for feltet. NVE 2015-7
Modell Model Modell Innretning for å simulere forløp/prosesser . Se Fysiske modeller, Matematiske modeller VHB
Modellov Model law Modellgesetz Forhold mellom de størrelser som representeres i en fysisk modell VHB
Naturlig dekklag Natural armour layer natürliche Pflästerungsschicht Topplag dannet ved erosjon/utvasking av de finere materialer i en sammensatt masse inntil resten består av stabile kornstørrelser VHB
Nedbørfelt Catchment Einzugsgebiet Et område som har et felles utløpspunkt for sitt avløp. Utløpspunktet er naturlig definert f. eks. ved utløp i fjord, innsjø eller der to elver møtes. Ferskvannstesaurus
Nedbørintensitet precipitation intensity Niederschlagsintensität Blir vanligvis vist i en intensitet-varighet-frekvens (IVF kurver). Kurvene viser hvor mye nedbør (mm) du kan forvente innen en bestemt tidsperiode (varighet). Kurvene er relatert til sannsynlighet (gjentaktintervall).
Nedstrøms kontroll/ utløpskontrollert Downstream control auslaufkontrollierte Abflusskontrolle Lokal vannstand/ vannføring påvirkes av nedstrøms tverrsnitt VHB
Normalstrømning Uniform flow Normalströmung Strømning med lik helning på bunn, vannoverflate og energilinje VHB
Nytte /kost Benefit /cost Kosten/ Nutzen Tall som angir et tiltaks nytteverdi i forhold til kostnaden . Verdier og effekter som ikke kan kostsettes, kan angis med (+) eller (-) VHB
Oppstuvingskurve Backwater curve Staulinie Lengdesnitt av vannflate når helningen blir slakere i strømretningen VHB
Overkritisk strømning Supercritical flow überkritischer (schiessender) Abfluss Strykende strømning, karakterisert ved at Froudes tall Fr > 1 VHB
Overvann Run-off, surface water Oberflächenabfluss Overflateavrenning som følge av nedbør eller smeltevann. NOU 2015:16
Parallellstrømning Parallel flow Parallelströmung Se Normalstrømning VHB
Piping/ rørerosjon Piping Piping Erosjon som utvikler seg fra nedstrøms side av dam eller flomverk i form av en tunnel. Eller på utsida langs et kulvert rør VHB
Plastring Riprap Steinsatz Erosjonssikring der store steiner blir lagt i forband og med god innbyrdes kontakt.
PMF (påregnelig maksimal flom) PMF (probable maximum flood) PMF (mutmasslich grösstes Hochwasser) Påregnelig maksimal flom. Beregnes etter spesielle regler VHB
Poretrykk Pore pressure Porendruck Væsketrykk målt inne i porene i en jordmasse e.l. VHB
Porøsitet Porosity Porosität Forhold mellom porevolum og totalvolum VHB
PQRUT Precipitation Quantity RUTing PQRUT Nedbør-Mengde-Routing. Methode for å beregne avrenning ut fra nedbør. VHB
Profil Profile Profil Opptegning eller listing av data langs en gitt akse VHB
Progressiv skade Progressive damage Progressiver (fortschreitender) Schaden Skadeforløp som utvikler seg gradvis, gjerne fra en ubetydelig begynnelse
Ras, se skred
Regnflom - - Flomvannføringer som kommer som følge av regn alene. I mange vassdrag på Sørlandet og Vestlandet er dette de største flommene. Flommen i oktober 2014 som ramma Voss og Odda hardt er et eksempel på stor skadeflom som nesten utelukkende hadde regn som årsak. Varsom
Reynolds tall Reynolds' Number Reynolds-Zahl Dimensjonsløs størrelse, definert Re = VD/nu. Brukes bl.a. til å karakterisere turbulensforhold. Etter Osborne Reynolds (1842-1912) VHB
Risiko Risk Risiko Kombinasjon av sannsynlighet/muligheten for og konsekvens av at hendelse/situasjon inntreffer NS-ISO 31000 NIFS 2014
Risikoanalyse Risk analysis Risikoanalyse En systematisk gjennomgang av et system i den hensikt å beregne systemets evne til å motstå uønskede hendelser NOU 2000:24 NIFS 2014
Rotasjonsskred (skålformet skred) Rotational slide Hangrutschung Skred med tilnærmet sirkulærsylindrisk glideflate. NIFS 2015 Hungr m. fl., 2013
Samfengt stein - - Blanding av forskjellige steinfraksjoner fra svært fint til groft materiale, det vil se en vid gradering. NVE 2009:04
Samfunnssikkerhet Public safety Bevölkerungssicherheit Den evne samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner, og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger St.meld. nr. 17 (2001 – 2002) NIFS 2014
Sannsynlighet Probability Wahrscheinlichkeit I hvilken grad det er trolig at en uønsket hendelse vil inntreffe NS-ISO 31000 NIFS 2014
Sarr Frazil ice Nadeleis Drivende eller oppsamlet nydannet is i form av enkeltpartikler VHB
Sediment Sediment Sediment Faste partilker som er erodert fra bergarter eller biologisk materiale, og som er eller har blitt utsatt for transport. Ferskvannstesaurus
Sediment-transport Sediment transport Sedimenttransport Transport av alle typer faste partikler i vann som bunnlast, suspendert last eller svevelast VHB
Setning Settlement, setting Senkung, Eintiefung Synkning av grunn eller konstruksjon pga. sammentrykning av underlaget VHB
Shields Shields' Shields Shields' kriterium for kritisk skjærspenning VHB
Sig, se "kryp"
Sikkerhet: Trygghet, Sikring Safety, Security Sicherheit: Gefahrlosigkeit, Schutz Begrepet dekker alle uønskede hendelser, uavhengig av om de er utilsiktede eller tilsiktede. Sikkerhet mot uønskede utilsiktede hendelser = «trygghet» Sikkerhet mot uønskede tilsiktede hendelser = «sikring». Vedlegg (Vinje) til NOU 2006:6 NIFS 2014
Sikkerhetspåslag Safety overhead Sicherheitszuschlag Sikkerhetspåslaget legges normalt på verdiene som er beregnet som beste faglige estimater (karakteristiske verdier), og er avhengig av usikkerheten i beregningsgrunnlaget. Til sammen gir karakteristisk verdi og sikkerhetspåslaget den dimensjonerende verdien, f. eks. dimensjonerende vannstand. NVE x/2021 (flomutredning)
Sikring Security Sicherheit, Schutz Tiltak mot uønskede, villede hendelser Vedlegg (Vinje) til NOU 2006:6 NIFS 2014
Sikring Protection Sicherung Tiltak for å hindre at erosjon eller skred oppstår VHB
Sikringstiltak (forbygning) Mitigation measure Schutzmassnahme (Verbauung) Byggverk som sikrer mot skader fra flom og/eller erosjon eller skred. VHB
Singulært falltap Singular head loss singulärer Verlust Falltap som skyldes strømforhold i tverrsnittsendringer, kurver o.l. VHB
Skalaeffekter Scale effects Massstabseffekte Unøyaktigheter ved modellforsøk pga. redusert målestokk
Skjærhastighet Shear velocity Schergeschwindigkeit Størrelse betegnet u* og definert som u*2 = (skjærspenning/tetthet) VHB
Skjærkraft Shear force Scherkraft Den kraft vannstrømmen påvirker en bunnflate med VHB
Skjærspenning Shear stress Scherspannung Skjærkraft pr flateenhet VHB
Skred (ras) Landslide (snøskred=avalanche) Rutschung (snøskred=Lawine) Et skred er en massebevegelse hvor tyngdekraften bidrar til at materialer som stein, løsmasser, snø eller is beveger seg nedover en skråning på land og/eller under vann. Begrepet ras brukes ofte synonymt med skred. NIFS 2015 NVE 2011-14
Skredfarekart, se "Faresonekart for skred"
Skråningsdeformasjon Slope deformation Böschungsverformung (-deformation) Saktegående deformasjon i skråninger. Kan utvikle seg svært raskt og føre til ulike skredtyper, avhengig av terrengegenskaper, materialtyper og interne og eksterne årsaker. Eksempler på skråningsdeformasjoner er ustabilt fjellparty, rkyp og solifluksjon. NIFS 2015 NVE 2011-15, Hungr m.fl. 2013
Snø Snow Schnee Krystaller av frosset vann, dannet ved sublimasjon av vanndamp i atmosfæren. Krystallene vokser i det de svever eller faller mot bakken og danner små snøflak. NIFS 2015 Sigmond m. fl., 2013
Snøskred Snow avalanche Lawine En massebevegelse av snø, våt eller tørr, som beveger seg rask nedover en skråning. NIFS 2015
Snøsmelteflom - - Flomvannføringer som kommer som følge av snøsmelting alene. I de store vassdragene i Finnmark, som Altavassdraget og Tana, er snøsmelteflommene på våren de største flommene. Varsom
Solifluksjon Solifluction Solifluktion, Bodenfliessen Langsom bevegelse av vannholdige finkornede løsmasser i skråninger. Vanlig i høyfjellet og polare strøk med permafrost, hovr tyngdekraften påvirker det aktive laget. Danner karakteristiske lober på jordoverflaten. NIFS 2015 Hungre m. fl. 2013, Sigmond m.fl. 2013
Spesifikk energi Specific energy spezifische Energie Energihøgde over bunnen = sum av vanndybde og hastighetshøgde VHB
Sprengstein/ bruddstein Blasted rock/ Quarry stone Bruchstein Steinblokker fra sprenging i fjell. Kantet, gir god stabilitet, men kan framstå som fremmedelementer i vassdragsmiljøet. VHB
Sprøbruddmateriale Brittle material Material mit sprødem Bruch Jordarter (silt og leire, inkludert kvikkleire) som utviser en utpreget sprøbruddoppførsel. Dette innebærer en betydelig reduksjon i fasthet ved tøyninger ut over tøyning ved maksimal fasthet. Materialet har sensitivitet ≥ 15 og omrørt fasthet < 2 kPa. NIFS 2015 NVE 2014-7
Spunt Sheet piling Bulkhead Spunt En type konstruksjon i form av bjelker som presses ned i grunnen for å tette under fundamenter (f eks for å unngå undergraving og lekkasje under flomverk). Finnes både i plast, tre og stål, sistnevnte mest vanlig VHB
Stabil Stable stabil 1. Bunn: Tilstand der bunnen ikke endres, ev. varierer litt omkring middelverdi 2. Skråning: Tilstand der skråninga vil være i ro under alle aktuelle laster VHB
Stabilitetsfaktor Stability factor Stabilitätsfaktor (Sicherheitsfaktor) Mål for stabilitet (>1,0) av f.eks. en skråning, angitt i forhold til grensen mot ustabil tilstand (sikkerhetsfaktor) VHB
Steinmateriale - - Granulært, mineralsk, produsert materiale av naturlig eller resirkulert opprinnese brukt til bygge. Og anleggsarbeid. Med produsert menes steinmateriale som har vært gjennom en foredling ved knusing, sikting, vasking eller sortering, for å sikre homogenitet og kvalitet. Steinmateriale inkluderer også resirkulerte materialer av knust betong og rivebetong som kan inneholde en viss andel av andre uorganiske materialer. prNS 3468:2018
Steinskred Rock slide, rock fall Steinlawine Oppsprukket berggrunn som løsner i en bratt fjellside og beveger seg nedover skråningen. Skredmassene knuses opp underveis i skredforløpet. Større volumer enn ved steinsprang. NIFS 2015 NVE 2011-14, 2011-15
Steinsprang Rock fall Steinschlag Enkeltsteiner (bergartsfragmenter/blokker) som løsner fra en bratt fjellside og beveger seg ved å falle, sprette, rulle eller gli ned en skråning, til terrenget flater ut. Vanligvis små volumer og lite fragmentering av blokkene. NIFS 2015 NVE 2011-14, 2011-15, Sigmond m.fl. 2013
Stikkrenne, se kulvert
Strickler Strickler Strickler Stricklers formel = Mannings formel. Formelen er basert på arbeidene til Gauckler, Strickler og Manning. VHB
Strømavbøyer Guide vane, vane dike Bune Se bune VHB
Strømhastighet Flow velocity Fliessgeschwindigkeit Vektor som angir fart og retning på strøm VHB
Styrtregn/ Skybrudd/ kraftige regnbyger Intens nedbør, oftest på sommeren. Kort varighet og store nedbørsmengder som kan føre til store skader i urbane og bebygde områder på grunn av svært rask vannføringsøkning med store hastigheter på vannstrømmen, særlig hvis vanlige dreneringsveier ikke er dimensjonert til disse vannmengdene, og vannet finner andre veier eller demmes opp.  Varsom https://snl.no/skybrudd
Suspendert last Suspended load Schwebstoffe Svevende partikler som hører til bunnmaterialet VHB
Svevelast Wash load Schwebstoffe Fine svevende partikler uten tilknytning til lokale bunnforhold VHB
Sørpeskred Slush flow Schneematschlawine? Et hurtig, flomlignende skred bestående av vannmettet snø, med varierende sedimentinnhold. NIFS 2015 NVE 2013
Sårbarhet Vulnerability Verletzlichkeit Et uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. NOU 2006:6 NIFS 2014
Temakart Thematic map Themakarte Kart som er utformet for å vise ett eller et fåtall temaer som blir sterkt fremhevet. Ofte er temaet presentert på et enkelt utformet, topografisk kartunderlag som skal tjene til stedsfesting. NIFS 2015 www.snl.no 2014
Terskel Sill Schwelle Markert påbygning, heving eller forsterkning i elveprofilet på tvers av elveleiet, med konstant eller varierende høyde/dybde. NS 3420
Terskelbasseng Dammed pool Becken «Sjø» som dannes oppstrøms en terskel VHB
Terskelkrone Top of sill Schwellenkrone Den øverste delen av en terskel (toppen) VHB
Tilsig Inflow Zufluss Vannmengde som flyter inn til en eilv, til ee sjø, et magasin, eller et grunnvannsmagasin. Tilsiget kan beregnes ut fra data for nedbør i en viss periode, forventet snøsmelting og andre relevante opplysninger om det aktuelle området. Ferskvannstesaurus
Topografisk kart Topographic map Topografische Karte Et overflatekart som beskriver landformen ved hjelp av linjer (koter), trukket mellom punkter som ligger i samme høyde over havet. I tillegg gir kartet oversikt over blant annet vann, vassdrag, bebyggelse, veier og stier, jernbane og skogs- og landbruksomårder. NIFS 2015 Sigmond m. fl., 2013
Toppsville Sill crest Überlaufschwelle Øverste delen av en terskel (toppen)
Totalskade Total damage Totalschaden Feil som gjør at en konstruksjon ikke lenger fungerer/kan repareres
Trussel threat Bedrohung Et hvert forhold eller enhver enhet med potensiale til å forårsake en uønsket hendelse NOU 2000:24 NIFS 2014
Trygghet Safety Sicherheit, Gefahrlosigkeit Tiltak mot uønskede hendelser forårsaket av tilfeldigheter/ikke-villede hendelser i form av trygghet Vedlegg (Vinje) til NOU 2006:6 NIFS 2014
Tverrbånd Horizontal sill section Querband Det området som ikke skrår på en terskel, men ligger horisontalt rett (oftest midtpartiet)
Tverrprofil Cross-section Querschnitt Et snitt over en elv, perpendikulært på strømningsretningen. Ferskvannstesaurus
Tørrmur Dry stone wall Trockenmauer Mur der det ikke benyttes mørtel eller andre bindemidler ved oppføringen. NS 3420
Undergrunn Subsoil, base Untergrund Naturlig masse som en konstruksjon kviler på VHB
Underkritisk strømning Subcritical flow unterkritischer Abfluss (Strømen) Rolig strømning, karakterisert ved at Froudes tall Fr < 1 VHB
Undersjøisk skred Submarine landslide unterseeische Rutschung Massebevegelse under havoverflaten eller overflaten til innsjøer. Kan forplante seg inn på land. NIFS 2015
Uniform strømning Uniform flow uniformer Abfluss Strømning parallell med både bunn og energilinje, se normalsstrømnging VHB
Utglidning shallow planar soil slide, shallow rotational soil slide Obeflächenrutschung En glidende (plan eller skålformet) og grunn (fra noen få desimeter til noen meter) bevegelse i løsmasser med liten utstrekning. Opptrer ofte i leirterreng og fyllinger. Beholder ofte interne strukturer. Blant geoteknikere kan begrepene 'initialskred' og 'lokalskred' brukes om utglidning. NIFS 2015 NVE 2012-79, NVE 2013, Sigmond m.fl. 2013
Utvasking Suffosion Auswaschen Fjerning av finere partikler/jordlag mellom grovere vha. indre vannstrøm VHB
Vange Vane, ving Se bune VHB
Vannbalanse Water balance Wasserbilanz En beregning av tilsig, avløp og lagring av vann i et gitt området i en gitt tidsperiode. Ferskvannstesaurus
Vannføring Discharge, flow rate Abfluss Transportert vannmengde per tidsenhet forbi et punkt. Ofte uttrykt i m³/s eller l/s. VHB
Vannføringskurve Rating curve, stage-discharge curve Abflusskurve Kurve for vannstand og vannføring ved en målestasjon. Ferskvannstesaurus
Vannskille Drainage divide, water divide Wasserscheide En linje som danner grensen mellom vann som flyter til ulike elver eller dreneringsområder. Et vannskille danner grense mellom nedbørfelt. Ferskvannstesaurus
Vannstand Stage, water level Wasserstand, Abflusstiefe Nivå på vannflate VRL § 3 a)
Vassdrag Water course Gewässer Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand.​ Selv om et vassdrag på enkelte strekninger renner under jorden eller under isbreer, regnes det i sin helhet som vassdrag. Som vassdrag regnes også vannløp uten årssikker vannføring​ dersom det atskiller seg tydelig fra omgivelsene VRL § 2, 1. ledd
Vassdragsanlegg Water course structure Wasserbauliche Konstruktion Bygning eller konstruksjon i eller over vassdrag, bortsett fra luftledninger VRL §3 b)
Vassdrags- hydraulikk River hydraulics, open channel flow Wasserbau, Flusshydraulik Læren om de naturlovene som gjelder for vannets bevegelse i kanaler og elver med fri overflate, og de metoder og parametre som benyttes for å beskrive og beregne strømmen og dens virkninger på omgivelsene
Vassdragstiltak watercourse project wasserbaulicher Eingriff Vassdragsanlegg og alle andre tiltak i vassdrag som etter sin art er egnet til å påvirke vannføringen, vannstanden, vassdragets leie eller strømmens retning og hastighet eller den fysiske og kjemiske vannkvaliteten på annen måte enn ved forurensing. VRL §3 a)
Vena contracta Vena contracta Vena contracta Den smaleste /grunneste delen av en vannstråle eller bunnstråle VHB
Årsikker vannføring - jahressicherer Abfluss Vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt. VRL §3 c) -

Endringslogg

Sist revidert og publisert i ny layout: 02.11.2023
Revisjon: 02.11.2023, mindre tilpasninger til ny layout, ellers som opprinnelig publisert.
Publisert i utgått layout: 05.06.2020