Sikringshåndboka

Publisert 14.09.23Sist endret 14.09.23

Del denne sidenDel på e-post

Modul F1.001: Flomberegning

Endringslogg Sist revidert og publisert i ny layout: 14.9.2023
Revisjon: 14.09.2023, tilpasninger til ny layout. Oppdatert i henhold til nye veiledere om flomberegninger som kom i 2022.
Publisert i utgått layout: 05.06.2020
Resultatet av en flomberegning er vannføring på et bestemt sted i vassdraget. Videre kan også vannhastighet og vannstand bli beregnet. I denne modulen finner du en oversikt over de vanligste metoder for flomberegninger og en henvisning til aktuelle veiledere hvis du skal gjennomføre en flomberegning.

Innledning

Denne modulen er en støttemodul til fase 1: Planlegging av tiltak mot flom og erosjon.

Det er store regionale og lokale variasjoner i den spesifikke flomstørrelsen og derfor er lokal kunnskap om feltet nyttig. Kjennskap til hydrologien i feltet er avgjørende for å kunne gjøre gode flomberegninger. Som følge av svært begrenset datagrunnlag i mange felt er det viktig å vurdere rimeligheten fra flomanalyser. 

Veiledere for flomberegninger

I 2022 kom det to nye veiledere for flomberegninger som gir NVEs anbefalinger innen flomberegninger i Norge:

De to veilederne erstatter NVE 4/2011 Retningslinjer for flomberegninger og NVE 7/2015 Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt.

For en flomberegning i sammenheng med sikringstiltak mot flom vil du stort sett bruke NVE veileder 1/2022. Anbefalt kompetanse på den som utfører og kontrollerer flomberegninger er beskrevet i kapittel 2.7 (NVE 1/2022).

Resultatet fra flomberegningen er en vannføring. I et sikringsprosjekt må du i tillegg ha opplysninger om vannstand og vannhastighet. Dette får du gjennom en videre utredning av flomfaren som beskrevet i NVE veileder 3/2022 Sikkerhet mot flom og modul F1.003: Hydraulisk analyse og vannlinjeberegning.

Metoder for flomberegning

Det er flere metoder som kan brukes til flomberegning, se figur 1. Metode velges ut fra flere kriterier der det viktigste er formålet med beregningen. Tilgjengelig datagrunnlag er også av betydning for å velge metode.

Figur 1: Metoder for flomberegning.

Ved beregning av flomvannføring kan ulike metoder benyttes. Generelt deles
metodene inn i to hovedgrupper:

 • Flomfrekvensanalyser: Statistiske analyser som relaterer flomstørrelser for et nedbørfelt til gjentaksintervaller (for eksempel 200-årsflommen) 
  • Lokal flomfrekvensanalyse
  • Regional flomfrekvensanalyse (formelverk)
  • Kombinasjon av lokal og regional flomfrekvensanalyse
 • Nedbør-avløpsmetoder: Bruker nedbørverdier som inngangsdata, ev. i kombinasjon
  med snøsmelting. Dette overføres til flomverdier ved hjelp av en hydrologisk modell
  eller empiriske formler.  
  • Enkle nedbør-avløpsmetoder (f.eks. PQRUT-modellen eller den Rasjonelle metode)
  • Avanserte hydrologiske modeller (f.eks. HBV-modellen)
  • Stokastiske simuleringsmetoder

Hvilken metode som er best egnet er avhengig av formålet med prosjektet. Det er vanlig å beregne flommen med ulike metoder for å se hvor godt de samsvarer, og å sammenligne flomverdiene med erfaringstall fra observasjoner og andre representative flomberegninger.

Hvor mye regn kan du forvente?

Nedbørintensitet knyttet til gjentaksintervall blir framstilt i intensitet-varighet-frekvens kurver (IVF-kurver). Slike kurver er beskrevet i vedlegg 1.9 i NVEs veileder 1/2022 Veileder for flomberegninger. IVF-verdier fra målestasjoner finner du på Norsk klimaservicesenter.

Arbeidsgang for flomberegning

Ved flomberegninger må man vanligvis gjennom følgende trinn (etter NVE 1/2022 Veileder for flomberegninger, vedlegg 1.8):

 1. Feltgrenser og feltegenskaper
 2. Oversikt og forutsetninger
  • Skal det utføres flomberegninger for flere punkter?
  • Er det spesielle beregningsforutsetninger som skal legges til grunn avhengig av formålet med flomberegningen?
  • Hvilket gjentaksintervall på flommen gjelder ved dimensjonering?
  • Er flommene påvirket av reguleringer eller andre inngrep?
 3. Datagrunnlag
 4. Kontroll av hydrologiske data
 5. Beregne flomstørrelser
 6. Evaluering og valg av dimensjonerende flomverdi
 7. Ruting - beregne avløpsflom og flomvannstand (hvis nødvendig)
 8. Følsomhetsanalyser og vurdering av usikkerhet
 9. Klimapåslag
 10. Dokumentasjon og godkjenning av flomberegninger (hvis nødvendig)

Hvordan ta hensyn til klimaendringer?

For informasjon om ventede klimaendringer, effektene av klimaendringene og anbefalte klimapåslag på flommer i nedbørfelt for ulike fylker, henviser vi til de fylkesvise klimaprofilene som er tilgjengelige på Klimaservicesenteret (KSS).

Rapporten Klimaendring og framtidige flommer i Norge (NVE 81/2016) beskriver hvordan flommene vil forandre seg på grunn av klimaendring. 

Når vi anbefaler klimapåslag, skiller vi mellom nedbør og flom. I flomberegninger er det naturlig å følge anbefalingene for flom, for mer informasjon se kapittel om klimapåslag i NVE veileder 1/2022.

Klimafaktor, -påslag og -tilpasning

Husk å skille mellom (Norsk klimaservicesenter, 2/2015):

 • Klimatilpasning: Planlegging og tiltak som tar høyde for hvordan klimaet kan komme til å endre seg i framtiden.
 • Klimafaktor: Faktoren du må multiplisere dagens dimensjonerende nedbørverdier eller flomvannføringen med for å få et mål for fremtidige verdier.
 • Klimapåslag: Prosentpåslaget du må legge til dagens dimensjonerende nedbørverdi eller flomvannsføring for å få et mål for fremtidige verdier.

Det betyr at en klimafaktor på 1,2 er likebetydende som et klimapåslag på 20%.

Videre lesning og referanser

Norsk klimaservicesenter (2/2015) Klima i Norge 2100 – Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert i 2015. Rapport nr. 2/2015. Oslo: Klimaservicesenterets nettportal.

Norsk klimaservicesenter (2020) Gjør deg klar for fremtidens vær. Tilgjengelig fra: https://www.klimaservicesenter.no/ (Hentet: 17. mars 2020).

Norsk klimaservicesenter (2020) Nedbørintensitet. Tilgjengelig fra: https://www.klimaservicesenter.no/faces/desktop/idf.xhtml (Hentet: 25. juli 2022).

NVE (04/2011) Retningslinjer for flomberegninger til § 5-7 i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Retningslinjer nr. 04/2011. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat. Erstattet av NVE veileder 1/2022 og 2/2022.

NVE (07/2015) Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt. Veileder nr. 07/2015. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat. Erstattet av NVE veileder 1/2022.

NVE (81/2016) Klimaendring og framtidige flommer i Norge. Rapport nr. 81/2016. Oslo. Norges vassdrags- og energidirektorat.

NVE (2020) HBV-modellen. Tilgjengelig fra: https://www.nve.no/hydrologi/analysemetoder-og-modeller/hbv-modellen/ (Hentet 3. juni 2020)

NVE (2021) PQRUT-flommodell. Tilgjengelig fra: https://www.nve.no/vann-og-vassdrag/vannets-kretsloep/analysemetoder-og-modeller/pqrut-flommodell/ (Hentet 12. september 2023)

NVE (01/2022) Veileder for flomberegninger. Veileder nr. 01/2022. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat.

NVE (02/2022) Flomberegninger for dammer. Veileder nr. 02/2022. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat.

NVE (03/2022) Sikkerhet mot flom - Utredning av flomfare i reguleringsplan og byggesak. Veileder nr. 03/2022. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat.

Endringslogg

Sist revidert og publisert i ny layout: 14.9.2023
Revisjon: 14.09.2023, tilpasninger til ny layout. Oppdatert i henhold til nye veiledere om flomberegninger som kom i 2022.
Publisert i utgått layout: 05.06.2020